(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Stačí? Ne, nestačí. Takže paní poslankyně Drastichová bude ještě doplňovat svou interpelaci. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Drastichová: Děkuji, pane ministře. Já si myslím, že bychom potřebovali mnoho času, abychom tady o tom mohli diskutovat, třeba o těch protézách, o kterých jste se zmínil, které nemohou nahradit zdravou lidskou končetinu. Navíc je s tím spojeno plno jiných problémů, jako jsou otoky, odřeniny, ale to bychom se dostali do trošku jiné roviny.

Já bych vám jenom chtěla říct, že to špatné posouzení - opravdu k odvoláním dochází, po přezkoumání, ta jsou zamítnuta a realita v praxi je jiná. Právě naopak tím, že příspěvek na mobilitu je vázán na průkaz ZTP/P a ten je jim odebírán v souvislosti s příspěvkem, tak tito lidé mají problém se dostat do práce, zajet si na nákup, zaparkovat ve svém bydlišti. Tohle je jen část z řady problémů, které jsou s tím spojeny, což jsem tady zmínila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak ještě jednou prosím pana ministra.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Možná jenom je potřeba také doplnit to, že musíme rozlišovat posuzování stupně invalidity, to znamená stupně ztráty pracovních schopností, a něco jiného je posuzování nároku na kompenzační pomůcku včetně např. automobilu nebo příspěvku na mobilitu. To jsou dvě typicky odlišné věci. Protože znovu zdůrazňuji, posouzení stupně invalidity je posouzení míry ztráty pracovních schopností, na rozdíl od posuzování příspěvku na kompenzační pomůcku nebo příspěvku na mobilitu, je to záležitost - znovu to zdůrazňuji - také sociálního šetření konkrétní situace toho klienta. Nicméně platí to, co jsem řekl. Prosím o konkrétní případy, které se potom dají využít samozřejmě i pro nějaké zobecnění.

Možná jenom poslední věc. Já považuji tuto oblast za skutečně velmi důležitou, budu svoji zkušenost předávat i svému nástupci. Všichni vědí, že jsme vytvořili řadu postupů, které by měly zlepšit výkon lékařské posudkové služby. O jednom z těch aspektů se bude mluvit v jedné z následujících interpelací, takže k tomu budu mít ještě prostor. Já skutečně tady nechci říkat, že ta situace je ideální, nicméně je potřeba se věnovat především konkrétním klientům.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak to je poslední, můžeme tedy ukončit projednávání a můžeme si vzít další interpelaci na pořad. To je pan poslanec Jiří Paroubek, který bude interpelovat nepřítomného Karla Schwarzenberga. Prosím, můžete nás seznámit s interpelací.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane předsedající, vážený nepřítomný pane ministře, nedávno policie zatkla a vznesla obvinění vůči lobbistovi a nejbližšímu spolupracovníkovi bývalého premiéra Mirka Topolánka Marku Dalíkovi, který se měl podle policie podílet na jednání se zástupci výrobců obrněnců značky Pandur, s nimiž se měl na podzim roku 2007 sejít a učinit korupční nabídku ve výši 500 mil. korun. Ta měla směřovat k tomu, že v případě vyplacení této částky bude tehdejší Topolánkova vláda svolná k nákupu obrněnců. V této souvislosti vyšlo najevo, že americká ambasáda v Praze měla nejpozději od ledna 2008 osobní svědectví dvou manažerů firmy Steyr a General Dynamics o tom, že jim byla spolupracovníkem premiéra vlády České republiky učiněna v této věci korupční nabídka. Americká ambasáda v Praze měla dokonce třikrát na tuto skutečnost upozornit Ministerstvo zahraničí Spojených států. Je zřejmé, že pokud by tyto závažné informace, přímá svědectví korupční nabídky pravé ruky tehdejšího premiéra byla sdělena orgánům činným v trestním řízení již tehdy, velmi pravděpodobně by se zvýšila šance na odhalení případné korupce a jejích účastníků. Stejně tak je zřejmé, že pokud by tyto závažné informace vyšly najevo v roce 2008, vedlo by to velmi pravděpodobně k pádu vlády Mirka Topolánka a ke změně politických poměrů v zemi.

Jako někdejší předseda tehdejší nejsilnější politické strany, druhé nejsilnější politické strany v zemi, se tedy ptám, zda je Ministerstvu zahraničních věcí tato skutečnost známá, zda se Ministerstvo zahraničních věcí dotazovalo amerických orgánů, co s tak závažným svědectvím činily, a to s ohledem na přísné protikorupční zákony Spojených států, a zda v této věci, pokud se potvrdila pravdivost těchto informací, učiní protestní nótu, neboť se jedná o závažný bezprecedentní zásah zástupců cizí země nejen do trestního řízení, ale především do politického vývoje v zemi, a to formou nečinnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tak to tedy bude vyřízeno písemně. Prosím nyní, pan poslanec Milan Šťovíček bude interpelovat nepřítomného Martina Kubu. Prosím, můžete.

 

Poslanec Milan Šťovíček: Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře. Podle informací v médiích připravuje státní podnik Diamo tendr na likvidaci zbytku ropných kalů v Ostravě. V této souvislosti vás žádám, aby při výběru nejvhodnější technologie likvidace těchto kalů byl preferován způsob, který zajistí likvidaci přímo v místě jejich vzniku a zamezí tak transportu přes celou Českou republiku. Současně také žádám, aby v procesu hodnocení byl položen důraz na zpracování dopadů zvolené technologie na životní prostředí formou tzv. velké EIA, a to včetně případného transportu, deponií a jakéhokoli jiného nakládání s těmito kaly. Důrazně upozorňuji na fakt, že způsob nakládání s kaly a jejich likvidace je zejména obyvateli Ústeckého kraje velmi pečlivě a citlivě sledována a vyvolává obavy místních lidí z negativních dopadů na životní prostředí.

V této souvislosti také upozorňuji na usnesení zastupitelstva města Litvínova, kde jsem starostou, které se uvedenou problematikou zabývalo dne 3. 11. (2011)) a kromě jiného požaduje za prvé podání podnětu na Českou inspekci životního prostředí k prošetření dopadu transportu a meziskladování materiálu z lagun Ostramo na životní prostředí a lidské zdraví, a zastupitelstvo požaduje, aby bylo v rámci dalších řízení o navýšení objemu uloženého materiálu z lagun Ostramo zpracováno hodnocení vlivu záměru transportu, skladování a spalování materiálu z lagun Ostramo v Ústeckém kraji podle zákona č. 100/2001 Sb., tzv. EIA. Za druhé, aby Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky garantovalo účinné dořešení likvidace materiálu a jejího finančního zajištění v případě, že nebude možné naplnit plánovaný odběr cementárnou v Čížkovicích.

Závěrem chci požádat o poskytnutí veškerých informací (upozornění na čas) o připravovaném tendru, jeho průběhu i výsledcích. Děkuji předem za písemnou odpověď panu ministrovi a přítomným za pozornost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A teď můžeme přejít dále, to je k panu poslanci Antonínu Seďovi. Bude interpelovat i přes nepřítomnost pana ministra Pavla Dobeše. Takže prosím, můžete.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vaše ministerstvo schválilo legislativní plán, ve kterém se uvažuje až v roce 2014 o novele leteckého zákona, ve které by v části čtyři byly řešeny bezpilotní systémy, chcete-li dálkově řízená letadla, a to s účinností od 1. ledna 2015. Na základě projednání této problematiky podvýborem pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku je daný termín absolutně nevyhovující, a to zejména s ohledem na skutečnost, že průmysl kvůli tomu, že není platná legislativa, ztrácí své schopnosti a konkurenceschopnost. Taktéž převod vedení meziresortní komise z Ministerstva dopravy na Úřad pro civilní letectví bez potřebných finančních prostředků dané věci nepomohl.

Vážený pane ministře, Evropská obranná agentura již má vypsané programy pro dálkově řízená letadla, nicméně Česká republika nemá národní program pro podporu "úvaz" (?), potřebnou legislativu a také dostatek finančních zdrojů pro financování mezinárodních programů Evropské obranné agentury či projektů NATO. A pokud se naše firmy či výzkumné a vývojové instituce těchto programů nezúčastní, pak nezískáme výsledky z výzkumu a vývoje a v budoucnu budeme muset za tyto informace draze platit. A hlavně, a to je podstatné, nebudeme zařazeni mezi spolupracující země v daném oboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP