(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Dobré odpoledne, vážený pane premiére, kolegyně a kolegové, dovolte, abychom zahájili odpolední jednání naší schůze. Na pořadu jsou

130.
Ústní interpelace

Podle jednacího řádu jsou ústní interpelace určeny od 14.30 do 16 hodin na předsedu vlády a od 16 do 18 hodin na ostatní členy vlády.

Za účasti ověřovatelů bylo vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejdříve, jak jsem předznamenal, na předsedu vlády pana Petra Nečase a od 16 hodin na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány. Proto můžeme přistoupit k prvnímu bodu a to je interpelace pana poslance Jiřího Paroubka, který byl vylosován na prvním místě a který přednese ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky. Připraví se pan kolega Klučka.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, na zářijové schůzi Sněmovny a znovu také v říjnu jsem opakovaně neúspěšně navrhl zařazení mimořádného bodu jednání Poslanecké sněmovny k problematice jedovatých lihovin, obsahujících metanol. Tehdy jsem uvedl, že je zde patrné ohromné selhání státní správy, počínaje policií přes celní správu, potravinářskou inspekci, ČOI až po hygienickou službu. Možná jsem ještě na někoho zapomněl. Těžko hledat podobné selhání státu v jiných zemích Evropské unie.

Po propuknutí metanolové aféry jsme se dozvěděli, že 20 až 25 % v České republice vyrobených a prodávaných lihovin je produkováno například z denaturovaného lihu rafinovaného savem. Z toho každoročně pocházejí daňové úniky v řádech set milionů korun, možná až miliard korun, a tyto objemy občany spotřebovaných nekvalitních lihovin vytvářejí latentně značný zdravotní problém.

Vláda pod vaším vedením sestavila seznam opatření pod názvem Plán nulové tolerance k černému trhu s lihovinami. Zdá se, že plán není zcela jasně definován. Některé věci v něm chybějí, a to i záležitosti navrhované samotnými výrobci lihovin. Sliboval jste například, že stát bude přísněji kontrolovat dovoz metylalkoholu. Unie lihovarníků požadovala, aby stát zajistil stálý dohled celníků ve všech daňových skladech s lihovinami v Česku. Sami obchodníci se dožadovali například zavedení takzvaných registračních pokladen, díky nimž by se dal vystopovat původ případného prodaného závadného alkoholu, a možná by odpadla potřeba nějakých rodných listů.

Myslím, že česká veřejnost, která je i dnes stále ohrožena podle novinových zpráv smrtícím alkoholem, si zaslouží dostat podrobnou informaci vlády o tom, jak chce vláda řešit kauzu, která si vyžádala již třicet obětí na lidských životech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Slovo má předseda vlády Petr Nečas. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já chci v prvé řadě zdůraznit, že považuji tuto metylalkoholovou záležitost za velmi závažnou. Chci také zdůraznit, že ji považuji za tragickou záležitost, protože smrt tolika našich spoluobčanů nás nemůže nechat lhostejnými. I proto vláda zadala velmi podrobnou analýzu fungování jednotlivých státních institucí, včetně celní správy, policie a hygienické služby, abychom skutečně odhalili a sami sobě si dali poctivou odpověď na to, zda někde některá složka státu neselhala nebo zda se někde neobjevuje nějaké slabé místo, které by umožnilo tuto činnost.

Na druhé straně vláda České republiky také chce tento problém řešit i do budoucnosti, aby minimalizovala pravděpodobnost, že se podobná záležitost bude opakovat, a proto 3. října letošního roku přijala vláda České republiky usnesení číslo 735 k realizaci Plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami, kterým byla zřízena pracovní skupina složená z náměstků ministra zemědělství, financí, zdravotnictví, průmyslu a obchodu, vnitra, spravedlnosti a zástupců lihovarnického průmyslu. Dotčeným resortům bylo uloženo zpracovat konkrétní návrhy opatření, které by vedly k minimalizaci černého trhu s lihovinami v České republice.

Na základě jednání mezi zainteresovanými stranami jsou připraveny následující kroky:

Zmenšení maximálního možného objemu spotřebitelského balení lihovin ze současných šesti litrů na jeden litr, kdy výjimkou budou spotřebitelská balení ve skle do tří litrů pro dárková balení lihovin, jejichž výskyt ale nebude možný v prostoru, ve kterém se prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné osobní užití fyzickými osobami. Tento požadavek bude zapracován do návrhu zákona o povinném značení lihu, který bude předložen vládě v prosinci tohoto roku. To znamená, že tento návrh zákona začal být zpracováván ještě před touto metylalkoholovou záležitostí.

V rámci návrhu zákona o povinném značení lihu bude navržena kombinace správních deliktů, která jednak postihne porušení povinnosti držitele kontrolních pásek zajistit jejich ochranu a jednak ztrátu nebo zničení kontrolních pásek jejich držitelem.

Navrhuje se rovněž zavedení rozšíření předmětu podnikání u stávající koncese pro výrobu kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin tak, že stávající předmět podnikání bude rozšířen o prodej lihovin, čímž bude umožněno jednoznačné odlišení subjektů prodávajících lihoviny. V tomto případě se předpokládá předložení novely živnostenského zákona vládě v únoru 2013.

Dalším krokem je revize trestního zákoníku v oblasti definice trestných činů souvisejících s nelegální výrobou a distribucí lihovin, kdy z analýzy provedené Ministerstvem spravedlnosti vyplývá, že stávající úprava trestního zákona ve vztahu k černému trhu s lihovinami je nedostatečná. Problematika trestnosti pokusu trestného činu krácení daně, poplatků a jiné podobné platby, resp. zvýšení trestní sazby v případě tohoto trestného činu, bude předmětem dalších jednání mezi Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí.

V rámci Policie České republiky nadále funguje zvláštní tým Metyl, který byl vytvořen pod vedením náměstka pro službu kriminální policie a vyšetřování v souvislosti s metylalkoholovou kauzou. Úkolem pracovního týmu je mimo koordinaci opatření minimalizujících následky otrav metylalkoholem i koordinace trestního řízení.

V přípravě jsou koordinované kontrolní akce orgánů celní správy, Policie České republiky, České obchodní inspekce a Státní zemědělské a potravinářské inspekce, které proběhnou ještě v roce 2012.

Ministerstvem zdravotnictví byl vypracován a zveřejněn metodický postup k likvidaci lihovin v porušených a otevřených lahvích. Nadále jsou prováděny bezplatné laboratorní analýzy pro veřejnost a stejně tak jsou nadále poskytovány informace veřejnosti a orgánům samosprávy. Informace o likvidaci lihovin a lihu jsou k dispozici rovněž na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Ministerstvo zdravotnictví intenzivně pracuje na návrhu zákona, kterým se nahradí stávající zákon o ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a který přinese zpřísnění pravidel pro prodej alkoholických nápojů a posílení kontrolních mechanismů. Návrh zákona bude předložen vládě v únoru příštího roku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP