(18.20 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji také. Pan poslanec Michal Babák.

 

Poslanec Michal Babák: Paní předsedající, já též se chci pouze přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod číslem 3581. Jak již jsem tady plénu sděloval, jde o snížení spotřební daně na motorovou naftu o dvě koruny. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Pan poslanec Radim Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych načetl ještě jeden pozměňovací návrh, který je legislativně technického charakteru k tomuto předloženému tisku 734: V části první článku I novelizačním bodu 2 se za slova "§ 33 odst. 7" vkládají slova "větě první". Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je prosím ještě nějaká přihláška do podrobné rozpravy? Není. Podrobnou rozpravu končím a končím tedy také druhé čtení sněmovního tisku 734. Končím projednávání bodu číslo 12. Děkuji všem, kteří se zúčastnili projednávání tohoto bodu.

 

Budeme se věnovat bodu následujícímu. Zahajuji projednávání bodu

13.
Návrh poslanců Václava Mencla, Kateřiny Klasnové, Petra Skokana,
Vítězslava Jandáka, Václava Kubaty, Ivany Levé a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 592/ - druhé čtení

Prosím, aby tento návrh uvedl pan poslanec Václav Mencl.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dovolte, abych konstatoval, že se jedná v této novele o odstranění tzv. hlasité reklamy. Laskavě jste propustili tento návrh do druhého čtení. Výsledkem projednávání novely tohoto zákona od prvního čtení je především usnesení volebního výboru, které obsahuje dílčí pozměňovací návrhy. Je to tisk 592/1 a dále vyhláška připravená Radou pro rozhlasové a televizní vysílání k vydání tak, jak to požadovala vláda. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Menclovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání volebnímu výboru a usnesení tohoto výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 592/2. Dostává slovo nyní zpravodaj výboru pan poslanec Walter Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, já bych se rád vrátil k usnesení volebního výboru. Je to usnesení číslo 107 z 20. schůze volebního výboru ze dne 13. září. Když dovolíte, vezmu se na to brýle. Teď už budu lépe vidět, tzn. že usnesení bude přesně odcitováno.

Volební výbor po úvodním slově poslance Ing. arch. Václava Mencla, zpravodajské zprávě poslance PhDr. Waltera Bartoše a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s poslaneckým návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání podle sněmovního tisku č. 592 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Já chci říct, že ty přijaté pozměňovací návrhy byly dva.

Ten jeden se týká § 49. Za odstavec č. 2 se vkládá nový odstavec č. 3, který zní: Provozovatel televizního vysílání je povinen zajistit, aby reklamy, teleshopping a označení sponzora byly vysílány takovým způsobem, že hladina hlasitosti jejich vysílání je v souladu s technickou specifikací stanovenou vyhláškou, kterou podle ustanovení § 5 písm. y) vydává Rada. Takový způsob vysílání se použije i při vysílání zvukových nebo zvukově obrazových prostředků oddělujících reklamu a teleshopping od ostatních částí vysílání podle odstavce 1 písm. a).

Druhý pozměňovací návrh se týká účinnosti a zní takto: Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Tolik dva pozměňovací návrhy.

II. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu.

III. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy a pak aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto poslaneckého návrhu zákona na schůzi volebního výboru.

Tolik moje zpravodajská zpráva.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a nemám do ní žádné přihlášky. Ptám se tedy, zda se někdo hlásí. Žádná přihláška není, rozpravu obecnou končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Opět vyzývám kolegyně a kolegy, zda chtějí vystoupit v podrobné rozpravě - ale není tomu tak. Končím tedy i podrobnou rozpravu a končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu navrhovateli nebo zástupci navrhovatelů a děkuji též panu zpravodaji. Končím projednávání bodu č. 13, sněmovního tisku 592 ve druhém čtení.

 

Zahajuji projednávání bodu

14.
Návrh poslanců Jiřího Štětiny, Lenky Andrýsové, Jiřího Rusnoka,
Borise Šťastného, Marka Šnajdra, Jiřího Skalického, Aleše Roztočila,
Pavla Holíka, Jaroslava Krákory, Soni Markové a Vojtěcha Adama
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
/sněmovní tisk 593/ - druhé čtení

Za navrhovatele vystoupí nyní pan poslanec Jiří Štětina. Prosím.

 

Poslanec Jiří Štětina: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážené dámy a pánové, máme před sebou druhé čtení poměrně jednoduchého návrhu zákona, který se týká změny zákoníku práce a zákona o zdravotnické záchranné službě. Myslím, že v prvém čtení a vůbec v projednávání zákona č. 374 jsme diskutovali tuto problematiku. V současné době nevím o jiných návrzích a změnách. Zpravodaje zde nevidím, takže si vás dovoluji požádat o propuštění do třetího čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 593/2. Dostávám nyní zprávu, že místo pana poslance Igora Svojáka, který je zpravodajem, by tuto roli převzal pan kolega Tomáš Úlehla. Jsme ve druhém čtení, je to možné uskutečnit bez hlasování Poslanecké sněmovny.

Prosím tedy pana poslance Úlehlu, aby se ujal role zpravodaje.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych tady v zastoupení přednesl usnesení výboru pro zdravotnictví č. 81, sněmovní tisk 593/2. Myslím, že jste to dostali rozdané na lavice.

Usnesení říká, že k návrhu poslance Štětiny doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců a schválila doplňky, které tady byly načteny. Takže předpokládám, že nemusíme tuhle záležitost nijak moc prodlužovat a můžeme podpořit tuto záležitost tak, jak bylo navrženo.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Je do ní přihlášen zatím jediný poslanec - pan kolega Jiří Paroubek má slovo. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, ještě než začnu hovořit, tak možná bych nás všechny probral - abych nebyl pak podezříván, že jsem si odnesl nějaká pera domů - prosím, jsou tady dvě pera. (Smích v sále.) Můžete si, pane kolego, (k poslanci Bendovi z první lavice), vy to máte tam nějak v genech třeba, myslím, jako strana... nechci se vás dotknout... berte to jako vtip. (Šum v sále.)

Takže pokud jde o tuto záležitost, chtěl bych se jenom velice stručně dotknout celé věci. Předložená novela poslaneckého návrhu zákoníku práce a zákona o zdravotnické záchranné službě poslanci, pokud jde o národní socialisty, tak my s tím souhlasíme, oba dva poslanci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP