(15.10 hodin)
(pokračuje Oliva)

Můžeme se věnovat dalšímu bodu. Je to

6.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 582/4/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 582/5. Pan senátor je přítomen. Omlouvám se, neznám jméno pana senátora. Pane senátore?

 

Senátor Josef Řihák: Hezký den vám všem. Řihák Josef.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Potom tady mám návrh na poslance pana kolegy Stanjury. Je přítomen? Kolega Stanjura není přítomen. Proto prosím, aby se k návrhu vyjádřil za navrhovatele pan ministr Bendl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, vážené paní poslankyně, páni poslanci, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992, na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jehož cílem je dosažení plné slučitelnosti národních právních předpisů s evropskou právní úpravou a zlepšení ochrany zvířat proti týrání, které vychází z průběžného hodnocení aplikace zákona v praxi, schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na své 38. schůzi dne 9. května 2012.

Návrh zákona k uvedenému cíli především upřesňuje v souvislosti se zvyšujícími se požadavky Evropské unie na kvalifikaci osob, které usmrcují zvířata nebo pracují s pokusnými zvířaty, minimální požadavky na vzdělání a odbornou přípravu k získání a prokázání požadované kvalifikace včetně požadavků na školicí pracoviště. Ruší řády ochrany zvířat při veřejném vystoupení, neboť ochrana zvířat při veřejném vystoupení je dostatečně upravena přímo v zákoně samotném. Návrh již pouze stanoví podmínky pro ohlášení veřejného vystoupení.

Zavádí nové sankce, a to zákaz chovu zvířat a propadnutí týraného zvířete, nebo ochranné opatření, zabrání týraného zvířete s cílem efektivně zabránit chovateli v dalším týrání zvířat. Upřesňuje právní úpravu umísťování týraných zvířat do náhradní péče, což umožní rychle a efektivně zabránit dalšímu týrání zvířete. A nakonec formou novely veterinárního zákona také doplňuje podmínky pro domácí porážku skotu mladšího 24 měsíců a jelenovitých z farmového chovu.

Návrh zákona projednal na své 23. schůzi konané 13. června 2012 Senát Parlamentu České republiky a vrátil jej Poslanecké sněmovně ve znění přijatého pozměňovacího návrhu, který oproti návrhu schválenému Poslaneckou sněmovnou stanoví, že obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který zajišťuje předběžnou náhradní péči o zvíře, hradí náklady spojené s touto péčí stát.

Se změnou návrhu zákona navrženou Senátem Parlamentu České republiky nemohu souhlasit, neboť zavádí dvojí systém placení nákladů za náhradní péči, a to jednak pro placení nákladů za samotnou náhradní péči, a pak za předběžnou náhradní péči, přičemž o obou opatřeních i náhradě nákladů rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Podle stávající právní úpravy a návrhu schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky hradí náklady za náhradní péči i předběžnou náhradní péči povinná osoba přímo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Pozměňovací návrh však hrazení nákladů nadměrně komplikuje, neboť v případě hrazení nákladů za předběžnou náhradní péči mezi obecní úřad obce s rozšířenou působností a pachatele správního deliktu vkládá další mezistupeň, kdy obci náklady místo pachatele správního deliktu uhradí stát a státu pak pachatel správního deliktu.

Doporučuji Poslanecké sněmovně schválit návrh zákona ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Chce se k předloženému návrhu Senátu vyjádřit zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Dědič? Nechce se vyjádřit. Takže k tomuto bodu otevírám rozpravu. Jako první v rozpravě vystoupí pan senátor Řihák. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Josef Řihák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, dovolte mi, abych krátce odůvodnil usnesení Senátu č. 627 k sněmovnímu tisku 582/5. Nebudu tak dlouhý jako pan ministr a soustředím se rovnou na tuto problematiku.

V Senátu jsme podrobně diskutovali tento zákon ze dvou pohledů, protože víte, že tento zákon, když sem přišel, tak původně neměl dělat novelizaci veterinárního zákona například. Měl dělat novelizaci zákona o policii a Poslanecká sněmovna po debatě vyřadila problematiku, že policie může vstupovat do obecných částí, pokud by se někde týralo zvíře. I tuto problematiku jsme posuzovali v Senátu. Ale v konečném hlasování tento návrh, abychom to začlenili zpátky, tak jak chtěla vláda, neprošel.

Druhou oblastí, kterou jsme se intenzivně zabývali, byla problematika pověřených obcí. My jsme většinového názoru, drtivě většinového v Senátu, že pokud někdo uloží službu a pokud někdo chce, aby ji někdo vykonával, tak by ji měl také někdo zaplatit. On ten problém je trochu složitější, než jak říká pan ministr. Tady se nejedná o nějakého pejska a kočičku, protože dneska už můžete chovat cokoliv. Můžete chovat krokodýly, můžete chovat velké kočkovité šelmy, můžete mít stádo pštrosů. Ale můžete mít třeba stádo krav nebo býků a teď si představte, že vy máte povinnost se o ně postarat. A vy se můžete postarat tak, že s někým uděláte smlouvu a podle této smlouvy - řeknu tu horší variantu - se bude jednat třeba o sto krav. A těch sto krav musí někdo denně krmit. Sobota, neděle, musí se o ně starat. Dokonce musí vytvořit veterinární podmínky. To znamená, že ta zvířata se musí vyšetřit, to veterinární vyšetření někdo musí zaplatit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP