(16.20 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Polčák. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Paní předsedkyně, já bych také byl nerad označen za součást insolvenční mafie, takže v tomto směru nechci rovněž ten návrh odsoudit.

Na druhou stranu, já jsem ho skutečně dostal až teď. Myslím si, že to je zvláštní postup. Tato Sněmovna odsouhlasila již jednu novelu insolvenčního zákona v roce 2011. Byl otevřen ještě dvakrát tento zákon. Je otevřen zákon o insolvenčních správcích. Myslím si, že zrovna tento sněmovní tisk zrovna zpravodajuje kolega Chvojka, tak je otázkou, zda se tady k tomuto tisku nevrátit, jestli by tento návrh prošel, jestli by to nebyl přílepek. Myslím si, že ne. Věcně to spolu souvisí.

Na druhou stranu nevím, jestli v té lhůtě, která nám zbývá, můžeme se s těmi 74 body, které prostě neprošly vládní legislativou, odpovědně vypořádat. Jsem z toho smutný, protože si myslím - opakuji - telefon na sebe máme. Překvapil mě prostě tento postup, že to skutečně dostanu takhle na stůl. Už od prvního čtení je známé, kdo je zpravodajem tohoto tisku.

Byl bych nerad označen za součást jakékoli insolvenční mafie.

Takové ty paušalizované závěry, které zde přednášel kolega John, tak jsem se cítil trochu jako v Jiříkově vidění. Ale nepopírám, že samozřejmě nějaká mafie zde může existovat. Ale nemůžeme si myslet, že legislativou, která je neprojednaná, jsme schopni ji zkrotit. Takže pokud nemají Věci veřejné zástupce v ústavněprávním výboru, to je asi ne zcela standardní situace. Nicméně tento výbor je otevřený, každý poslanec tam může přijít a může vystupovat.

Mandátní a imunitní výbor je skutečně trochu jiný příklad, to myslím, že je nepatřičné. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Jsme stále ještě v obecné rozpravě ve druhém čtení. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do této rozpravy. Nehlásí se nikdo. Končím tedy obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Pan kolega Michal Babák má slovo. Připomenu pouze, pane kolego, že pokud jste návrh podal písemně, nemusíte jej celý předčítat. Pokud jste tak neučinil, chtěla bych vás požádat zejména při obsáhlejších návrzích, abyste to v budoucnu dělali. Ušetříte tím mnoho času sobě i celé Sněmovně. Děkuji.

 

Poslanec Michal Babák: Nebojte se, paní předsedkyně, nehodlám zde předčítat celý návrh. Pouze technicky se tímto přihlašuji k pozměňovacímu návrhu číslo 2607. Dále návrh číslo 2572 je v evidenci omylem totožný, proto se k němu nepřihlašuji.

A dále v podstatě, tak jak jsem řekl, navrhuji tento zákon vrátit do druhého čtení a dále se o něm bavit na výboru. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Prosím o případnou přihlášku další do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo. Končím tedy podrobnou rozpravu.

Budeme hlasovat nyní o návrhu na vrácení zákona k novému projednání. Tak to bylo míněno, pane poslanče? Tak zněl váš návrh? (Nereaguje.) Pan poslanec Babák. Vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání? Ano.

Prosím o chvíli trpělivosti, protože o tomto návrhu rozhodneme za malý okamžik. (Do sálu se vracejí poslanci.)

 

Pro příchozí opakuji, že budeme nyní hlasovat o návrhu pana poslance Babáka na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

Bude to hlasování s pořadovým číslem 229. Toto hlasování zahajuji. Táži se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

Hlasování číslo 229. Přítomno 155, pro 34, proti 81. Návrh přijat nebyl.

 

To bylo vše, co jsme mohli projednat v rámci druhého čtení sněmovního tisku 604. Končím tedy toto druhé čtení. Končím projednávání bodu číslo 18.

 

Zahajuji projednávání bodu

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 621/ - druhé čtení

Z pověření vlády požádám, aby tento návrh zákona uvedl předseda vlády Petr Nečas. Prosím pana předsedu vlády o úvodní slovo. Je to sněmovní tisk 621.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tato novela reaguje na dosavadní praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Evropské komise i ostatních soutěžních orgánů nejen v oblasti hospodářské soutěže, ale i v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Navrhovaná změna zákona o ochraně hospodářské soutěže přináší zejména zákonné zakotvení podmínek tzv. programu shovívavosti, který představuje účinný nástroj při odhalování kartelových dohod v oblasti ochrany hospodářské soutěže. Tento nástroj je využíván k odhalování a rozbití kartelů řadou soutěžních úřadů po celém světě i Evropskou komisí. Náš úřad využívá tohoto programu již od roku 2001.

V souvislosti s přijetím strategie vlády v boji proti korupci na léta 2011 a 2012 je do zákona navrhována také možnost vyloučení subjektů porušujících pravidla pro hospodářskou soutěž z účasti na veřejných zakázkách a koncesních smlouvách. Jedná se o opatření, které by mělo přispět k větší transparentnosti a efektivnosti zadávání zakázek, respektive koncesí, s ohledem na hospodárnost a účelnost.

Současně s návrhem změny zákona o ochraně hospodářské soutěže je navrhována změna trestního zákoníku, do kterého je inkorporováno zvláštní ustanovení o účinné lítosti s ohledem na participaci soutěžitele v tzv. programu shovívavosti. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu předsedovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru hospodářskému. Usnesení výboru nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 621/1. Slovo dostává nyní zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec František Laudát. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nebudu dlouho zdržovat, je to druhé čtení. Hospodářský výbor víceméně kromě technických drobností doporučil ke schválení podle původní předlohy, tak jak to navrhuje vláda. Je to ona známá novela zákona, která jde na západní normu, tzv. leniency programme, tj. program, jak tady řekl pan premiér, shovívavosti. Z toho důvodu, že se tam operuje s účinnou lítostí, novelizuje se i trestní zákoník.

Z hospodářského výboru doporučujeme víceméně to schválit v původním vládním znění. Pro druhé čtení zatím prosím všechno.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Ptám se tedy, zda se do ní někdo hlásí. Nehlásí se nikdo. Končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. První dostává slovo pan poslanec Jaroslav Plachý, poté je přihlášen pan kolega Ladislav Skopal. Pan poslanec Jaroslav Plachý. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP