(9.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji nyní všeobecnou rozpravu. Dívám se, kdo se do ní hlásí. Nevidím přihlášky do obecné rozpravy, takže ji můžeme asi ukončit a přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím pana poslance Siveru.

 

Poslanec František Sivera: Jak už jsem avizoval, navrhuji v souladu s usnesením hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky schválit Výroční zprávu o činnosti a účetní závěrku Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2011 dle sněmovního tisku 649.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Mám tady další omluvu. Pan poslanec Vandas se omlouvá z jednání z dnešního dne.

Někdo další do podrobné rozpravy? Pokud ne, tak můžeme podrobnou rozpravu ukončit a budeme hlasovat návrh usnesení, který byl v podrobné rozpravě přečten. Takže vážení kolegové, asi to není třeba opakovat. Budeme tedy hlasovat návrh usnesení, se kterým jsme byli... Jenom ještě zagonguji. Takže snad se všichni dostavili a můžeme hlasovat.

Budeme hlasovat návrh usnesení, který jste v podrobné rozpravě slyšeli, příslušného výboru. A ještě přicházejí poslanci, tak ještě promiňte... (Kratičká odmlka.) Myslím, že už můžeme hlasovat, takže opakuji, nyní budeme hlasovat návrh usnesení výboru tak, jak jsme ho slyšeli v rozpravě.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 129, přihlášeno 141, pro hlasovalo 97, proti 8. Takže konstatuji, že jsme s návrhem usnesení vyslovili souhlas, a ukončuji projednávání bodu číslo 101.

 

Mám tady bod číslo

118.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů,
a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu,
ve znění pozdějších předpisů návrh nařízení Rady, kterým se na období
2014-2020 zavádí program Evropa pro občany
/sněmovní tisk 705-E/

To je bod, který lze projednávat od 9.12 hodin, takže to už můžeme. Takže lhůta tady uběhla. Jedná se o vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu k vyslovení souhlasu podle § 109 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů - řeknu to jen zjednodušeně, jedná se o návrh nařízení Rady, kterým se pro období 2014 až 2020 zavádí program Evropa pro občany. Takže to je tento bod, o kterém jsme také rozhodli, že ho dnes pevně zařadíme, je to tisk 705-E.

Vláda předložila návrh na vyslovení předchozího souhlasu Sněmovny podle § 109i písm. f) jednacího řádu Sněmovny bez zbytečného odkladu, tak aby umožnila jeho včasné projednání. A teď můžu požádat předsedu vlády Petra Nečase, aby tento text uvedl. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vás krátce informoval o návrhu nařízení Rady, kterým se na období 2014-2020 zavádí program Evropa pro občany. Návrh navazuje na současný program Evropa pro občany na období let 2007-2013. Dle předkladatele návrhu, Evropské komise, je program jedním z nástrojů k propojení unijního konceptu občanství a demokratických zásad s některými odvětvovými politikami Evropské unie. Obecným cílem programu je posílit povědomí o dosavadním vývoji a zlepšit způsobilost k aktivnímu občanství na úrovni Unie.

Zejména lze uvítat, že v návrhu programu Evropa pro občany na roky 2014-2020 je kladen větší důraz na část podporující projekty akce Aktivní evropská paměť. Aktivní evropská paměť je prioritou, kterou Česká republika v Evropské unii dlouhodobě podporuje. Tato priorita byla také aktivně prosazována během předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2009, kdy byla schválena historicky první rezoluce Evropského parlamentu, která se vyjadřuje k vyrovnání se s komunistickou diktaturou, a sice usnesení Svědomí Evropy a totalita ze dne 2. dubna 2009.

Návrh víceletého finančního rámce na období 2014-2020 předložený Evropskou komisí předpokládá, že na program bude přiděleno celkem 229 milionů eur. Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provádění programu by dle návrhu měly být prováděcí pravomoci svěřeny Komisi. Komise by tak přijímala roční pracovní programy prostřednictvím prováděcích aktů v souladu s tzv. poradním postupem. Česká republika v této otázce navrhovala, aby Komise mohla přijímat roční pracovní programy pouze v rámci tzv. přezkumného postupu, který dává členským státům vyšší míru kontroly Komise při výkonu prováděcích pravomocí. Tento návrh však nakonec nenalezl dostatečnou podporu ostatních členských států. Přesto z pohledu České republiky není tato otázka natolik zásadní, aby na jejím základě blokovala přijetí celého návrhu. Tento postoj již Česká republika předběžně indikovala na jednání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport ve dnech 10. a 11. května letošního roku.

Právním základem návrhu nařízení je čl. 352 Smlouvy o fungování Evropské unie, tedy tzv. doložka flexibility. Rada v tomto případě rozhoduje o přijetí návrhu jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.

Jednací řády obou komor Parlamentu České republiky vyžadují pro vyslovení souhlasu při hlasování v Radě o návrhu takového právního aktu předchozí souhlas Poslanecké sněmovny a Senátu, nejedná-li se o opatření nezbytná pro fungování vnitřního trhu. K této otázce se vyjádřily evropské výbory obou komor Parlamentu České republiky, podle kterých se v tomto případě o opatření nezbytná pro fungování vnitřního trhu nejedná. Vláda tedy předkládá oběma komorám Parlamentu v souladu s jejich jednacími řády návrh na vyslovení předchozího souhlasu s návrhem nařízení Rady, kterým se na období 2014-2020 zavádí program Evropa pro občany. Poslaneckou sněmovnu proto jménem vlády žádám, aby předchozí souhlas s tímto návrhem nařízení vyslovila.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Předsedkyně Poslanecké sněmovny přikázala svým rozhodnutím číslo 34 ze dne 8. června tento návrh k projednání výboru pro evropské záležitosti a stanovila mu k tomu lhůtu do 15. června 2012. Výbor návrh projednal a také přijal usnesení, které už také máte jako sněmovní tisk 705-E/1. Poprosím paní poslankyni Hanu Orgoníkovou, aby nás o tom jednání informovala a také asi přednesla návrh usnesení.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Hezké dopoledne, vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, vážení členové vlády. Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace zástupce státního tajemníka pro evropské záležitosti dr. Jiřího Georgieva, po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslankyně Hany Orgoníkové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje předchozí souhlas s návrhem nařízení Rady, kterým se na období 2014 až 2020 zavádí program Evropa pro občany.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji tedy a teď už snad mohu otevřít rozpravu. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Vidím, že rozpravu nevyužijete, takže můžeme zase rozpravu ukončit a myslím si, že budeme pouze hlasovat o návrhu usnesení, které bylo předneseno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP