(17.40 hodin)

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za vysvětlení, pane ministře. Přesto jsem si všiml, že jste nedošel v tom vysvětlování až ke konci. Proto bych vás poprosil, kdybyste byl tak laskav a mohl mi třeba mailem poslat tu doplňující část, kterou jste zde nestihl, jestli je to možné.

A pak bych vás chtěl ještě poprosit. Mám zde dva konkrétní případy lidí, od nichž jsem dostal svolení vám, pokud byste chtěl, předat jejich dokumenty, a možná by bylo dobré zkusit nechat přešetřit právě tyto dva jejich případy. Je to takto možné? (Ano.) Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Kdyby to nebylo proti jednacímu řádu, dovolila bych si odpovědět za pana ministra. Prosím.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Ne, to opravdu není možné, odpovím sám. Samozřejmě velmi rád odpovím na ty detailnější pasáže elektronicky nebo písemně, jenom potom bych rád v dialogu přesně vyjasnil, o co jde, abychom si nedopisovali bez vzájemného pochopení problémů.

Co se týká konkrétních případů, já za ně budu jenom rád. My skutečně prověřujeme stovky jednotlivých případů a skutečně se ukazuje, že v naprosté většině je to vysvětlitelná záležitost. Chybovost je skutečně velmi nízká, byť je to bohužel mediálně často prezentováno jinak. Takže já budu rád za to, když ty konkrétní případy budu mít k dispozici, abychom vyjasnili, zda došlo k nějakému pochybení, či zda je to záležitost např. nepochopení správních lhůt nebo nevyjasnění toho celostního hodnocení atd. Takže velmi rád.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji a můžeme přistoupit k další interpelaci. Tu podává pan poslanec Josef Nekl na pana ministra Pavla Dobeše, který je z dnešního jednání řádně omluven. Prosím.

 

Poslanec Josef Nekl: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, dopravní situace ve statutárním městě Přerově se dostala za kritickou hranici. Protože probíhá údržba krajských komunikací a rekonstrukce mostu přes řeku Bečvu u Grygova, stal se Přerov neprůjezdným, protože veškerá doprava je vedena centrem města. Pro demonstraci: trasu, kterou v noci projedou za šest minut, dnes a denně od rána do večera motoristé projíždějí 45 až 50 minut. V tzv. superšpičkách město prakticky stojí a stojí i příjezdové trasy ve směru Lipník nad Bečvou-Kojetín či Olomouc-Zlín. Proto mě udivilo prohlášení člena NERVu pana Rusnoka v jednom z pořadů Václava Moravce, že ušetřit se dá i například nedostavbou D1 jako obchvatu Přerova, protože jde o souběžnou stavbu s trasou Brno-Olomouc-Ostrava. Musím bohužel trochu zapochybovat o zeměpisných znalostech poradce vlády. Dostavba D1 spojí Zlín s Lipníkem nad Bečvou a není souběžná. Doufám, že tato rada zůstane nevyslyšena a platí to, co již je slibováno pro Přerov více než 15 let.

Proto se ptám, pane ministře, kdy bude zahájena stavba D1, úsek 137 Přerov-Lipník, když byl dle sdělovacích prostředků vyhlášen teprve tendr na dodavatele a podle informací, které mám ze zprávy o čerpání položek rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, nebyla v tomto roce na tuto stavbu čerpána ani koruna. Podotýkám, že bylo slíbeno, že stavba bude zahájena v tomto roce. Navazující otázka:Jjak vypadá příprava stavby D1 úsek 136 Říkovice-Přerov, o kterém se nějak přestalo mluvit?

Závěrem bych se na vás, pane ministře, chtěl obrátit jménem občanů Přerova a okolí o co nejrychlejší řešení situace, protože doprava se podílí značnou měrou na zhoršených životních podmínkách ve městě a zdravotního stavu obyvatel města a dotace na ozdravné pobyty dětí situaci neřeší. A na druhé straně ztížená dopravní situace v Přerově jistě nepomůže snížit více než desetiprocentní nezaměstnanost. Děkuji vám za vaši písemnou odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Pan ministr je povinen vám odpovědět ve smyslu jednacího řádu a jistě tak učiní.

Další interpelaci přednese paní poslankyně Kateřina Konečná. Obrací se na ministryni kultury Alenu Hanákovou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Vážená paní ministryně, zaznamenala jsem zprávy v tisku, že - cituji: "Spor o pozemky, na nichž leží necelá polovina národního památníku v Ležácích na Chrudimsku, ohrožuje velkou pietní akci k červnovému 70. výročí vypálení vesnice nacisty. Jejich majitelka Hana Klimková za ně chce 10 mil. korun a zakázala jejich využívání. Odhad ceny pozemků činí 750 až 900 tisíc korun. Majitelka požaduje 10 mil. korun jako ocenění ušlého zisku za znemožnění těžby v lomu, který je na jednom z pozemků a jsou v něm nějaká ložiska méně kvalitního dioritu."

Podle informací z Krajského úřadu Pardubického kraje majitelka pozemku při jednání na vašem ministerstvu vstup na své pozemky pro konání letošního pietního aktu 24. června povolila. Prý však jen pro letošní rok. Podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, je vlastník nemovitosti povinen umožnit k nim přístup za účelem vzdání úcty nebo provedení prací souvisejících s péčí o válečný hrob. Je-li válečný hrob umístěn mimo pohřebiště, má vlastník nemovitosti nárok na náhradu za omezení užívání nemovitosti. Pokud je vlastníkovi nemovitosti užívání závažným způsobem v důsledku existence válečného hrobu ztíženo, je stát povinen na základě jeho písemné žádosti nemovitosti nebo jejich část odkoupit.

K tomuto mám tedy dotaz. Jaké kroky učiní vaše ministerstvo, aby parkoviště, přístupové cesty k ležáckému muzeu i místo s pomníkem zdejších obyvatel zavražděných nacisty byly přístupné i v dalších letech, a jak v této záležitosti vaše ministerstvo spolupracuje s Ministerstvem obrany, které je příslušné podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji, paní poslankyně. Zvu k mikrofonu paní ministryni kultury Alenu Hanákovou k odpovědi.

 

Ministryně kultury ČR Alena Hanáková Děkuji. Vážená paní předsedající, milí kolegové, děkuji naší kolegyni Konečné za dotaz, protože památník v Ležácích a pozemky s ním spojené jsou skutečně věc, která se řeší a o které se hodně mluví. Od roku 2008 jedná Památník Lidice o výkup pozemků v bývalé osadě Ležáky ve vlastnictví, jak už jste říkala, dr. Klimkové, o které má zájem z důvodu vhodných úprav právě pietního území Památníku Ležáky. Při nabývání majetku je Památník Lidice povinen řídit se ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., což mimo jiné znamená, že výkupní cena by neměla být vyšší než cena stanovená dle zákona č. 151/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 3/2008 Sb. Výjimku je oprávněno povolit, je-li prokázán veřejný zájem, Ministerstvo financí.

Majitelka pozemků dr. Klimková požaduje za své pozemky 10 mil. korun, což je cena obsahující ocenění nejen vlastních pozemků, ale i nerostné suroviny. Ta nerostná surovina, doufám, že to řeknu správně, ale je to granodiorita, nevím, co to je, nicméně je to k doplnění informace, která se údajně pod pozemky nachází.

(Hlas ze sálu.) Žula je to, tak vidíte, jsme poučeni, děkuji.

Zejména otázky, zda se pod předmětnými pozemky surovina nachází, či nikoli a zda se jedná o ložisko vyhrazené, či nevyhrazené, jsou dosud předmětem šetření, stejně jako otázka konstrukce výše ceny, to znamená, zda lze cenu pozemku stanovit s připočtením ceny suroviny stanovené jako určité procento z čistého zisku, kterého lze dosáhnout právě dobýváním tohoto ložiska. Proto bylo na posledním jednání s majitelkou pozemků a jejími právními zástupci 24. května tohoto roku dohodnuto, že znalecký posudek, o který majitelka svůj požadavek na kupní cenu 10 mil. opírá, bude podroben revizi. Zároveň je připraven návrh smlouvy o pronájmu pozemků nezbytných k pořádání pietních akcí tak, aby nebyly ohroženy.

Děkuji za dotaz.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji paní ministryni. Paní poslankyně se nechystá položit doplňující otázku a my tedy ukončíme projednávání této interpelace a přistoupíme k následující. Tu podává paní poslankyně Dana Váhalová na ministra zdravotnictví Leoše Hegera. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dobrý den, pane ministře. Já bych se chtěla vzhledem k tomu, že koaliční poslanci včera nepodpořili vznik vyšetřovací komise k projektu IZIP a zablokovali jakoukoli diskusi k tomuto tématu, na vás chtěla obrátit s několika dotazy, a to: Jakou přidanou hodnotu přinesl tento projekt za téměř 2 mld. korun pro naše daňové poplatníky? Jaké kroky jste mimo zastavení IZIP udělal, aby bylo zahájeno řádné vyšetřování? V médiích jste připustil podání trestního oznámení. Rozhodl jste se již podat toto trestní oznámení, a pokud ano, kdy? Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP