(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dalším bodem podle našeho programu jsou

115.
Ústní interpelace

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády. Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace. Jak již jsem řekla, nejprve na předsedu vlády pana Petra Nečase či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 do 16 hodin. Na ostatní členy vlády potom od 16 do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Ještě předtím než dám slovo první vylosované paní poslankyni Marii Nedvědové, oznamuji omluvu, která mi byla teď doručena. Z dnešní schůze se omlouvá pan poslanec Jan Florián, a stahuje tím také svoji interpelaci uvedenou pod č. 10. Toto je omluva, kterou sděluji.

A nyní tedy dávám slovo paní poslankyni Marii Nedvědové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Petra Nečase. Dalším vylosovaným v pořadí je pan poslanec Igor Svoják. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marie Nedvědová: Paní předsedající, pane premiére, kolegyně a kolegové. Rozhlasová stanice Svobodná Evropa působí na území České republiky, přičemž na své zaměstnance uplatňuje v pracovněprávních vztazích cizí právo, které je pro tyto zaměstnance vyloženě nevýhodné. Následně pracovněprávní spory tak byly řešeny soudní cestou a jsou i případy, kdy věc byla předána Evropskému soudu ve Štrasburku. Tato rádiová stanice přitom odkazuje na smlouvy, které s těmito zaměstnanci podepisuje, aniž však bylo jakkoliv patrno, jakým právem se tedy jejich pracovněprávní vztah řídí. Český stát toto mlčky tvrdí a nijak těmto osobám, bývalým zaměstnancům rozhlasové stanice Svobodná Evropa, není schopen ani ochoten pomoci, přehlíží porušování svrchovanosti České republiky. Na tuto skutečnost už poukazuje i český Helsinský výbor.

Mám proto tyto následující otázky:

1. Proč Česká republika připouští na svém území takovouto diskriminaci a proč rezignuje na svou povinnost při ochraně právních vztahů vznikajících při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, zejména když úprava pracovněprávních vztahů, v tomto případě v rozhlasové stanici Svobodná Evropa, ale i v jiných obdobných organizacích, je v rozporu s naším právním řádem a je výrazně v neprospěch zaměstnanců?

2. Proč vláda České republiky nepožaduje po vládě USA, aby ukončila uplatňování amerických pracovních zákonů v rozhlasové stanici Svobodná Evropa a připouští na svém území fakticky národní diskriminaci a porušování zákonů a svrchovanosti České republiky?

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, paní poslankyně. A prosím o odpověď předsedu vlády Petra Nečase.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. V uvedených kauzách se jedná o čistě soukromoprávní vztah mezi fyzickými osobami a jejich zaměstnavatelem, v tomto případě Rádiem Svobodná Evropa. Je plně na obou subjektech tohoto právního vztahu, jaké právo si zvolí. Podle všeho došlo k volbě práva Spojených států amerických. Právním základem pro volbu práva je v České republice zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním.

Zda je popsaná praxe Rádia Svobodná Evropa při sjednávání těchto smluv správná, či nesprávná, etická, či neetická, není věcí právního posouzení, s výjimkou posouzení souladu s veřejným pořádkem, který by ovšem měl vzít při svém rozhodování v úvahu příslušný soud. Zmíněné případy jsou již podle všeho v procesu pokročilého soudního posuzování. Existuje údajně několik soudních rozhodnutí na různých úrovních, jejichž detaily nám nejsou známy.

Závěrem lze konstatovat, že uvedená problematika není primárně otázkou práva mezinárodního, ale jde pouze o posouzení relevantnosti sjednaných pracovněprávních smluv, které je věcí soudů, nikoliv exekutivních orgánů, které nemohou nikterak zasahovat do jejich pravomoci. Nelze tedy než vyčkat jejich konečného rozhodnutí.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu předsedovi vlády. Paní kolegyně má možnost k doplňujícímu dotazu. Prosím.

 

Poslankyně Marie Nedvědová: Mám doplňující dotaz. Jsem si vědoma, že vztah je soukromoprávní vztah, ale v důsledku to bude mít vlastně důsledky i pro celou Českou republiku. Pokud Česká republika trpí již tyto subjekty na svém území, tak by měla dbát, aby jednaly v souladu se zákony, které platí v celé České republice, a neměla by se vzdávat své suverenity kontroly. Pokud by tyto osoby, které se soudí, vyhrály své spory, tak to bude Česká republika, která jim bude platit odškodné, a to by neměl český stát rozhodně přehlížet.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji a zeptám se pana předsedy vlády, zda chce ještě zareagovat na tento dotaz. Ano, prosím.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chci skutečně zdůraznit, že základem je náš český zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním a tento zákon umožňuje oběma subjektům tohoto soukromoprávního vztahu se dohodnout na příslušném právním uspořádáním. Z tohoto pohledu tedy případné porušení zákona může konstatovat pouze nezávislý soud.

Na druhé straně znovu opakuji, nám nepřísluší hodnotit tuto praxi z jiného pohledu než pohledu právního, posuzovat jej mohou pouze nezávislé soudy. A pokud bychom do toho vsunovali politiku, jak o tom tak trošku nepochybuji v případě Rádia Svobodná Evropa, s paní interpelující poslankyní máme asi velmi rozdílný názor na hodnotu a přínos této stanice v našich dějinách, tak to bych sem do obsahu této interpelace nevtahoval.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tím jsme se vyrovnali s první interpelací. Požádám nyní o slovo pana poslance Igora Svojáka, který byl vylosován na druhém místě. Oslovuje předsedu vlády Petra Nečase ve věci mezinárodního pohledu na Českou republiku. Prosím pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Igor Svoják: Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. V současné situaci, kdy je eurozóna v krizi a mnoho zemí zažívá ekonomickou stagnaci či propad, je nutné podrobně analyzovat situaci, aby bylo možné vybrat správný způsob léčby. V žádném případě totiž neexistují pouze a jen ideální řešení. Je také nutné mít na zřeteli mezinárodní instituce, které sledují vývoj celého světa, a mohou tak snadněji srovnávat způsoby řešení problémů a zemí tohoto vyspělého světa. Mohou se v ní samozřejmě projevovat ekonomické, tendenční politické a ekonomické názory, neboť ne všechny jsou vždy plně nezávislé. Přesto by bylo dobré posoudit a řekněme zprůměrovat hlavní názory např. na způsob fiskální konsolidace a reforem a z toho odvodit, zda postupujeme v České republice správně.

Dovolte mi, pane premiére, položit vám tuto otázku: Jak se na Českou republiku dívají mezinárodní organizace, např. ratingové agentury a jiné respektované instituce?

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Pane předsedo vlády, prosím o odpověď na tuto interpelaci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP