(10.30 hodin)
(pokračuje Ohlídal)

Tohle tvrzení mě překvapilo, protože samozřejmě závěr z kontroly NKÚ mám k dispozici a tam na straně 12 v paragrafu 53 nazvaném Směna pozemků se píše, že v případě směny se jednalo o majetek strategický a neprodejný, a na jiném místě se dokonce hovoří o tom, že skutečně tento prodej nebyl v souladu se zákonem. Tady se dokonce píše - dovolím si přečíst jednotlivá vyjádření, která se týkají té směny - v závěru NKÚ: Jednalo se o majetek strategický a neprodejný. Část směněných pozemků Lesů České republiky přiléhá ke státní hranici se Slovenskou republikou. Jednalo se tedy o lesní pozemky vyloučené z převodu dle arondačního programu. Dále je uvedeno, že jeden ucelený komplex lesa byl směněn za lesní pozemky na území pěti lesních správ. Některé samostatné komplexy lesa nenavazovaly na pozemky, s nimiž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, atd. Z těchto bodů jasně vyplývá, že NKÚ je přesvědčen, že tato směna byla jednoznačně pro stát nevýhodná. Zakladatel, v tomto případě Ministerstvo zemědělství, sice vyslovil předběžný souhlas s uzavřením směnné smlouvy a poté vydal i souhlas s nakládáním s účetním majetkem státu, přesto ve zdůvodnění Lesů České republiky nebylo zřejmé, proč se předmětná obora stala pro státní podnik trvale nepotřebnou. Čili z tohoto hlediska je jasné, že NKÚ považuje tuto směnu pro stát za nevýhodnou, a zdůvodňuje to pak ještě dalšími body, které jsou uvedeny v tom závěru.

Důležité je také si uvědomit, že jsem ve své interpelaci také hovořil o tom, že by se měly v důsledku této nevýhodné směny odstranit nebo minimalizovat škody, které v důsledku provedené směny státu Česká republika vznikly.

V odpovědi pan premiér říká, že k žádný škodám nedošlo, a proto není co odstraňovat nebo minimalizovat. Ale opět se odvolám na závěr, který se týká kontroly NKÚ v podniku Lesy České republiky, kde se říká například následující - cituji: Ke dni ukončení kontroly - červen 2011 - nebyly uzavřeny smlouvy, které by navazovaly na provedenou směnu pozemků. Měly to být smlouvy o převodech vlastnictví k věcem movitým a nemovitým v tržní ceně dle znaleckých posudků cca 40 milionů korun a ke zvěři, což je částka asi 1,8 milionu korun. Tyto částky vlastně státní lesy jakýmsi způsobem neobhospodařily a vypadá to tak, že o tyto částky zřejmě český stát přijde.

Na jiném místě se zase říká - teď cituji opět: Bylo například zjištěno, že při uzavírání smluv o provádění lesnických činností, smluv o prodeji dříví, smluv o provádění pěstebních činností a smluv o provádění těžebních činností si Lesy České republiky své budoucí pohledávky nezajistily určitou formou zajištění, například peněžní zálohou, úhradou závazků před uskutečněním dodávky, poskytnutím bankovní záruky. Jednalo se o smlouvy uzavřené v prosinci 2007 a v první polovině roku 2008. Z vybraného vzorku smluv se sedmi dlužníky bylo devatenáct smluv od pěti dlužníků takto nezajištěných a výše vzniklých pohledávek činila k 31. 12. 2010 celkem zhruba 140 624 tisíc korun. Dle sdělení Lesů České republiky jsou v současné době prý již pohledávky z předmětných smluv zajišťovány. Konec citace.

Z toho, co jsem právě teď citoval, vyplývá, že skutečně k jakýmsi škodám došlo, a o jejich nápravu by se minimálně Ministerstvo zemědělství, potažmo Lesy České republiky měly snažit.

Takže to vypadá, že informace, pane premiére, kterou vám poskytl ministr Bendl, není úplně správná. Byl bych rád, kdybyste se k těmto dvěma otázkám vy nebo ministr Bendl, které jsem právě vyslovil, vrátili ve svém následujícím vyjádření.

Ve své odpovědi se rovněž, pane premiére, zmiňujete o tom, že vláda projedná záležitost směny Radějovské obory na své schůzi za účasti viceprezidenta NKÚ v nejbližším možném termínu poté, co ministr zemědělství předloží své oficiální stanovisko k závěrům NKÚ. Proto bych vás ještě nakonec, pane premiére požádal, abyste mě a ostatní poslance informoval o tom, jaké byly výsledky tohoto jednání vlády, které by se mělo týkat právě těchto závěrů NKÚ.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Požádám pana premiéra, aby se ujal slova.

Ještě přečtu, že pan poslanec Josef Tancoš se omlouvá z dnešního jednání Sněmovny. Poslanec Vojtěch Filip má náhradní kartu číslo 32.

Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolil bych se prvně vyjádřit k jistému procedurálnímu aspektu této interpelace. Nechci samozřejmě upírat právo panu poslanci Ohlídalovi, aby interpeloval předsedu vlády v jakékoliv věci. To je samozřejmě jeho právo. Na druhé straně i to, že on v závěru řeči nevěděl, jestli mu mám odpovědět já, nebo pan ministr zemědělství, tím do značné míry dává najevo, co je obsahem této interpelace. Je to úzký resortní odborný problém, ve kterém se vůbec nestydím za to, že tady řeknu, že v podstatě podepíši to, co připraví, protože je to velmi úzké resortní téma, které připraví na Ministerstvu zemědělství. Máme-li efektivně řešit některé otázky, tak aniž bych si dovolil cokoliv doporučovat panu poslanci, protože ten se rozhoduje na základě svého vědomí a svědomí, považoval bych za podstatně užitečnější interpelovat přímo pana ministra zemědělství. To za prvé.

Za druhé. Opravdu musím vycházet nikoliv z dojmů, ale z faktů. V prvé řadě chci zdůraznit, že jakkoliv je třeba mít velký respekt k výsledkům NKÚ, už méně například ke způsobu hospodaření NKÚ. V mnoha ohledech je tady logická otázka, nakolik má NKÚ v posledních zhruba dvou třech letech právo být v pozici pytláka, který si najednou sám hraje na hajného. To je jiná věc, nicméně všechny podněty bereme velmi vážně.

Musím současně konstatovat, že podle údajů, které mám k dispozici, směna pozemků vedla k tomu, že stát získal více než 300 hektarů lesních pozemků navíc a že vůbec netratil z hlediska znaleckého posudku na hodnotě těch pozemků, že dokonce mírně získal i z hlediska finančního. Stojí tady názor znaleckých posudků proti názoru úředníků z NKÚ. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP