(9.40 hodin)
(pokračuje Ohlídal)

Dále zde píšete zajímavou věc, že od roku 2013, od příštího roku, bude v hodnoticím procesu Grantové agentury České republiky při výběrovém řízení provedena jakási změna. Mluvíte o tom, že změna se týká především výběru zahraničních oponentů pomocí speciálního zahraničního softwaru, který sofistikovaným způsobem dokáže k daným projektům přiřadit dané vhodné oponenty ze zahraničí, a pak hovoříte o tom, že od tohoto roku, tedy od roku 2013, bude změněn i způsob hodnocení projektů panelistů, že k nim budou přiřazeni, k těm panelům, kde se objeví projekty samotných panelistů, zahraniční zpravodajové, kteří budou právě kontrolovat, jestli projekty panelistů jsou správně zařazeny do pořadí, které pak rozhoduje o udělení finančních prostředků, tedy těch grantů.

Je to jakýsi pokrok v hodnocení, to uznávám, ale ne zase tak úplný, protože to způsobuje jakési z obecného hlediska nerovné podmínky pro hodnocení projektu na jedné straně panelistů a na druhé straně těch ostatních. V každém případě já jsem úplně tomu procesu, který zde se zahraničními zpravodaji popisujete, nerozuměl, ale přesto projekty panelistů budou o něco jinak posuzovány než projekty ostatních uchazečů a to myslím není správné. To je pořád přetrvávající dvoukolejnost, která nemusí vést někdy také k dobrým výsledkům.

Já si myslím, že jediné rozumné řešení je to, aby panely v České republice v rámci Grantové agentury České republiky byly mezinárodní, to znamená, že by obsahovaly dostatečný počet zahraničních odborníků a že by se pak postupovalo rovně, stejně jak pro projekty panelistů, tak pro projekty ostatní. Myslím, že by to příliš nezdražilo náklady Grantové agentury České republiky, snad o nějaký ten milion by se zvýšily náklady, ale tyto miliony by se velice dobře vyplatily z hlediska zlepšení transparentnosti tohoto hodnocení v rámci výběrového řízení. To je můj návrh, který by snad mohl být akceptovatelný, nebo aspoň by se o něm mohlo diskutovat v rámci Grantové agentury České republiky.

A poslední věc, která se týká této interpelace, se týká kontrolní rady Grantové agentury České republiky. Vy zde, pane premiére, říkáte, že tato kontrolní rada se schází jednou za měsíc, že provádí jakousi průběžnou kontrolu výběrového řízení a tak dále. Ale situace je komplikovanější, než vy zde hovoříte. To všechno, co jste zde napsal, je pravda, ale samozřejmě kontrolní rada jednou za rok skládá účty školskému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, podává zprávu o své činnosti, ale ve zprávě samozřejmě bohužel podává informace jenom ty, které uzná za vhodné. A při diskusích v rámci projednávání tohoto bodu na školském výboru často padnou otázky například z mé strany, které se týkají informací, které nejsou obsaženy v této zprávě, a bohužel v drtivé většině tyto informace nejsou podány, otázky nejsou zodpovězeny. Proto jsem se svými kolegy podal návrh novely zákona 130, zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, v tom smyslu, že kontrolní rada Grantové agentury ale samozřejmě také kontrolní rada Technologické agentury České republiky by v určitých intervalech, třeba v půlročních intervalech, podávala informace, které by si do jisté míry vyžádali i členové školského výboru. Čili aby se dostaly navenek informace, které by právě mohly zprůhlednit nebo odhalit případné chyby ve výběrovém řízení.

Například jistě víte, pane premiére, že já se snažím právě o to, získat z kontrolní rady informace o úspěšnosti panelistů, případně pracovníků z pracovišť panelistů, ve srovnání s ostatními uchazeči a že se mi to doposud přes moje dlouhodobé úsilí, šestileté úsilí, nepodařilo. Proto jsme podali tu novelu. Bohužel vláda vyslovila nesouhlas s touto novelou, což je pro mě nepochopitelné, protože vždycky říkáte, že jste pro zprůhlednění a dostatečné informace, které se týkají procesu v Grantové agentuře České republiky. Naštěstí tato novela prošla prvním čtením, takže doufám, že snad bude úspěšná a kontrolní rada bude muset podávat informace, které zatím nepodává a které jsou podle mého názoru velmi důležité.

Byl bych velmi rád, pane premiére, kdybyste reagoval na moje vystoupení, odpověděl na některé otázky i návrhy zde položené a kdybyste potom nějakým způsobem také reagoval i v praxi. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Znamená to, že pan premiér bude reagovat. Prosím. Slovo tedy má předseda vlády Petr Nečas.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já samozřejmě považuji problematiku výběrových řízení týkajících se udělení grantových prostředků na projekty předkládané Grantové agentuře České republiky za velmi závažnou a jsem přesvědčený, že je tady určitě prostor, jak tyto věci zlepšovat. Na druhé straně jsem přesvědčený, že současně některé kroky, které byly podniknuty, jsou nade vši pochybnost pozitivní.

Pravidla pro přijímání hodnocení návrhů projektů se striktně drží podmínek § 21 a 22 zákona č. 130/2002 Sb. K tomu je třeba konstatovat, že nad výsledky veřejné soutěže je zabezpečena veřejná kontrola. Výsledky veřejné soutěže jsou zveřejňovány v souladu s § 21 odst. 7 zákona na stránkách Grantové agentury České republiky. Zveřejňují se úspěšní uchazeči, a to ve formátu registrační číslo projektu, uchazeč. Lze snadno dovodit dle čísla panelu, který panel hodnotil projekt předložený určitým uchazečem či navrhovatelem. Názvy projektů jsou veřejně dostupnou informací, a to prostřednictvím informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, který upravuje hlava 7 zákona. V informačním systému jsou zveřejňovány údaje o projektech výzkumu a vývoje financovaných z veřejných prostředků a o jejich výsledcích. Z těchto důvodů lze konstatovat, že veřejná kontrola dostatečného rozsahu existuje, což již částečně eliminuje podezření na protežování projektu ze strany panelistů.

Důležitým prvkem, který má povahu veřejné kontroly, ale je součástí vlastního mechanismu posuzování projektů, je vícestupňová kontrola v rámci Grantové agentury. Ta je realizována právě tak, že oborové komise Grantové agentury jsou odborným poradním orgánem pro hodnocení návrhů grantových projektů ve smyslu § 21 odst. 4 a 9 zákona a hodnoticí panely jsou expertními orgány oborových komisí podle článku 3 odst. 3 statutu Grantové agentury. Členy obou orgánů jmenuje a odvolává předsednictvo. Tímto nastavením vícestupňové odpovědnosti a kontroly dochází k eliminaci případného podezření z protežování při posuzování projektů. Ohledně kontroly pracovníků z pracovišť panelistů je tato možnost dost výrazně omezena možnostmi zjištění relevantních údajů a zejména skutečností, že v české akademické obci je běžný souběh úvazků na různých pracovištích. Není v silách Kanceláře Grantové agentury průběžně kontrolovat, zda panelista nominovaný jednou institucí současně nepůsobí v jiných institucích, v jejichž zájmu by případně mohl v panelu působit. Za mnohem účinnější Grantová agentura považuje posilování transparentnosti a náročnosti hodnocení projektů. Jak vyplynulo z takzvaného auditu české vědy, provedeného mezinárodním konsorciem, procedury hodnocení projektů jsou v Grantové agentuře nastaveny jako velmi transparentní a důvěryhodné.

Rád bych zdůraznil, že Grantová agentura České republiky ohledně požadované analýzy konstatovala, že právě ve funkčním období tohoto předsednictva se průběžně vyhodnocuje a analyzuje systém práce panelu tak, aby se jakékoliv možné ovlivňování jeho práce vyloučilo.

Grantové agentuře byl na základě mého rozhodnutí coby předsedy vlády a předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace na rok 2013 navýšen rozpočet v části institucionální podpora, tedy v části náklady na zabezpečení veřejné soutěže, s cílem ještě více omezit vliv členů panelu na výběr zahraničních oponentů a více zapojit zahraniční hodnotitele v roli zpravodajů do posuzování projektů podaných členy panelu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP