Začátek schůze Poslanecké sněmovny
5. června 2012 ve 14.03 hodin
Přítomno: 191 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 40. schůzi Poslanecké sněmovny. Vítám vás na ní.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 40. schůze dne 24. května 2012. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 25. května 2012.

Nyní vás požádám, abyste se všichni zaregistrovali svými identifikačními kartami, a zároveň mi ohlaste, kdo máte kartu náhradní. Náhradní kartu mi zatím nahlásili pan poslanec Michal Hašek, bude mít náhradní kartu číslo 43, pan poslanec Miroslav Váňa - náhradní karta číslo 50.

 

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom jimi určili pana poslance Václava Klučku a pana poslance Františka Laudáta. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh na určení ověřovatelů. (Nikdo se nehlásil.)

Pokud tomu tak není, zahajuji hlasování číslo 1 a táži se, kdo souhlasí s navrženými ověřovateli.

Hlasování číslo 1. Přítomno 187, pro 174, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 40. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Václava Klučku a pana poslance Františka Laudáta.

 

Pan poslanec Marek Šnajdr má náhradní kartu číslo 52. Ještě se zeptám pana poslance Paroubka - má náhradní kartu číslo 36? Ano.

Nyní k omluvám. Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Pavel Bém - rodinné důvody, Alfréd Michalík - zdravotní důvody. Z členů vlády se omlouvají Martin Kuba - zahraniční cesta, Alexandr Vondra - pracovní důvody.

 

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 40. schůze Poslanecké sněmovny. Návrh, jak již jsem řekla, je uveden na pozvánce.

Nejprve bych vám chtěla sdělit, že Senát vrátil Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění volební zákony a zákon číslo 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 619/3. Jeho zákonná lhůta k projednání uplyne 9. června, což je sobota. Po uplynutí této lhůty jej zařadíme do programu 40. schůze.

Paní kolegyně Klasnová má náhradní kartu číslo 25.

Dále vás chci seznámit s návrhem, na kterém se shodlo dnešní grémium - zařadit do programu 40. schůze Poslanecké sněmovny nový bod, a to Návrh na změny zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny.

To je z mé strany vše a nyní dostanete slovo vy, kteří budete chtít dát návrhy k programu schůze.

Ještě oznamuji, že pan kolega Tejc má náhradní kartu číslo 44.

Přihlášky k návrhu pořadu schůze - pan kolega Paroubek, poté pan kolega Vidím, paní kolegyně Klasnová, pan kolega Stanjura.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, dlouhodobě se projevuje jev, který bych nazval vážnou situací v čerpání evropských peněz. Vlastně došlo přednedávnem k pozastavení všech operačních programů z Evropského fondu pro regionální rozvoj a jednoho z Evropského sociálního fondu. Včera jsme získali zprávu, byť to není rozhodnutí z Bruselu, že byl pozastaven ROP Severozápad. Množí se indicie o podivných čerpáních z evropských fondů jak na centrální úrovni v operačních programech, tak v ROPech v Ústí nad Labem a podobně.

Chtěl bych navrhnout, aby ministr pro místní rozvoj a ministr financí podali zprávu o situaci v evropských fondech a stavu uplatnění nápravných opatření, která umožní co nejrychlejší obnovení čerpání evropských peněz, nejlépe k 1. 7. tohoto roku. Navrhuji termín příští čtvrtek v 11 hodin.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím pana poslance Vidíma.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedkyně, paní a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o zařazení dalšího bodu do pořadu naší schůze, a to sněmovní tisk 698, vládní návrh nasazení sil a prostředků Armády České republiky na roky 2013 a 2014. Tímto tiskem se bude v průběhu tohoto týdne zabývat výbor pro obranu Poslanecké sněmovny, a proto bych chtěl požádat o zařazení tohoto bodu do bloku zpráv jako prvého. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to tisk 698. (Ano.)

Paní kolegyně Klasnová má slovo.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Kolegyně, kolegové, navrhuji pevné zařazení bodů 8 a 9 návrhu pořadu 40. schůze, tisky 351 a 352 - změna Ústavy České republiky a změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve druhém čtení.

Oba předkládané návrhy nám do Sněmovny byly vládou doručeny již v květnu roku 2011 a jejich prvá čtení proběhla téměř přesně před rokem, 17. 6. 2011. Od té doby byly tyto body zařazeny na pořad čtyř schůzí: 32., 33., 36. a 38., ale vždy byly vyřazeny a nedošlo k jejich projednání. Poslanecký klub Věcí veřejných považuje za důležité tyto normy projednat a schválit. Navrhuji zařadit tyto body pevně jako první body jednacího dne pátku 8. 6. 2012.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP