(19.10 hodin)
(pokračuje Doktor)

Za prvé agenda ministra financí České republiky. Žádám ministra financí, aby se neprodleně zabýval alarmujícími, i když z pohledu stability finančních trhů jako celku zřejmě spíše okrajovými poznatky v oblasti peněžního družstevnictví.

Žádám rovněž ministra financí o zvážení rizik souvisejících s důsledky navrhovaného systému státní pokladny. Obce, města a kraje využívající úvěrové linky, a takových je jistě většina, uzavřely smlouvy s komerčními bankovními domy, kdy součástí smluvních ujednání je zpravidla i část týkající se režimu běžného bankovního styku, respektive ujednání o využití zůstatku účtů a jejich vedení u toho kterého bankovního domu. Stát tento dlouhodobě utvářený stav naruší, z čehož jistě vyplynou náklady účastníků dohody.

Podobná, ale spíše horší situace hrozí ze stejného důvodu v oblasti státních příspěvkových organizací, upozorňuji především na riziko financování zdravotnictví. Zdravotnická zařízení využívají ke krytí svých potřeb úvěrových linek a jiných nástrojů, kde zůstatky na účtech i pohledávky za pojišťovnami jsou vedeny jako zástava bank. Pokles zůstatků, prodloužení prodlevy reálné splatnosti pohledávek skrze účet další instituce znamená jejich vyšší finanční napětí, ale i snížení úrokového výnosu, tedy zhoršení hospodářských výsledků těchto subjektů a zdravotnictví jako celku.

Žádám ministra financí, respektive Ministerstvo financí České republiky jako akcionáře ČEZ, a. s., o vyvolání hloubkové kontroly veškerých plnění vyplývajících z rámcové smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ, a. s., v ročním objemu 110 milionů Kč, a to od doby jejího podpisu do dnes.

Žádám rovněž ministra financí o revizi regulací a nařízení vázaných v oblasti režimu takzvaného cashbacku. Přestože byla Poslanecká sněmovna ujišťována a byla jí vyvracena a zlehčována obava plynoucí z absolutní extenze regulace kvalifikačních předpokladů vázaných k této službě, realita jde naproti našim obavám a žádám o korekci takové regulace.

Dovolte námět spočívající v agendě ministra zemědělství, ministra vnitra a také ministra spravedlnosti. Opakovaně upozorňuji ministry na naprosto alarmující stav v oblasti zápisů do katastru nemovitostí. Míra technologických dovedností, rychlost, s jakou dokážou skupiny napadající zvolený cíl zasáhnout, tedy převzít a okamžitě přeprodat jiné osobě či podrobit původního vlastníka nátlaku vydírání za odstoupení ze spoluvlastnictví provedeného podvodně, svědčí o organizované formě činnosti, svědčí o nové formě majetkoprávní kriminality s možnými katastrofálními důsledky pro ekonomiku jako celek. Uvedená rizika převyšují důsledky podvodných konkurzů, kterých jsme byli v minulosti svědky a z nichž se ekonomika léčí. Tento postup totiž umí napadnout majetky statisíců občanů.

Vyzývám ministra zemědělství k ukončení všech činností, které mohou vést k uzavření mimosoudního vyrovnání, respektive uzavření smíru ve věci známkoprávních sporů týkajících se duševního vlastnictví Budějovického Budvaru, a. s., v takové kvalitě, která by vedla ke snížení schopnosti prodávat jeho produkt na trzích, respektive ke snížení ceny podniku.

Dovolte pár slov závěrem. Cítím povinnost vážit mezi variantami, které přicházejí v úvahu, a projevím ji svým hlasováním. Mohu mít tisíc a jednu výhradu k průběhu výběrových řízení, nakládání s penězi z evropských fondů, k procesům, které patřily do odpovědnosti bývalého vicehejtmana Martina Kuby, jemuž jsem své výčitky v minulosti směřoval. Musel bych však být naprostý a úplný slepec, abych pro jednoho či dva ministry neviděl úkol celé vlády. A musel bych také být naprostý hlupák, abych vám, sociální demokraté, nepřipomněl, že má výhrada formulovaná Martinu Kubovi se naprosto a zcela kryje s politickou odpovědností vašeho hejtmana. Hejtmana Jiřího Zimoly zvoleného za sociální demokracii, napojeného na stejné vlivy.

Sociální demokracie nemá v tuto chvíli právo vládnout. Sociální demokracie promarnila a spolu s ní i ti, kteří s ní vládli, dobrá léta dynamicky rostoucí ekonomiky s přebytkem zdrojů hlubokým, osudovým nicneděláním. Vaše nestatečnost, vaše neschopnost vypínat závislost naší společnosti na přerozdělování zdrojů, vaše vědomé pěstování návyku opiového stanu naditého veřejnými penězi je základem dnešního společenského napětí. Nikoliv jediným.

Tato slova jsem zde říkal mnohokrát v minulosti v barvách Občanské demokratické strany a budu je opakovat kdekoliv a kdykoliv jinde. Nepřipustím vládu lidí zlehčujících a pohrávajících si s relativizací marasmu komunismu. A vysmíváte-li se obětem komunismu, minulým i budoucím, nemáte morální právo vládnout a já vám takovou příležitost nemohu darovat.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím nyní o slovo pana poslance Jiřího Paroubka, po něm je přihlášen pan poslanec Vít Bárta. Pan poslanec Paroubek má slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, poslední dva týdny proběhly na české politické scéně ve znamení absurdního divadla. Rozpad jedné z vládních stran coby reality show poskytnutá nepříliš vděčnému českému publiku. Publiku, které má vesměs zcela jiné starosti nežli se starat o vládu, často starosti existenční. Deset procent lidí je pod hranicí chudoby, 40 % lidí má finanční rezervy na dva měsíce.

Jedna část podivného politického uskupení Věcí veřejných zůstala na pozicích vlády a ve fantazii provládních médií okamžitě dostala punc čistého a vůbec fajn společenství. Slyšeli jsme velká a v této souvislosti nepatřičná slova o cti a sedmi statečných a podobné nesmysly. Jako by nikdy do té doby tito lidé úzce nespolupracovali s pány Johnem, Bártou či Dobešem, s těmito politickými esy Věcí veřejných a momentálně zřejmě největšími dinosaury české politiky. Tu špínu z poslanců údajně čisté platformy nesmyje, ani kdyby se macerovali povinně týden v bazénu sava.

Druhá část Věcí veřejných se stala náhle opoziční, kdy ještě pár dní před teatrálním přerodem v největší bijce vlády pomrkávala významně na vládu, že ji podpoří. Ovšem klub Věcí veřejných se svou novou velitelkou začal dělat ihned novátorskou opoziční politiku. Odhodil korumpující funkci místopředsedkyně Sněmovny, ty významné další si Věci veřejné pro jistotu ponechaly. Přesně potřebný počet tří poslanců ovšem tito noví opoziční bijci vlády dnes zřejmě dodají, aby vládu zachránili. Proč si vypustit rybník, že, pánové! Ještě chviličku, jak říkala madam du Barry na popravišti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP