(17.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Procedura je jednoduchá. Předpokládám všeobecný souhlas s tímto postupem. Prosím, pane zpravodaji, abyste přednesl první pozměňovací návrh.

 

Poslanec Roman Sklenák: První pozměňovací návrh se týká upřesnění prvního odstavce § 25. Stanovisko souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Stanovisko pana ministra? (Souhlasné.)

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto přednesený návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 125 z přihlášených 167 poslanců pro 145, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Roman Sklenák: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu označeném jako A2, který vyjímá z působnosti zákona Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Stanovisko pana ministra? (Kladné.)

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 126 z přihlášených 168 poslanců pro 146, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Vyčerpali jsme tím pozměňovací návrhy?

 

Poslanec Roman Sklenák: Vyčerpali jsme pozměňovací návrhy a nyní vás, paní předsedající, prosím, abyste dala hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o kontrole (kontrolní řád), podle sněmovního tisku 575, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 127 z přihlášených 169 poslanců pro 114, proti 9. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a tím končí jeho projednávání.

 

Já vidím přihlášku pana poslance Skopala. (Hlasy: Poslance Ploce.) Tak pan poslanec Skopal si upraví svoje tlačítka a pan poslanec Ploc se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Pavel Ploc: Děkuji za slovo. Paní předsedající, já jenom pro stenozáznam. U bodu 69 u předchozího hlasování mám na sjetině zdržel se, a hlasoval jsem ano. Takže jenom pro stenozáznam, nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, to byla informace pro stenozáznam.

Já vás chci seznámit se stavem následujícího bodu. Navrhovatelem je Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje. Zástupce navrhovatele se omlouvá, a pokud s tím bude všeobecný souhlas, zařadíme tento bod na konec všech bodů této naší schůze.

Hlásí se pan Stanjura. (Jmenovaný jedná s paní předsedající mimo mikrofon.) Hlásí se předseda poslaneckého klubu ODS pan Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Navrhuji, abychom toto třetí čtení projednali bez přítomnosti navrhovatelů. Není tam ani jeden pozměňující návrh. Předpokládám, že navrhovatel by vyjádřil kladné stanovisko s tím původním zněním, ke kterému jsme žádný pozměňovací návrh nepřijali. Já myslím, že to můžeme dneska klidně odhlasovat, nemusíme to přesouvat na další schůzi. Aby jel někdo 400 km z Ostravy a řekl "trváme na tom, co jsme sem poslali", mi přijde docela zbytečné.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Já se ptám, zda se někdo hlásí a chce reagovat. Prosím, pan poslanec.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Děkuji, paní předsedající. Já bych podpořil návrh pana Stanjury, opravdu je to rozumné, a projednat to dneska. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Ještě pan předseda poslaneckého klubu KSČM Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní předsedající, paní a pánové, jakkoli se mi jako zpravodaji tohoto zákona jeví návrh pana kolegy Stanjury velmi racionální, mám přece jenom pochybnost, protože mám pocit, že by to bylo precedenční rozhodnutí, že bychom připustili, že předkladatel není přítomen. Takže pokud se Sněmovna rozhodne, tak já jako zpravodaj jsem připraven samozřejmě na to hlasování, ale mám tuto pochybnost. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Hlásí se pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Paní předsedající, paní a pánové, skutečně praxe je taková, že třetí čtení uvádí navrhovatel. Tuto praxi jsme již jednou porušili, a to v roce 2007. Pravda, je to již nějaký čas. Ta praxe vychází z toho, že navrhovatel se vyjadřuje buď souhlasně, či nesouhlasně k pozměňujícím či doplňujícím návrhům. V tomto případě takové návrhy nebyly vzneseny, proto se domnívám, že přítomnost navrhovatele není nezbytná. Jednací řád nevyžaduje přítomnost navrhovatele ve třetím čtení, na rozdíl od čtení prvého a čtení druhého, kde je výslovně uvedeno, že návrh předkládá navrhovatel. Čili přítomnost není nezbytná, zvláště pak nejsou-li žádné doplňující či pozměňující návrhy.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ještě jednou pan poslanec Kováčik. Abychom ale nestrávili více času touto diskusí než samotným návrhem.

 

Poslanec Pavel Kováčik: To určitě nestrávíme. Já jsem nedal žádný jiný návrh než pan kolega Stanjura, čili neřekl jsem, že s tím nesouhlasím. Jenom jeden problém. On ten navrhovatel přece může ještě ve třetím čtení návrh zákona stáhnout, on má právo, aby přednesl závěrečnou řeč. Čili není jenom o vyjádření k pozměňovacím návrhům. Ale říkám, jako zpravodaj jsem připraven. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, toto je rozprava k proceduře, toto není rozprava obecná, tak prosím, aby si to všichni poslanci a poslankyně uvědomili, to platí i na vás, pane poslanče Rykalo. Já bych... (Poznámka poslance Rykaly mimo mikrofon, že hovořil s předkladatelem.) Vy jste hovořil s předkladatelem, vaše slova jsou vítána. Prosím.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem v tuto chvíli hovořil s předkladatelem telefonicky. Pan Miroslav Novák je v Ostravě, a nemá námitek proti tomu, abychom to projednali bez jeho přítomnosti. (Ohlas v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Tak se to vyřešilo, děkujeme. Přistoupíme k projednání bodu

71.
Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů
(zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 503/ - třetí čtení

Zástupce Moravskoslezského kraje nezaujme místo u stolku zpravodajů, jednací řád s touto eventualitou počítá a žádného porušení se nedopouštíme. Kromě toho zde sedí zpravodaj pan poslanec Pavel Kováčik. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy předneseny nebyly.

Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Nevidím nikoho, rozpravu končím. Pokud si nepřeje vystoupit pan zpravodaj, tak můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku č. 503. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP