(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Hezké odpoledne, kolegyně a kolegové. Budeme pokračovat v našem dnešním jednání, a to bodem, kterým jsou

86.
Ústní interpelace

Nejdříve to budou ústní interpelace, které jsou určeny předsedovi vlády České republiky, a poté interpelace určené na ostatní členy vlády.

Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Petra Nečase, a to v čase 14.30 až 16 hodin, poté od 16 hodin do 18 hodin interpelace na členy vlády. Seznam poslanců podle vylosovaného pořadí vám byl rozdán do lavic.

Nyní dávám slovo panu poslanci Jaroslavu Vandasovi, který byl vylosován jako první, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády pana Petra Nečase. Po něm bude následovat pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Vandas: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, vážený pane premiére, všichni víme, že díky našim sousedům je ohrožena přenosová síť v České republice tím, že hrozí to, co jsme ještě nikdo nezažil. Říká se tomu blackout.

Na tiskové konferenci generálního ředitele české přenosové soustavy 10. ledna jsme se dozvěděli, jakému nebezpečí byla vystavena naše přenosová síť v čase od 25. 11. do 16. 12. loňského roku. V tomto období díky gigantickému větrnému a fotovoltaickému parku našich sousedů byla přenosová síť v České republice vystavena náporu až 3500 megawattů elektrického výkonu, přičemž obvyklá hodnota se pohybuje kolem 1000 megawattů. Kritická situace se přiostřila i tím, že v Německu bylo odstaveno osm jaderných elektráren. Tím byla nabourána myšlenka o jednotném evropském energetickém trhu. Poláci již přikročili k opatřením, která spočívají ve výstavbě ochranných transformátorů na hranicích.

V návaznosti, pane premiére, na váš příslib učiněný 9. února v Berlíně, že Česká republika nebude bránit průtoku elektrické energie z Německa přes Českou republiku, se ptám, jak chcete zajistit bezpečnost našich přenosových sítí, s tím, aby se na minimum snížilo riziko takzvaného blackoutu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Slovo dostává předseda vlády pan Petr Nečas.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, energetický systém v Evropě funguje jako jednotná soustava. Velkým přínosem je jednotná legislativa Evropské unie pro energetiku a podle ní vytvořené celoevropské organizace, jako jsou European Network of Transmission System Operators a Agency for the Cooperation of Energy Regulators. Zejména pokud se jedná o elektřinu, je spolehlivý provoz přenosových sítí klíčový pro další rozvoj jak samotného odvětví, tak zároveň pro rozvoj trhu s elektřinou a zejména pro zajištění spolehlivé a bezpečné dodávky elektřiny hospodářskému sektoru a obyvatelům. Společný evropský trh s elektřinou jako jeden z významných cílů Evropské unie potřebuje samozřejmě spolehlivou infrastrukturu.

Politickým rozhodnutím o postupném vyřazení jaderných zdrojů ve Spolkové republice a vysokém využívání obnovitelných zdrojů se dostává naše energetika do problémů. Odstavení části jaderných elektráren a souběžná prudká výstavba větrných elektráren v Německu, obchodování s elektřinou na území Německa a Rakouska jako na jednom trhu, nerespektující úzké profily na hranicích v oblasti jednotlivých provozovatelů přenosových soustav, vede k situaci, že fyzické toky elektřiny, které se řídí fyzikálními, nikoliv tedy obchodními nebo politickými zákony, nerespektují obchodní toky na tomto sjednoceném trhu na území Německa a Rakouska. Výsledkem jsou značné neplánované toky elektřiny z větrných parků na severu Německa přes Českou republiku, Polsko a Slovensko na jih Německa a do Rakouska.

Toto neřízené a nezpoplatněné využívání naší přenosové soustavy má zejména tři základní negativní dopady. Za prvé opakovaně vážně narušuje bezpečnost zajištění dodávek a přivádí naši soustavu na pokraj blackoutu. Za druhé blokuje přeshraniční profily, brání tedy liberalizaci trhu s elektřinou. Za třetí zvyšuje ztráty v naší přenosové soustavě. Rostou se čtvercem proudu, a to bez jakékoliv kompenzace.

Tento problém je tak akutní, že je nutné jej řešit velmi rychle. Odstavování jaderných elektráren a výstavba dalších větrných elektráren v Německu může vést k blackoutům a k nutnosti izolace národních soustav, opět s negativním dopadem pro obě strany. Významné posílení sítí na straně Německa se navíc jeví do roku 2018 jako nereálné.

Podobný problém jako Česká republika řeší i regiony Polsko, Slovensko a Maďarsko.

Celá problematika se dostává logicky na politickou úroveň. Česká republika si je vědoma závažnosti tohoto problému a akutní potřeby řešení a podniká příslušné kroky k nápravě v úzké spolupráci s ČEPS a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tato otázka je aktuálně také často akcentována na evropské úrovni. Již proběhlo několik jednání, která budou pokračovat. Česká republika bude také samozřejmě jednat i bilaterálně, například s komisařem pro energetiku panem Ettingerem.

Z důvodu dříve popsaných problémů není německá strana v dohledné době schopna odstranit vnitrostátní úzký profil, tedy výstavbu vedení vysokého napětí mezi severem a jihem Německa. Jedním z možných řešení je například rozdělení Německa na obchodní zóny a regulace smluv na dodávku elektřiny. Tato řešení jsou ale na straně německých partnerů.

Česká republika může tuto situaci řešit například instalací transformátorů s posunem fáze, které dokážou eliminovat přetoky a stabilitu české přenosové sítě. Toto řešení nelze považovat za protitržní, ale za významný ochranný prvek zajišťující bezpečný provoz české přenosové soustavy. Tyto transformátory mají již instalovány provozovatelé přenosových soustav Nizozemska, Belgie, Rakouska i Švýcarska. O tomto řešení uvažují například i v sousedním Polsku.

Nicméně tím správným krokem, kterým máme reagovat i za situace, kdy chceme mít skutečně trh s elektrickou energií, je podle mého názoru posílení kapacity české přenosové soustavy, která plánuje v následujících letech investovat více než dvě miliardy eur, čili částku přesahující 50 miliard korun, do modernizace přenosové soustavy, a samozřejmě jednání na evropské úrovni o zpoplatnění přetoků elektrické energie.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Ptám se pana poslance, zda si přeje položit doplňující otázku. Vidím, že jde k mikrofonu. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Vandas: Vážený pane premiére, já bych se přesto chtěl zeptat, jestli se tedy vážně uvažuje, že by se instalovaly transformátory, o kterých jste mluvil, protože to by bylo z mého pohledu okamžité řešení. Posilování energetické sítě zhruba ve výši 50 miliard bude asi v současné době dlouhodobější záležitostí. Tak zní má doplňující otázka. Děkuji.***




Přihlásit/registrovat se do ISP