(11.50 hodin)

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, 29. července 2003 byla v Tallinnu podepsána Bezpečnostní dohoda o vzájemné ochraně utajovaných skutečností mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky. Tato bezpečnostní dohoda však již nyní nereflektuje zásadní změny v mezinárodněpolitickém dění, jako je například vstup Estonska do NATO v roce 2004 či změna národních legislativ, a proto se oba státy dohodly na sjednání nové smlouvy.

Sjednání nové smlouvy o utajovaných informacích se jeví vhodné a pro obě strany výhodné z několika důvodů. Oba státy jsou členskými zeměmi jak NATO, tak i Evropské unie. Členství v těchto organizacích s sebou přináší spolupráci v oblastech bezpečnosti. Tato spolupráce je podmíněna nejen výměnou utajovaných informací NATO či Evropské unie, ale i národních utajovaných informací.

Vstupem v platnost Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací se ukončuje platnost výše zmíněné bezpečnostní dohody.

Předkládaná smlouva je standardní smlouvou o ochraně utajovaných informací, která upravuje zejména následující instituty: rovnocennost stupňů utajení, podmínky přístupu k utajovaným informacím a nakládání s nimi, předávání utajovaných informací, uznávání bezpečnostních oprávnění, spolupráci mezi bezpečnostními úřady obou zemí, režim utajovaných smluv a režim návštěv vyžadujících přístup k utajovaným informacím.

Smlouva byla podepsána v Bruselu dne 12. října 2011 ředitelem Národního bezpečnostního úřadu Dušanem Navrátilem a ředitelem Národního bezpečnostního úřadu Estonska Märtem Kraftem. Poslanecké sněmovně byla předložena dne 9. prosince 2011. První čtení proběhlo 2. února 2012 a návrh smlouvy byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Tento výbor návrh projednal a vydal k němu dne 23. února usnesení, ve kterém doporučuje návrh smlouvy schválit.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu předsedovi vlády. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Renátu Witoszovou, aby zdůvodnila usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 554/1. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Renáta Witoszová: Dobrý den. Děkuji. Dovolte mi, abych přečetla usnesení zahraničního výboru, kdy po rozpravě a po odůvodnění ředitele Národního bezpečnostního úřadu zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení ve smyslu Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací, podepsané v Bruselu dne 12. října 2011.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím vás, abyste v rozpravě odkázala na toto usnesení. Otevírám tedy rozpravu. Paní kolegyně Witoszová. Jenom se odkažte na usnesení.

 

Poslankyně Renáta Witoszová: Dovolte mi tedy, abych dala doporučení pro Poslaneckou sněmovnu, aby dala souhlas k ratifikaci této smlouvy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o další přihlášku do rozpravy. Není žádná, rozpravu tedy končím.

 

Budeme hlasovat o usnesení navrženém zahraničním výborem. Toto usnesení nám bylo předloženo v písemné podobě v tisku 554/1.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 43. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 43 přítomno 150, pro 130, proti 1. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím končím projednávání bodu 48, sněmovního tisku 554. Paní poslankyně Bohdalové se jenom zeptám. Hlásí se? Ne.

 

Nyní budeme projednávat bod

50.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Moldavskou republikou
o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 29. listopadu 2011
/sněmovní tisk 562/ - druhé čtení

Prosím o slovo ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. Pane ministře, prosím.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, jen připomenu, že smlouva s Moldavskem řeší situaci, kdy po ukončení smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik byly tyto dvě země co do spolupráce v oblasti důchodového zabezpečení bez smluvního vztahu, a předložený návrh tuto záležitost napravuje.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím o slovo pana poslance Davida Vodrážku, který je zpravodajem zahraničního výboru.

 

Poslanec David Vodrážka: Děkuji, paní předsedkyně. Kolegyně a kolegové, zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsané v Praze 29. listopadu 2011". Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Toto usnesení nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 562/1. Otevírám rozpravu. Pana kolegu Vodrážku jenom poprosím, aby v rozpravě odkázal na usnesení. Prosím.

 

Poslanec David Vodrážka: Děkuji, paní předsedkyně. Odkazuji na usnesení zahraničního výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji vám. Prosím o další přihlášku do rozpravy. Není žádná, rozpravu tedy končím.

 

Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem. Jak jsem již řekla, bylo nám doručeno jako sněmovní tisk 562/1.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 44. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 44 přítomno 150, pro 130, proti nikdo. S návrhem usnesení tedy byl vysloven souhlas.

 

Tím končím projednávání bodu 50, sněmovního tisku 562. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

51.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky
a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky
a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaný v Praze dne 8. prosince 2011
/sněmovní tisk 565/ - druhé čtení

Tento návrh místo omluveného ministra financí Miroslava Kalouska uvede ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Pane ministře, prosím o úvodní slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, i k tomuto tisku mi dovolte jen připomenout, protože se jedná o druhé čtení, že protokol byl dojednán v březnu 2011 a v něm dohodnuty modifikace smlouvy včetně takzvané rozšířené výměny informací i na oblast daně z přidané hodnoty, spotřebních daní a tak dále. Plně odráží mezinárodní vývoj a trendy v daňové oblasti, zejména v rámci práce OECD, Evropské unie, G20 a tak dále.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Usnesení zahraničního výboru a rozpočtového výboru, který také projednal tento návrh, byla doručena jako sněmovní tisky 565/1, 565/2. Nyní požádám o slovo zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Davida Vodrážku.

 

Poslanec David Vodrážka: Děkuji, paní předsedkyně. Kolegyně a kolegové, zahraniční výbor doporučuje přijmout Poslanecké sněmovně následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku, podepsaný v Praze dne 8. prosince 2011". Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Prosím zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, rozpočtový výbor projednal tuto smlouvu na své 26. schůzi 4. dubna 2012 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku, podepsaný v Praze dne 8. prosince 2011". Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Otevírám rozpravu. Nemám do ní přihlášku. Požádám pana zpravodaje pana kolegu Davida Vodrážku, aby odkázal na usnesení zahraničního výboru.

 

Poslanec David Vodrážka: Děkuji, paní předsedkyně. Odkazuji na usnesení zahraničního výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane kolego. Ptám se na další přihlášku do rozpravy. Není žádná, končím tedy rozpravu.

 

Budeme hlasovat o usnesení navrženém zahraničním výborem. Máme je k dispozici písemně a pan zpravodaj je uvedl.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 45. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 45 přítomno 147, pro 121, proti nikdo. S návrhem usnesení tedy byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání bodu 51, sněmovního tisku 565. Děkuji panu ministrovi i oběma zpravodajům. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP