(12.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Lhůta pro vyšetření by byla stanovena zatímně do září letošního roku s tím, že obecné zadání by bylo dáno tou základní větou, kterou jsem napsal. To znamená postup Ministerstva zemědělství České republiky od roku 2006 ve věci ochrany majetkových práv n. p. Budvar.

Myslím, že jsem splnil všechny podmínky, které vyžaduje § 48 zákona o jednacím řádu, tak, aby mohl být tento návrh hlasován. Pro zřízení vyšetřovací komise se vyslovilo na konci minulé schůze písemně více než padesát poslanců Poslanecké sněmovny, jsou tedy splněny podmínky, aby Poslanecká sněmovna o zřízení takové vyšetřovací komise jednala, a pokud bude zřízena, navrhnu další kroky, to znamená zařazení bodu na volbu členů, volbu předsedy apod. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Filipovi. Prosím, aby u stolku zpravodajů sledoval průběh další rozpravy a tu všeobecnou rozpravu nyní zahajuji. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Michal Doktor, prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Dobrý den.

Můj příspěvek bude relativně krátký. Vycházím zejména z toho, že jsem se sám jako poslanec Parlamentu České republiky snažil, a to po dvakráte, zařadit bod týkající se předmětné věci. Chápu aktivitu poslanců, kteří ve světle výsledků hlasování Poslanecké sněmovny o mém návrhu nebo o mých návrzích navrhli zřídit vyšetřovací komisi, a sám tedy dosvědčuji, že legitimita, minimálně oprávněnost a naléhavost tohoto návrhu je zcela autentická.

S lítostí a za trochu symbolický také považuji fakt, že v probíhající debatě není přítomen pan ministr zemědělství, kteréhožto já jsem svými návrhy trápil, a on měl v zásadě jako člověk a jako ministr zemědělství unikátní, jedinečnou a také mimořádně efektivní příležitost odpovědět na řadu mých otázek, které jsem mu navrhoval k odpovědi, a sice odpovědět, že veškeré mé obavy jsou liché a že veškeré atributy činností té tzv. státní kontroly jsou v souladu se zákony o státní kontrole a v souladu se zákonem o finanční kontrole ve veřejné správě. Nestalo se tak. Nestalo se tak ani v průběhu jednání Poslanecké sněmovny, ani v případě jeho repliky na můj naléhavý tón a na mé sdělení Poslanecké sněmovně, a nestalo se tak ani pohříchu v odpovědi, kterou zaslal členům zemědělského výboru, neb ta se týká vystoupení úplně někoho jiného, ta se týká vystoupení Martina Doktora, nikoliv Michala Doktora.

Vzhledem k tomu, že v Budějovickém Budvaru, národním podniku, probíhá projekt transformace, který po mém soudu, vyžaduje-li něco, pak tedy vyžaduje vysokou míru loajality, korektnosti a také informovanosti, to znamená preciznosti všech, kdo se k dané věci vyjadřují, shledávám, že v zásadě pouze výčet a opakování výroků, kterých se dopustil na adresu národního podniku Budějovický Budvar sám pan ministr, výrazně, výrazně zhoršuje možnost efektivně transformaci, tedy přechod z národního podniku na akciovou společnost, dokončit, neb v řadě jeho výroků leží efektivní základ, který použije-li protistrana ve snaze zabránit dokončení procesu transformace, který musí být - a to tady podtrhnu a možná i zopakuji - který musí být podle mého hlubokého přesvědčení proveden přijetím speciálního zákona, tedy speciálního zákona projednaného a přijatého Poslaneckou sněmovnou, resp. Parlamentem České republiky, pak tato transformace je výroky pana ministra zemědělství efektivně narušena, resp. schopnost českého právního prostředí dosáhnout efektivně tohoto koncového stavu výrazně ohrožována.

Já jsem záměrně uvedl onen projekt transformace a toho mnou sledovaného vyvrcholení, tedy přijetí speciálního zákona, jako důkaz a úkaz svého druhu, neb jsem si spíše jist, že většina parlamentních stran v tuto chvíli zastoupených v Poslanecké sněmovně se shoduje za prvé na tom, že tento projekt má být proveden - dopovím jen, že na něj dohlížejí tedy zástupci řady parlamentních stran přímo v dozorčí radě, včetně člena sociální demokracie hejtmana Zimoly -, a za druhé, shodují se na tom, že to má být provedeno speciálním zákonem. Pohříchu, na této věci samé není děláno vůbec nic. To znamená, že tento parlament ve svém řádném funkčním období končícím roku 2014 tento projekt nemůže stihnout. Právě v kontrastu této informace a po těchto zjištěních považuji za naprosto nepochopitelné, nepřijatelné, aby na adresu subjektu Budějovický Budvar, národní podnik, zaznívaly z pohledu a z pozice zřizovatele věty, které zaznívaly v uplynulých dnech či měsících.

Žádám, bude-li zřízena vyšetřovací komise, aby se tato ve speciálním bodu svého jednání zabývala plněním si povinností členů dozorčí rady. Považuji za naprosto skandální, že absolutně největším absentérem na jednání dozorčí rady jsou lidé vyslaní přímo Ministerstvem zemědělství, tedy zřizovatelem, a že jsou to titíž lidé, kteří pak nešetří subjekt, který měli kontrolovat z moci dané zřizovatelem, tedy ministrem zemědělství, subjekt, který měli kontrolovat svou účastí na řádném jednání dozorčí rady, pak ostřelují, obávám se, precizovanými a vypřemýšlenými - vypřemýšlenými ve smyslu dosaženého efektu nebo dosahovaného efektu - výroky v médiích.

Budu hlasovat pro zřízení této komise, jakkoli je mou povinností oznámit, že mám formálně střet zájmů, neb jsem bývalým členem dozorčí rady, neb se mi tedy může stát, že sám budu vyšetřovaným, resp. tím, kdo bude předvolán k jednání této vyšetřovací komise. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Doktorovi. Prosím o další přihlášku. Pan poslanec Paroubek, potom pan poslanec Ohlídal. Pan poslanec Jiří Paroubek má slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já se chci vyjádřit krátce k tomuto problému. Velice by mě překvapilo, kdyby tento velmi dobrý návrh pana předsedy KSČM Filipa byl touto Sněmovnou přijat, protože prostě jde proti zájmům jedné strany koaliční většiny, ale přiznám se, že pokud tomu tak bude, tak budu velmi pozitivně překvapen. Proto jsem chtěl, aby některé argumenty, které tady možná ještě nebyly řečeny, tady zazněly.

Chtěl bych říct, že jsem se o celý problém začal zajímat ihned poté, co se objevily první informace o něm. Tu záležitost jsem se snažil zjišťovat přímo na místě v Budvaru. Vracel jsem se k některým starým věcem, starým informacím, protože věc Budvaru dlouhodobě sleduji, a také jsem byl první, kdo navrhl zařadit jednání o Budvaru na schůzi Poslanecké sněmovny. Bylo to na únorové schůzi Poslanecké sněmovny. Jsem rád, že i řada mých dalších kolegů má stejný zájem jako já, protože já národní podnik Budvar nepovažuji za běžný podnik, ale skutečně ne za rodinné stříbro, ale rodinné zlato. Proto bych velice vítal návrh na ustavení vyšetřovací komise, ale velice bych vítal také trochu jiný postup Ministerstva zemědělství, než jaký byl zvolen. Nevíme, jestli to, co se děje v těch posledních týdnech, to znamená jisté mediální zklidnění, je dobře, nebo špatně. Spíš bych řekl, že je to něco jako klid před bouří. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP