(11.30 hodin)
(pokračuje Polčák)

Takže podstata tohoto návrhu, myslím, jde velmi správným směrem. Já bych měl možná jediné doplnění, které si potom asi projednáme spíše na ústavněprávním výboru. Je tam otázka zjevně bezdůvodně podaného návrhu, jestli v této části by například neměl být ještě navrhovatel vyzván soudem, aby v poměrně krátké lhůtě třeba dvou tří dnů specifikoval výhrady, které by třeba soud mu mohl ještě douložit usnesením, aby své tvrzení ještě doplnil, aby to nebyl jenom jednosměrný tok, kdy soud sám již odmítne a neposkytne ještě možnost se navrhovateli vyjádřit. Ale to je věc, která je spíše odborná a spíš na debatu v rámci ústavněprávního výboru.

Podle mého názoru je norma způsobilá k tomu, aby prošla do druhého čtení, a já se přimlouvám u svých kolegů o tuto podporu pro propuštění do druhého čtení. A samozřejmě děkuji Ministerstvu spravedlnosti za zpracování poměrně kvalitní normy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tím pádem můžeme pokročit do rozpravy obecné a první si v ní vezme slovo pan poslanec Jan Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vážení kolegové, vážené kolegyně, já v zásadě kvituji tuto novelu, protože opravdu reaguje na věc, která se v poslední době, zejména v dobách krize, rozmohla, kdy ze strany věřitelů je podáván z velké části bezdůvodný, nekalý insolvenční návrh, který může společnost, které se týká, velmi poškodit. Už jenom skutečnost, že někdo je označen, že je v insolvenčním řízení, může zapříčinit, že se daný subjekt může dostat do finančních problémů. Určitě tento návrh je správný a určitě reaguje na věc, která se řešit má. Takže já určitě tuto věc podpořím a podporuji tuto věc do výboru a do druhého čtení.

Mám jenom pár věcí, které určitě bych rád řešil v ústavněprávním výboru. Například vím, že v rámci připomínkového řízení byla v § 128a pokuta 100 tisíc, teď zde máme v § 128a odst. 3 pořádkovou pokutu ve výši 50 tisíc. Já si myslím, že pokuta 100 tisíc byla lepší, nicméně chápu některé důvody, nebo pochopil bych některé důvody, proč ta pokuta se snížila. Nicméně je to věc, o které se můžeme bavit na ústavněprávním výboru, a určitě se mimo dalších o ní bavit budeme, a já v zásadě tuto věc podporuji. Ta myšlenka je dobrá.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Další přihlášený do obecné rozpravy...? Že by nebyl..? Zřejmě ne. Kromě pana poslance Chvojky nebude žádný další vystupující v obecné rozpravě, takže v tom případě můžeme obecnou rozpravu ukončit. Nevím, jestli ještě bude chtít, ale asi nebude chtít ani ministr vystoupit, takže v tom případě můžeme pouze rozhodnout hlasováním o přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor to navrhl předložit k projednání ústavně právnímu výboru. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh. Není.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro ústavněprávní výbor, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 72, přihlášeno je 123, pro hlasovalo 104, proti žádný, takže to bylo přijato.

 

Můžeme ukončit projednávání bodu číslo 32. Bod číslo

36.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 621/ - prvé čtení

Tady bych požádal premiéra Petra Nečase. Tento zákon by měl uvést on sám, takže ho prosím, aby se ujal slova.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám předložil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tato novela reaguje na dosavadní praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Evropské komise i ostatních soutěžních orgánů nejen v oblasti ochrany efektivní hospodářské soutěže, ale i v oblasti zadávání veřejných zakázek. Takzvané kartelové jednání, kdy několik subjektů na trhu uzavře mezi sebou vzájemně výhodnou dohodu a vyloučí tak hospodářskou soutěž na dotčeném trhu, je zvlášť velkým nešvarem naší ekonomiky, se kterým je třeba důsledně bojovat.

Navrhovaná změna zákona o ochraně hospodářské soutěže přináší zejména zákonné zakotvení podmínek tzv. programu shovívavosti. Tento program představuje účinný nástroj při odhalování kartelových dohod v oblasti ochrany hospodářské soutěže. Jeho podstata spočívá v možnosti odpustit nebo snížit pokutu účastníkovi kartelové dohody, pokud poskytne soutěžnímu úřadu - v prostředí České republiky se jedná o Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - informace, jež umožní daný kartel odhalit, případně představují významnou přidanou hodnotu pro prokázání kartelu. Tento nástroj je využíván k odhalování a rozbití kartelů řadou soutěžních úřadů po celém světě i Evropskou komisí. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže úspěšně využívá tento program shovívavosti již od roku 2001, dosud však tento nástroj nebyl promítnut do zákona.

Navrhovaná úprava přináší účastníkům kartelových dohod, kteří budou mít zájem využít tento program shovívavosti, zákonnou garanci, že při splnění stanovených podmínek jim nebude uložena pokuta nebo jim Úřad pro ochranu hospodářské soutěže výši pokuty podstatně sníží. Ve vazbě na zakotvení podmínek programu shovívavosti dochází i k úpravě procesních práv účastníků řízení, která jsou nezbytná pro jeho efektivní fungování a jsou odůvodněna i potřebou národní právní úpravy s ohledem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie.

Novela zavádí rovněž úpravu tzv. narovnání jakožto nástroje umožňujícího účastníkům řízení přispět ve vhodných případech ke snížení administrativní náročnosti správního řízení a tím k procesní úspoře zdrojů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže výměnou za snížení výsledně stanovené pokuty. Dosaženou úsporu zdrojů může soutěžní úřad využít k efektivnějšímu odhalování a prokazování porušení zákona.

V souvislosti s přijetím strategie vlády v boji proti korupci na léta 2011 a 2012 je do zákona navrhována také možnost vyloučení subjektů porušujících pravidla pro hospodářskou soutěž z účasti na veřejných zakázkách a koncesních smlouvách.

Novela sleduje důsledný postih protisoutěžního jednání uskutečněného v rámci procesu zadávání veřejných zakázek nebo v souvislosti s uzavíráním koncesních smluv. Jedná se o opatření, které by mělo přispět k větší transparentnosti a efektivnosti zadávání zakázek, resp. koncesí, s ohledem na hospodárnost a účelnost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP