(11.20 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Stiskněte tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování číslo 68 z přihlášených 132 poslanců pro 95, proti žádný, návrh byl přijat.

 

Mohu konstatovat, že návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu, ukončit projednávání tomuto bodu, poděkovat panu zpravodaji a poděkovat panu ministrovi financí.

 

Přistoupíme k bodu následujícímu. Pánové, kterým jsem již poděkovala, mohou opustit stolek zpravodajů. Děkuji. My se budeme zabývat následujícím návrhem, kterým je

46.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službách
/sněmovní tisk 545/ - prvé čtení

Prosím ministra dopravy pana Pavla Dobeše, aby se ujal slova.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jedná se o mezinárodní smlouvu, jak už bylo řečeno, v oblasti civilního letectví mezi ČR a republikou Uzbekistán. Vyjednávání probíhalo více než 10 let a bylo ukončeno 8. listopadu 2011 v Taškentu. V současné době mezi ČSA operují, realizují pravidelnou leteckou dopravu mezi ČR a Uzbekistánem na lince Praha-Taškent a i z toho důvodu je brzké sjednání předmětné dohody velmi důležité, Proto prosím o podporu tohoto návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru pro prvé čtení poslanec Jan Hamáček.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, toto je opravdu důležitá smlouva, protože na rozdíl od jiných smluv tohoto typu, které procházejí ratifikací v této Sněmovně, nicméně neexistuje letecké spojení mezi smluvními stranami těchto smluv, tak zde takovéto spojení existuje. Ono mimochodem to, že se o té smlouvě vyjednávalo 10 let, tak to, že vyjednávání byla zintenzivněna, souvisí právě s tím, že ČSA se rozhodly operovat přímou linku Praha-Taškent a i ve své strategii mají rozvoj linek operovaných na východ od nás jako prioritní. Takže je dobře, že ta jednání byla dokončena řádně.

Jedná se o smlouvu víceméně standardní, obdobného typu, jako v Poslanecké sněmovně pravidelně schvalujeme, a já bych doporučil přikázání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Není zde žádná písemná přihláška, nevidím žádný signál k přihlášce z místa, proto rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru zahraničnímu. Já se ptám, zda někdo navrhuje jiný výbor. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu, stiskněte tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování číslo 69 z přihlášených 131 poslance pro 94, proti žádný, návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Přistoupíme k následujícímu bodu, kde předkladatelem, úvodní slovo má přednést předseda vlády pan Petr Nečas. Mám informaci, že pan předseda vlády je v budově, a prosím, pokud nás slyší, aby byl tak laskav a dostavil se do sněmovny, protože na svém mobilu není dostupný. Pokusím se tedy zahájit tento bod s nadějí, že pan předseda vlády mě slyší a již se blíží chodbami.

 

Zahajuji bod

47.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Estonskou republikou o výměně a vzájemné ochraně
utajovaných informací, podepsaná v Bruselu dne 12. října 2011
/sněmovní tisk 554/ - prvé čtení

Jak jsem již avizovala, nyní bych ráda požádala o to, aby se slova ujal předseda vlády Petr Nečas. Dostávám signál, že pan předseda vlády se blíží...

Pane premiére, řečniště je vaše. Jsme v projednávání smlouvy mezi ČR a Estonskou republikou. Slovo má předseda vlády Petr Nečas. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v červenci 2003 byla v Tallinnu podepsána bezpečnostní dohoda o vzájemné ochraně utajovaných skutečností mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky. Tato bezpečnostní dohoda však již nyní nereflektuje zásadní změny v mezinárodněpolitickém dění, jako je například vstup...

Pardon. Omlouvám se, utíkal jsem, takže jsem měl atletickou vložku. Takže tolik můj přerývaný projev. Omlouvám se sněmovně.

... jako je např. vstup Estonska do NATO v roce 2004 či změna národních legislativ, a proto se oba státy dohodly na sjednání nové smlouvy. Sjednání nové smlouvy o utajovaných informacích se jeví vhodné pro obě strany a výhodné z několika důvodů: Oba státy jsou členskými zeměmi jak NATO, tak EU. Členství v těchto organizacích s sebou přináší spolupráci v oblasti bezpečnosti. Tato spolupráce je podmíněna nejen výměnou utajovaných informací, ale i utajovaných informací na národní úrovni.

Vstupem Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací v platnost se ukončuje platnost výše zmíněné bezpečnostní dohody.

Předkládaná smlouva je standardní smlouvou o ochraně utajovaných informací, která upravuje zejména následující instituty: rovnocennost stupňů utajení, podmínky přístupu k utajovaným informacím a nakládání s nimi, předávání utajovaných informací, uznávání bezpečnostních oprávnění, spolupráce mezi bezpečnostními úřady obou zemí, režim utajovaných smluv, režim návštěv vyžadujících přístup k utajovaným informacím.

Smlouva byla podepsána v Bruselu dne 12. října 2011 ředitelem NBÚ Ing. Dušanem Navrátilem a ředitelem NBÚ Estonska Märtem Kraftem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu předsedovi vlády a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Renáta Witoszová. Prosím.

 

Poslankyně Renáta Witoszová: Dobrý den, děkuji. Děkuji panu předsedovi vlády za informace o této smlouvě mezi Estonskem a Českou republikou. Chtěla bych pouze dodat, že vztahy mezi námi a Estonskem jsou dobré, smlouva je výhodná pro obě strany, a mně nezbývá než dodat, že navrhuji k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. Nyní do ní žádná písemná přihláška, nevidím ani nikoho, že by se hlásil z místa. Končím obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru zahraničnímu. K tomu se zde přihlásila i paní zpravodajka. Ptám se vás, zda někdo navrhuje další výbor. Není tomu tak.

 

Přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s projednáním v zahraničním výboru. Prosím, stiskněte tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování číslo 70 z přihlášených 133 poslanců pro 104 poslanců, proti 1, návrh byl přijat. Mohu konstatovat, že návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Paní poslankyně Lesenské se zeptám - jedná se o omyl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP