(10.00 hodin)
(pokračuje Grebeníček)

Občany jsem byl dokonce upozorněn i na skutečnost, že takto podle dostupných informací není sledována žádná jiná parlamentní strana, a to přestože Komunistická strana Čech a Moravy se pohybuje přísně v mezích platné ústavy, zatímco jiné strany se jednáním svých představitelů a zástupců ve vládě a ve státě stávají pro republiku, její ekonomickou bezpečnost a právní řád skutečnou hrozbou. Byl jsem občany také dotazován, zda nedochází ke střetu zájmů a politickému zneužívání moci v případě, kdy má možnost nechat sledovat své politické oponenty a dostává informace z takového sledování z titulu předsedy vlády předseda Občanské demokratické strany, tedy předseda strany, jejíž činitelé jsou dnes nejčastěji veřejností podezříváni z ohrožování zájmů republiky a občanů České republiky.

Občané se na mne obraceli s podezřením, že místopředseda Občanské demokratické strany a ministr obrany Alexandr Vondra, kompromitovaný lobbingem v aféře nákupu pandurů a přinejmenším politicky odpovědný za kolosální promrhání prostředků státního rozpočtu v aféře zakázek ProMoPro, zneužívá postavení a funkce k veřejnému nátlaku na Ministerstvo vnitra, aby bez ohledu na ústavní svobodu politické soutěže a opačné právní expertizy jednalo proti demokraticky působící Komunistické straně Čech a Moravy. Takové podezření jsem jim v případě Alexandra Vondry stěží mohl vyvracet.

Jestliže někteří z občanů vyjádřili názory, že ministr Vondra, který již měl dávno rezignovat, jedná účelově v rozporu se slibem ústavního činitele proti ústavnímu pořádku republiky a sleduje cíl omezit demokratický pořádek, svobodu politické soutěže a rovnost této soutěže a pokouší se omezit a neutralizovat opoziční kontrolu vlády, potom mají podle mého přesvědčení na takový názor právo. A je hanbou vlády a svým způsobem i jejího předsedy, je vizitkou Občanské demokratické strany, že ministr Vondra nadále zůstává v postavení ústavního činitele.

Bylo na předsedovi vlády, aby se k problému špiclování a sledování parlamentní opozice a bezprecedentnímu a skandálnímu chování a vyjadřování svých ministrů postavil čelem. To, že tak předseda vlády a Občanské demokratické strany neučinil, jak plyne z jeho písemné reakce na mou interpelaci, považuji za mimořádně závažné. Také proto dnes chci připomenout, na co premiér neposkytl odpověď, čemu se pokusil vyhnout a kde jeho písemné vyjádření, které jsem obdržel, je na hranici ústavnosti. Je to příležitost pro předsedu vlády poskytnout odpovědi jasnější a poctivější. Žádám tedy konkrétní a nevyhýbavou odpověď předsedy vlády na následující otázky.

1. Které parlamentní strany dala a dává vláda, případně Ministerstvo vnitra, sledovat a kterými parlamentními stranami se Ministerstvo vnitra se souhlasem vlády zabývá s cílem shromažďovat o nich informace využitelné pro pozastavení nebo zákaz činnosti těchto stran?

2. Které zpravodajské služby a další instituce státu provádějí pro potřeby vlády nebo Ministerstva vnitra sledování Komunistické strany Čech a Moravy, případně dalších parlamentních stran?

3. Je Občanská demokratická strana, která je veřejností nejvíce podezřívána z klientelismu a prokorupčního jednání, podrobena ze strany Ministerstva vnitra a zpravodajských služeb stejnému sledování a ve stejné intenzitě, jako to může být v případě KSČM? Kdo o sledování či nesledování Občanské demokratické strany rozhodl a proč?

4. Které úkoly a pro které instituce navrhlo Ministerstvo vnitra na přerušeném jednání vlády zmíněném premiérem v reakci na mou interpelaci v souvislosti s veřejně ohlášeným záměrem, že bude dále sledovat parlamentní stranu, Komunistickou stranu Čech a Moravy, a které resorty a instituce mají být podle tohoto ministrem Kubicem předloženého návrhu těmito úkoly pověřeny?

5. Jakým způsobem je zabezpečeno, aby předseda vlády, pokud je současně předsedou Občanské demokratické strany, nezneužíval svých kompetencí a nevyužíval své možnosti k úkolování zpravodajských služeb a k získávání informací o ostatních koaličních a opozičních stranách?

Konečně 6. Z jakého důvodu považuje předseda vlády za normální, aby byly Ministerstvem vnitra a zpravodajskými službami státu sledovány parlamentní strany působící v souladu s ústavou a aby ministr obrany za Občanskou demokratickou stranu, podezřelý v několika aférách, prostřednictvím médií tlačil na Ministerstvo vnitra, které ústavně působící parlamentní strany mají být sledovány a na které parlamentní strany má být připravován případný zákaz jejich činnosti?

Dámy a pánové, děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Já se zeptám, kdo dále chce vystoupit v rámci projednávání této interpelace. Pan předseda vlády má slovo.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, pan poslanec Grebeníček tady v podstatě znovu kompletně přečetl svoji interpelaci. Neřekl v podstatě nic nového. Já můžu říci, že na každou jeho otázku, kterou on mi zaslal v rámci této písemné interpelace, jsem mu také písemně odpověděl.

Na druhé straně se nebudu vyhýbat odpovědím ani ústně, přestože jsme v bodě Písemné interpelace.

Čili na otázku, které parlamentní strany dává vláda, případně Ministerstvo vnitra, sledovat a kterými parlamentními stranami se Ministerstvo vnitra se souhlasem vlády zabývá s cílem shromažďovat o nich informace využitelné pro zastavení nebo zákaz činnosti těchto stran, bych tady mohl znovu zopakovat písemnou odpověď na tuto otázku, která tady zazněla ústně a která předtím proběhla písemně, ale budu velmi stručný. Vláda nedává sledovat žádnou parlamentní stranu, ať již prostřednictvím Ministerstva vnitra, zpravodajských služeb, nebo kohokoliv jiného. Není k tomu důvod, pokud kterákoliv z parlamentních stran neporuší zákony nebo ústavu této země. Já jsem pevně přesvědčený, že každá parlamentní strana si je tohoto vědoma a neporušuje zákony a ústavu této země.

Které zpravodajské služby a další instituce státu provádějí pro potřeby vlády nebo Ministerstva vnitra sledování KSČM, případně dalších parlamentních stran? V návaznosti na předchozí odpověď stručný dodatek. Žádné. Tedy které zpravodajské služby - žádné.

Je ODS, která je veřejností nejvíce podezřívána z klientelismu, protikorupčního jednání atd., atd. - nebudu citovat celou litanii pana poslance Grebeníčka. Opět z odkazu na předchozí: žádná politická parlamentní strana není sledována jakoukoliv státní složkou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP