(10.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych pouze ve stručnosti chtěla poděkovat za navrhovatele za podporu této klíčové změny ústavy v podobě, v jaké jsme se na ní shodli, to znamená v podobě zrušení doživotní trestněprávní imunity zákonodárců a ústavních soudců.

Zatím je zde pouze jeden pozměňovací návrh, který vzešel z jednání ústavněprávního výboru, a to je posunutí účinnosti této změny ústavy od 1. 1. 2013. Je to z důvodu toho, aby tato změna ústavy mohla být promítnuta do navazující legislativy. V tomto případě se jedná o změnu trestního řádu, kterou připraví Ministerstvo spravedlnosti.

Takže je zde návrh ústavněprávního výboru na posunutí účinnosti od 1. 1. 2013, a já ještě jednou děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. My jsme ten návrh přikázali ústavněprávnímu výboru, usnesení máme jako tisk 469/2. Takže bych požádal paní poslankyni zpravodajku Ivanu Weberovou, kdyby opět nám tady shrnula jednání výboru.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, je to tak, jak řekla moje předřečnice. Paní místopředsedkyně uvedla tento tisk a řekla už v podstatě to, co bych vám měla říct i já, že tento tisk projednal ústavněprávní výbor na své 39. schůzi dne 18. 1. a doporučil jej Sněmovně ke schválení s tím pozměňovacím návrhem, o kterém zde již byla řeč, tedy s tou změnou účinnosti na 1. 1. 2013. Je to z důvodů, které byly již zde popsány, kvůli nutným změnám v trestním řádu.

Návrh na zamítnutí nebyl podán. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Takže můžeme vyhlásit obecnou rozpravu. Já do ní nemám žádné přihlášky do této chvíle, takže pokud se ani nyní nikdo nehlásí, tak můžeme zřejmě i obecnou rozpravu skončit a zahájit rozpravu podrobnou. Ale ani do ní nikdo s žádnými pozměňovacími návrhy zřejmě vstoupit nehodlá, takže můžeme ukončit i podrobnou rozpravu a můžeme zřejmě ukončit celé to druhé čtení, projednávání tohoto návrhu. Já děkuji za předložení a končím bod č. 12.

 

Pak je tu bod 13 jako další bod programu. Je to

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb.,
o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
(zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 474/ - druhé čtení

Ve druhém čtení bych požádal pana předsedu vlády Petra Nečase, aby tento návrh uvedl.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, předkládám do druhého čtení Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých předpisů, který vláda České republiky schválila svým usnesením 31. srpna 2011.

Návrh jsem obšírně představil na 25. schůzi Poslanecké sněmovny 26. října před prvním čtením návrhu. Dovolte mi tedy jen stručně připomenout, že cílem předkládané novely je umožnit rozvoj tohoto finančního zdroje, a to bez zbytečných administrativních bariér, ale zároveň ponechat státní regulaci v míře, která je s ohledem na ochranu dárců nutná a z hlediska provozovatelů veřejných sbírek výhodná pro to, aby institut veřejných sbírek nebyl zneužíván.

Návrh byl v prvém čtení přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Dne 16. listopadu 2011 rozpočtový výbor návrh novely projednal. Navrhl jedinou legislativně technickou změnu, a to v § 23 odst. 2, kde se navrhuje nahradit slova "z hrubého výtěžku" slovy "z celkového hrubého výtěžku za dobu, po kterou byla sbírka konána". Tato formulace je však již v předložené novele, a to přímo v § 23 odst. 2 doslova obsažena, návrh tedy lze považovat za nadbytečný, nicméně respektuji, že byl takto načten ve výboru.

Děkuji a chci vás poprosit, dámy a pánové, aby tento návrh byl propuštěn do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: My jsme v prvním čtení přikázali tento návrh k projednání výboru rozpočtovému. Máme usnesení č. 474/1. Požádal bych tedy zpravodajku výboru poslankyni Jaroslavu Schejbalovou (předsedající vyslovil Šejbalovou), aby nám podala zprávu o průběhu jednání právě rozpočtovému výboru, eventuálně ještě nějak komentovala to usnesení, které máme k dispozici. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jaroslava Schejbalová: Dobrý den, vážený pane předsedající, milé kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením z 21. schůze rozpočtového výboru z 16. listopadu 2011 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, neboli zákon o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 474.

Po úvodním slově zmocněnkyně vlády České republiky pro lidská práva paní Mgr. Šimůnkové, zpravodajské zprávě poslankyně Schejbalové a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, zákon o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů, schválila ve znění tohoto pozměňovacího návrhu: "Bod 36 zní: V § 23 odst. 2 se slova "z hrubého výtěžku" nahrazují slovy "z celkového hrubého výtěžku za dobu, po kterou byla sbírka konána". Za druhé rozpočtový výbor zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což nyní činím.

V podrobné rozpravě bych znovu upozornila na ten pozměňovací návrh, který má číslo 474/1 a dostali jste ho na své lavice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Otevírám obecnou rozpravu, v této chvíli se do ní ještě nikdo nehlásí, takže můžeme snad i obecnou rozpravu, pokud se nikdo nehlásí, ukončit. Otevřeme ještě rozpravu podrobnou. Do podrobné se také nikdo nehlásí, takže já děkuji a můžeme ukončit projednávání druhého čtení tohoto návrhu zákona i bodu 13.

 

Máme tu bod

15.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb.,
kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý
majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti
s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik
/sněmovní tisk 447/ - druhé čtení

Tady by návrh měl uvést senátor Tomáš Grulich, takže bych požádal, kdybychom chvilku posečkali, pan senátor by měl být někde tady v budově... Takže jedná se o tisk 447, změnu zákona č. 212... (Senátor Tomáš Grulich nepřichází.)

Já tedy udělám pauzu, takovou malou. Vážení kolegové, přerušuju jednání Sněmovny do 10.25 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.19 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP