(16.10 hodin)
(pokračuje Bayerová)

Vážené a milé poslankyně, vážení poslanci, ještě než stisknete tlačítko a zvednete ruku, zvažte obsah návrhu, který vám Senát předkládá. Přimlouvám se, abyste podpořili pozměňovací návrhy, na kterých se shodly tři senátní výbory. Děkuji vám některým za pozornost. (Potlesk KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, paní senátorko, a otevírám - lepe řečeno, jsme již v rozpravě. Mám do ní zatím jednu přihlášku, a to od pana poslance Jiřího Paroubka. Pan místopředseda chtěl vystoupit s přednostním právem? (K mpř. Zaorálkovi.) Poté. Pan poslanec Jiří Paroubek má slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní předsedkyně, děkuji panu místopředsedovi, že mě nechal hovořit před ním. Myslím, že to nebude velké drama, co tady řeknu.

Musím říct, že jsem se velmi pečlivě seznámil s usnesením Senátu, který Sněmovně vrací návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Se změnami, jak je Senát do návrhu zapracoval, souhlasím. Budete se mnou zajisté souhlasit i vy, že oblast veřejných zakázek je onou černou dírou, kudy po stamilionech unikají prostředky ze státního rozpočtu, že jde o oblast, u níž se ve vysoké míře setkáváme s korupcí. Navrhované změny osobně nechápu, na rozdíl od pana ministra, jako komplikaci, ale chápu je jako zpřísnění celé novely, do níž zcela organicky zapadají. Neumím si představit, jak by kdokoliv z vás odůvodnil svůj opačný postoj. Byť si dokážu představit ještě přísnější podmínky pro uchazeče o veřejnou zakázku, na níž určitě budeme v budoucnu - myslím strana Národní socialisté - pracovat, v tento moment uvítám každý právní nástroj, jak veřejným zakázkám dát tolik omezujících podmínek, kolik jich jen snesou. Ujišťuji vás, že to není výron, a já to tak chápu, s čím přichází Senát, bezbřehé byrokracie, je to vážně míněný zápas s korupcí a já to velmi vítám.

Osobně věřím, že nový zákon o veřejných zakázkách může vést k omezení korupce, ale nepovede podle mého názoru k významnému snížení investičních nákladů, k výraznějším úsporám oproti současnému systému. Někdy v blízkém budoucnu, tedy v příštím volebním období, protože v tomto volebním období při stávajícím složení parlamentní většiny to nevidím jako reálné, chtějí Národní socialisté prosazovat dvě zásadní systémové věci, které chybí v tom dosavadním systému veřejných zakázek i v tom, který je zde navržen. Tou první je vytvoření státního úřadu, který by centralizoval všechna výběrová řízení ze všech centrálních úřadů a ministerstev nad určitou výši, lhostejno, jestli to budou dva miliony, tři, pět nebo o něco více. A samozřejmě s těmito kompetencemi převést také pracovníky, dokonce se domnívám, že může dojít k úsporám pracovníků. Podobný systém funguje velmi dobře ve Velké Británii. A za druhé, vytvoření úřadu státní expertizy, který podle mého názoru může vést ke snížení nákladů. Na Slovensku, kde to funguje, neproběhnou výběrová řízení, kde státní expertiza stanoví určitou mezní částku, a pokud vysoutěžená částka je nad tuto mezní částku, tak se prostě výběrové řízení ruší. Vytvoření těchto institucionálních předpokladů v budoucnosti může vést ke skutečné změně.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek má slovo. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Já mohu plynule navázat na Jiřího Paroubka. Je tu vlastně, tady ve Sněmovně, taková poměrně uvolněná atmosféra, poklidná, která ani nenapovídá, že se vlastně projednává poměrně dost klíčová věc, protože pokud se shodneme, že korupce je dnes jedna z nejtruchlivějších věcí našeho národního života, tak právě novela zákona o veřejných zakázkách a otázka anonymních akcií jsou takové dvě lodě, když se to trochu zjednoduší, na kterých se dá říci, jestli jsme schopni výrazně pokročit. Takže ta jedna je zde právě nyní, dorazila tady ze Senátu.

Já pokládám za důležité před hlasováním říci, že si je třeba položit otázku, do jaké míry se podařilo splnit to, co bylo účelem této novely zákona o veřejných zakázkách. To, co se říkalo předtím, když se to chystalo, velmi zase zjednodušeně, je, že pokud někdo v této zemi se dostane k veřejným penězům, tak musíme zjistit, kdo to je. To znamená transparentnost vlastnické struktury, to je to svléknutí se donaha, když uspějete v soutěži o veřejné peníze. To je podmínkou úspěšnosti také této novely. A my už jsme to tady říkali i v projednávání minulém ve Sněmovně - v té podobě, jak tato novela vzešla ze Sněmovny, jsme to pokládali za nedostatečné. Ten cíl poměrně významný, opakuji, jeden z hlavních, splněn nebyl. V Senátu se senátoři pokusili, jak jsme tady i slyšeli z úst zpravodajky, provést změnu a upravit novelu takovým způsobem, aby nárok nebo požadavek svléknout se donaha byl součástí této novely. Zjednodušeně, je to pokus o skutečnou transparentnost. Možná že to něco stojí administrativně apod., to tady také zaznělo, nicméně je to cena za to, že se skutečně dozvíme v případě veřejných peněz v rozhodujícím množství veřejných zakázek, že víme, kdo se k těmto veřejným penězům dostane. Prostě člověk nemusí odhalovat svou vlastnickou strukturu, pokud je privátní podnikatel, ale jakmile se dostane do kontaktu s veřejnými penězi, má takovou povinnost. To je v civilizovaném světě poměrně běžná věc. A tu jsme se měli pokusit zavést.

Takže dnes, když tady vyzývám k hlasování pro senátní podobu, tak je to skutečně pokus něco takového tady zavést. Obávám se, že v případě podoby novely z Poslanecké sněmovny se to jednoznačně nepovedlo. Připadá mi, že v tomto hlasování bude určující - teď zaznívají hlasy, že senátní podoba má určité legislativní chyby, že některé pojmy nejsou úplně jasné a že jsou v tom obsažena rizika. Rád bych tady řekl, že povinnost připravit předlohu takovou, aby byla akceptovatelná pro jasnou většinu, to byla povinnost vládní koalice! To byl její závazek v boji s korupcí. My jsme se snažili nahradit úsilí, které tady, jak se ukázalo ve Sněmovně, ze strany vládní koalice chybí, a doufali jsme, že se k nám přidá dostatečné množství hlasujících i tady dnes. Já bych chtěl jenom říci, že pokud k tomu nedojde a skutečný pokus o transparentnost se dnes nepovede, tak prostě se pokusíme reagovat na všechny připomínky, které jsme obdrželi, a připravit novou podobu této novely, nebo aspoň úpravu této novely takovou, abychom toto naplnili, protože já jsem přesvědčen, že když se to prostě nepovede, když v jisté podobě se nezavede ono svléknout se donaha v případě, že se dostáváte k veřejným penězům, tak prostě významně se situací u nás nepohneme.

Dnes tedy budeme hlasovat poprvé o prvním pokusu o transparentnost těch, kteří budou čerpat veřejné peníze. Já doufám, že se to povede. Kdyby ne, tak vás ujišťuji, že se tady k tomu ve Sněmovně vrátíme. My se rozhodně nedáme porazit, ani kdybychom dnes prohráli! Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Viktor Paggio, faktická poznámka? (Ano.) Prosím.

 

Poslanec Viktor Paggio: Děkuji vám, paní předsedkyně. Dámy a pánové, já věřím v něco, jako je specializace práce a dělba práce, a proto si velmi vážím postoje neziskových organizací a organizací, které se korupcí a veřejnými zakázkami zabývají. Já bych zde rád zmínil, a je to velmi důležité, že sněmovní verze zákona o veřejných zakázkách je podporována renomovanými organizacemi typu Transparency International nebo Oživení. A dovolím si vám krátce odcitovat z jejich webových stránek: "Transparency International a Oživení vyzývají poslance, aby na zítřejším jednání Sněmovny schválili novelu zákona o veřejných zakázkách v původním znění a neakceptovali pozměňovací návrhy Senátu ČR."

Já se tím budu řídit. Senátní verze by znamenala naprostý kolaps veřejných zakázek a naopak by těžce poškodila českého daňového poplatníka, přinesla by chaos a přinesla by netransparentnost. Proto si stojím za tím, že to, co vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, a to, co teď doufám schválíme, je verze správná, a nejsem v tom sám. Souhlasí se mnou i odborníci. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Pan ministr Kamil Jankovský. Prosím.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Já bych jenom v krátkosti zareagoval na předřečníky. Nejdřív bych zareagoval na pana poslance Paroubka. Kupodivu to, co on tady říká o státní expertize a o centrálním zadávání, bude překvapen, ale jsou to věci, kterými se v podstatě zabýváme v souvislosti i s režimem zakázek nad 300 milionů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP