(15.00 hodin)
(pokračuje Seďa)

Bývalý trestní zákon obsahoval v § 163 zvláštní ustanovení o účinné lítosti u trestného činu aktivního úplatkářství. Nový trestní zákoník však toto ustanovení neobsahuje. Účinná lítost upravená v obecné části v § 33 trestního zákoníku se na podplácení ani nepřímé úplatkářství nevztahuje. To znamená, že žádná z okolností podle tohoto paragrafu při spáchání tohoto trestného činu nevede k zániku trestnosti u těchto činů.

Vážený pane předsedo vlády, podle posledního průzkumu PricewaterhouseCoopers se pouze 29 % šéfů českých firem domnívá, že vláda dokáže snížit míru korupce v naší zemi. Rozhodně přesvědčený o tom však není ani jeden. Není to, pane premiére, dostatečná vizitka vašeho verbálního boje proti korupci? Středoevropské státy navázané na německou a rakouskou trestněprávní tradici upravují okolnost, že pachatel aktivně a dobrovolně oznámí podplácení úřadům, jako jednu z okolností, která má za následek zánik jeho trestnosti, nebo aspoň možnost upuštění od potrestání. Proto se ptám, pane premiére, nemyslíte si, že vypuštění bývalého paragrafu 163 trestního zákona bylo chybou? Připravuje vaše vláda změny trestního zákona tak, aby umožnily účinný boj proti korupci? A pokud ano, jaké konkrétní změny to budou? Děkuji za vaši písemnou odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji poslanci Antonínu Seďovi a oznamuji vám, že tímto jsme vyčerpali všechny interpelace, které byly dnes podány na předsedu vlády.

Budeme pokračovat interpelacemi na členy vlády a jako první zvu pana poslance Jana Chvojku, aby se ujal slova. Jeho interpelace se týká čerpání fondů EU a interpelovaným ministrem je pan ministr financí Miroslav Kalousek, který je omluven z dnešního jednání, a to z důvodů pracovních. Prosím, pan poslanec Chvojka má slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, paní předsedající. Zeptám se jenom. Pan ministr bude přítomen, nebo nebude, jestli máte přehled, tušení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Já jsem to právě, když jste si dobíhal pro papíry, říkala, ale já to tedy zopakuji komplexně, protože předpokládám, že takových otázek by se zde mohlo opakovat více.

Z členů vlády se omlouvá: Nečas Petr zahraniční cesta, Bendl Petr zahraniční cesta, Besser Jiří pracovní důvody, Dobeš Josef zdravotní důvody, Drábek Jaromír pracovní důvody, Heger Leoš 9 až 12 hodin, Kalousek Miroslav pracovní důvody, Kuba Martin pracovní důvody, Kubice Jan od 13 hodin pracovní důvody, Peake Karolína pracovní důvody, Pospíšil Jiří pracovní důvody a Vondra Alexandr z dopoledního jednání. To jsou všechny omluvy, pokud se týká členů vlády. Tam je i odpověď na vaši otázku, pane poslanče. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Já jsem neslyšel, omlouvám se. Ovšem musím podotknout, že to je opravdu, tristní tato slabá účast, už dlouhodobě. Myslím, že by se s tím mělo něco dělat, určitě.

Vážený pane ministře Kalousku, vaše ministerstvo vykonává dvě zásadní kontrolní funkce v oblasti čerpání strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti. Takzvaný auditní orgán, který je odborem vašeho ministerstva, je zodpovědný za nastavení auditních a preventivních kontrolních systémů. Takzvaný platební a certifikační orgán, který je též odborem Ministerstva financí, je zodpovědný za potvrzení obsahové a procesní správnosti vynaložení finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie.

Vážený pane ministře, na podzim tohoto roku bylo v důsledku auditu Evropského účetního dvora v rámci operačního programu Doprava, který je spravován Ministerstvem dopravy, staženo zpět 20 miliard korun. Projekty, které již byly realizovány a uhrazeny z fondů Evropské unie, musí být nyní zpětně financovány z národního rozpočtu i přesto, že platební a certifikační orgán, tedy vaše ministerstvo, v minulosti potvrdil jejich správnost. Za závažné považuji také zjištění Evropského účetního dvora za rok 2010 z listopadu tohoto roku, podle kterého patří Česká republika ke státům s nejvyšší chybovostí v projektech financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie.

Zajímalo by mě proto, jaké konkrétní důsledky, personální nebo alespoň systémové, jste z takového závažného selhání v obou případech vašeho ministerstva vyvodil. Za vyčerpávající odpověď vám děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Následující interpelaci podá pan poslanec Adam Rykala, interpeluje omluveného Josefa Dobeše a interpelace se týká půjček na studium. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane ministře, v této interpelaci ve věci půjček na studium bych rád pohovořil o nešťastném kroku vlády a samotného Ministerstva školství, které s vámi v čele zcela otevřeně znemožňuje poklidné studium studentům na vysokých školách. I když pracují oba rodiče, tak budou mít velký problém financovat studium svých dětí. A vy to moc dobře víte a tímto otevíráte, snad záměrně, dveře soukromým subjektům, aby si z finančního koláče českého školství ukrojily co nejvíce peněz. Samotné školné na vysokých školách je obrovská chyba, která by se v případě vlády sociální demokracie nikdy nestala. A pokud se vám v této Sněmovně podaří zavést školné na vysokých školách, tak já budu tím, kdo jako první navrhne zrušení tohoto pochybného kroku.

Vážený pane ministře, já se vás chci zeptat, z jakých peněz má student dluhy z dob studia uhradit. Pane ministře, kde vezme student peníze na studium na vysoké škole? Má si snad půjčovat od bank, nebo mu je dá stát, půjčí mu je stát nebo banky? Kde nalézáte tu garanci, že si banky nebudou účtovat vysoké úroky za studium na vysokých školách?

Chtěl bych vás poprosit, pane ministře, a chtěl bych vás vyzvat, abyste celý projekt placeného školného na vysokých školách ještě zvážil a nejlépe stáhl a začal navrhovat užitečnější věci a důležitější reformy, jejichž důsledkem bude opravdu zlepšení vysokoškolského prostředí u nás. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Ve věci vesnických škol interpeluje pan poslanec Karel Černý také ministra školství Josefa Dobeše. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane ministře školství, na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla zveřejněna nová pravidla financování regionálního školství. Pravidla vypracovaná vaším ministerstvem zcela zásadním způsobem mění systém financování prakticky všech škol, snad kromě vysokých. V tomto modelu se kromě jiných poprvé objevují termíny "špatně a optimálně organizovaná základní škola". Optimální jednotkou podle výkonu je pak třída s optimálním počtem žáků přesně daným vašimi úředníky, nikoliv jako doposud celkový počet žáků dané školy. Každá základní škola má svoji spádovou oblast a o těch, které jsou na vesnicích, to platí dvojnásob. Vámi navržený model financování mezi učitelskou veřejností oprávněně vyvolává dojem, že vám jde jen o ušetření stamilionů korun z rozpočtu vašeho ministerstva docílené docela obyčejnou likvidací především menších vesnických škol. Jejich zřizovatelé nebudou schopni ve svých napjatých rozpočtech najít další statisíce, či dokonce miliony korun na jejich dofinancování.

Vážený pane ministře, pokud vám skutečně jde o spravedlivější rozdělení finančních prostředků, proč vámi zřízené ministerstvo nepřijalo finanční model navrhovaný Asociací ředitelů základních škol, který upravoval skladbu jednotky výkonu ze 70 % na třídu a z 30 % na žáka? Tento model by byl vůči všem školám podstatně spravedlivější díky tomu, že by zohledňoval i specifika menších základních škol, kterým by dával možnost další existence bez nutnosti denního dojíždění žáků. Uvědomujete si, že vesnice, která bude z finančních důvodů donucena uzavřít byť jen druhý stupeň své základní školy, ztratí možnost rozvoje, protože se pro mladé lidi stane neperspektivní? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Následuje interpelace paní poslankyně Fischerové. Ta interpeluje pana poslance Alexandra Vondru ve věci místních samospráv vojenských újezdů. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, milí kolegové, milé kolegyně, zejména vážený pane ministře Vondro, kterého budu tímto interpelovat. Oblast, která mě zajímá, se týká vojenských újezdů. Možná řeknete proč. Já se přiznám, že vím, že jste nedávno navštívil všech pět doposud existujících vojenských újezdů. Mě k tomu vážou vzpomínky ještě na doby studia, kdy moji spolužáci vysokoškoláci, právě byli v některých z těchto vojenských újezdů, konkrétně vojenský výcvikový útvar Jince. A sleduji dokonce těch pět doposud existujících. Nyní se o tom velice intenzivně jedná. Probíhala veřejná shromáždění občanů, kteří v těch oblastech bydlí, i sousedních starostů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP