(15.10 hodin)

 

Poslanec František Novosad: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové.

Vážený pane ministře, doufám, že dorazíte. Vím, že nejste dlouho ve funkci ministra zemědělství, ale to nelze brát jako omluvu pro vás. Zúčastňuji se pravidelně schůzí včelařů, úzce s nimi spolupracuji a včelařství rozumím. Od svého mládí jsem byl vychováván, že včely je třeba chránit a včelaře plně podporovat. Proto dobře víme, že také bez zásluh včel nebude život na Zemi. Včelařství je totiž důležité také pro hospodářství, které udržuje ekologickou rovnováhu v přírodě, a úspěšnost produkce velké části potravin závisí na opylování včel.

Chtěl bych proto znát důvod, proč byla snížena dotace včelařům, a to na jedno včelstvo téměř o polovinu. Jestliže začínáme likvidovat včelaře, kteří toto poslání, pro mnohé koníčka, dělají srdcem, a ne na výdělek, tak se domnívám, že jsme na prahu likvidace naší krásné přírody. Takový postup lze nazvat jedině trestuhodným. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji a s odpovědí vystoupí pan ministr Bendl.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Zbylí poslanci a poslankyně, vážení přítomní, dovolte mi, abych něco řekl k podpůrným opatřením včelařů z prostředků, které produkuje nebo uvolňuje Česká republika.

Dotačními programy stát přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkova a mezi podporované programy výhradně z národních zdrojů patří i podpora včelařství. Na základě § 2 odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, je poskytována podpora včelařství a v roce 2011 je výše dotace stanovena do 180 korun na zazimované včelstvo. Pro rok 2010 dosáhla celková částka dotace částky 70 mil. korun. To je příspěvek na jedno včelstvo ve výši 133 korun.

Včelařství je podporováno i prostřednictvím státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím. Českému svazu včelařů jako občanskému sdružení jsou poskytovány finanční prostředky podle tzv. zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním a neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, které jsou přílohou k usnesení vlády č. 92 ze dne 1. února 2010. Dotace ze státního rozpočtu v roce 2011 činila 20 mil. korun. Podpora formou dotace na udržování a využívání genetických zdrojů podle zákona č. 252 o zemědělství a prováděcích zásad Ministerstva zemědělství ve výši cca 400 tis. korun je určena chovatelům včelích matek udržujících a zlepšujících genetické zdroje včely medonosné kraňské.

Podpůrná opatření včelařům ze společných prostředků Evropského společenství a České republiky je druhý zdroj. V roce 2004 bylo vydáno nařízení Rady Evropského společenství o opatřeních ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh. Toto nařízení bylo dále upřesněno prováděcím předpisem nařízení Komise Evropského společenství č. 917 z roku 2004. Nařízení stanovují pět základních opatření, kterými lze podpořit chov včel v jednotlivých členských zemích Evropského společenství. Jedná se o následující opatření:

Tzv. technická pomoc, která slouží ke zvýšení účinnosti produkce medu a jeho uvádění na trh prostřednictvím použití lepších postupů.

Kurzy a další vzdělávací akce určené pro včelaře a vedoucí seskupení či družstev se především týkají oblastí, jako je chov a prevence nemocí, podmínky výběru a přípravy pro trh, přeprava a marketing. Od roku 2010 je možno přispět i na čtyři nové úly pro začínající včelaře.

Boj proti varroáze má za cíl snížení výdajů spojených s léčbou včelstev nebo pokrytí části těchto výdajů. Pokud není toto parazitární onemocnění léčeno, způsobuje snížení výnosu a úhyn včelstev. Oslabení včelstev varroázou je jedním z důvodů objevení se přidružených onemocnění. Varroázu nelze zcela vymýtit a léčba včelstev povolenými přípravky je jediným prostředkem, jak se vyhnout následkům tohoto onemocnění. To byla druhá oblast, ve které jsme schopni pomáhat.

Racionalizace kočování včelstev má za cíl řídit pohyby včelstev na území Společenství jako třetí oblast, jakož i uspořádání disponibilních stanovišť se silnou koncentrací včelařů během snůškového období. K racionalizaci kočování může mezi dalšími opatřeními přispět soupis podmínek pro kočování, investic do zařízení a vypracování map zdrojů snůšek.

Čtvrtý cíl podpůrných opatření, které nabízí Česká republika ve spolupráci s Evropskou unií, se týká rozboru medu, jak zlepšit kvalitu medu uváděného na trh. Financování rozborů, fyzikálních a chemických vlastností medu dle botanického původu umožní včelaři získat přesnou znalost o kvalitě medu a rovněž dosáhnout lepšího zhodnocení svého produktu.

Obnova včelstev jako pátý umožňuje díky financování činnosti na podporu chovu včelích matek nebo na nákup včel kompenzovat ztráty včel, a tedy produkci. Od roku 2007 je možno v rámci tohoto titulu přispět i na nákup nových úlů v případě úhynu na nakažlivá onemocnění včel potvrzená orgány státní veterinární správy.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane ministře, uplynul váš čas.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Dobře, zkusím jenom v přehledu celkového čerpání dotací, ať tedy řeknu i některá konkrétní čísla.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane ministře, já se omlouvám, že vám nemohu vyhovět, protože by se na mě zlobili ostatní.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Nemohu? Škoda. Dobrá.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Ale ještě budete mít možnost, teď pan poslanec položí doplňující otázku a vy ještě dostanete tři minutky. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Novosad: Vážená paní místopředsedkyně, děkuji. Mám na pana ministra jednoduchou otázku, na kterou mi neodpověděl. Proč snížili včelařům na jedno včelstvo o polovinu? Jaký byl důvod? Opravdu, všude peníze padají do černých děl a včelařů, které máme chovat v náručí, těch si nehledíme!

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. To byla tedy doplňující otázka. Pan ministr bude ještě reagovat. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Já vám ta konkrétní čísla, pokud tady nemám dostatek času na to, abych se k nim dostal, mohu dát v tabulce. Protože prostě platí, že obecně jsme museli vzhledem k tomu, že schodek státního rozpočtu je třeba hlídat a musí i Ministerstvo zemědělství se podílet na hledání způsobu, kde šetřit, tudíž se to týkalo celého resortu. Musím říci, že včelařů se to týkalo minimálně, to ad 1.

A ad 2, Ministerstvo zemědělství spoléhá na to, že nebude samo v pomoci včelařům. Já jako krajský hejtman jsem v minulosti byl jeden z prvních, kdo přišel s podporou do oblasti včelařství z krajského rozpočtu. Ptejte se svých kolegů, kolik včelařům dnes dávají.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dále vystoupí s interpelací pan poslanec Jiří Paroubek. Ve své interpelaci se bude obracet na pana ministra Leoše Hegera ve věci smutné role hlavního hygienika. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, už to vypadá téměř tak, jako kdybych proti hlavnímu hygienikovi České republiky něco osobně měl, ale ujišťuji vás, že to tak není. Nicméně opakovaně jsem vás na tomto místě žádal o vysvětlení podivných zakázek, které na poradenství zadal právě váš podřízený, a tedy hlavní hygienik České republiky Michael Vít.

V polovině září zahájila policie v této věci dokonce na základě trestního oznámení protikorupční organizace Transparency International vyšetřování, kdy média přinesla zprávu - já neříkám, že to je zcela věrohodné, ale rád bych to slyšel ve vaší odpovědi - že panu Vítovi hrozí dokonce až deset let vězení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP