(18.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Slovo má ministr zdravotnictví Leoš Heger.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Dámy a pánové, rád bych uvedl vládní návrh zákona o zdravotnické záchranné službě, který zde byl zevrubně probírán. (Silný hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Prosím o klid! Opravdu chápu, že situace je významná a výbušná, mnozí ji tak cítí. Velmi prosím, abyste umožnili panu ministrovi vystoupení a pokud možno diskuse odbyli v předsálí.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Zákon zde byl probírán v řádném prvním, druhém a třetím čtení. Postoupen do Senátu, kde Senát uznal za potřebné přijmout komplexní zákonnou právní úpravu, která v oblasti zdravotnické záchranné služby chybí, a to hodnotil pozitivně. Zvedl však řadu pozměňovacích návrhů, které se týkají dojezdové doby stanovené pro dosažení místa poskytnutí přednemocniční neodkladné péče výjezdovou skupinou, pozměňovací návrhy okolo možností dalšího využití výjezdových skupin Armády České republiky a jejich nepatřičnosti podle názoru Senátu a další pozměňovací návrhy. Tyto návrhy jdou proti smyslu návrhu zákona, tak jak byl projednáván s naprostou většinou členů asociací záchranných služeb, a nelze s nimi souhlasit. (Silný hluk a neklid v sále.)

Další pozměňovací návrh Senátu se týkal odchodného pro členy výjezdových skupin a pracovníky zdravotního operačního střediska a ani v tomto případě není návrh akceptovatelný, a to z důvodu neúplnosti navrhované právní úpravy a její neprovázanosti se souvisejícími právními předpisy. Ministerstvo zdravotnictví proto ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravuje vlastní návrh úpravy tzv. výsluhových náležitostí.

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, věřím, že i nyní návrh zákona o zdravotnické službě schválíte ve znění, ve kterém byl Poslaneckou sněmovnou postoupen Senátu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji pane ministře. K předloženým návrhům nepředpokládám, že by se chtěl vyjádřit zpravodaj, a proto tuto úvodní část tohoto návrhu zákona přerušuji.

 

Další návrh zákona je

88.
Návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
a o změně souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 410/3/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 410/4. Vítám zde paní senátorku Jiřinu Rippelovou a prosím aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil předseda vlády Petr Nečas. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený vládní návrh zákona je výsledkem dlouhodobé analýzy a práce vlády ve snaze vytvořit v rámci protikorupční strategie nezávislý orgán, který bude šetřit a vyšetřovat případné trestné činy příslušníků bezpečnostních sborů včetně Policie České republiky a zpravodajských služeb. Jsem přesvědčený, že je správná verze, kterou schválila Poslanecká sněmovna, a chtěl bych požádat Poslaneckou sněmovnu, aby podpořila tento návrh ve znění Poslanecké sněmovny, nikoliv ve znění Senátu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu předsedovi vlády a prosím, aby se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřil zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Antonín Seďa, pokud však tak učinit chce. Pan poslanec Antonín Seďa je zpravodajem výboru pro obranu a bezpečnost, má možnost se k pozměňovacím návrhům, které jsou předloženy, vyjádřit. Je to možnost, není to nutnost.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající, možná zklidním tady tu situaci, která tady je. Jako zpravodaj ke Generální inspekci bezpečnostních sborů, sněmovní tisk 410, vás, vážené poslankyně, vážení poslanci, stručně seznámím s tím, že Senát vrátil Poslanecké sněmovně tento návrh s řadou pozměňujících návrhů, které navrhl ústavněprávní výbor Senátu.

Pozměňující návrh k § 1 doplňuje požadavky, které musí splňovat budoucí ředitel Generální inspekce, zejména se omezuje jeho dřívější působení v bezpečnostních sborem. Pozměňující návrh v § 69 prodlužuje dobu pro podání písemné žádosti o získání služebního místa v inspekci do konce tohoto roku. Navrhované vypuštění bodů v § 71 a vytvoření nového § 73 s těmito upravenými body nemění nic na původním znění návrhu zákona. Je to legislativně technická úprava. Vypuštění odstavce 2 z § 72 je zdůvodňováno tím, že se toto ustanovení týká osob, které nejsou příslušníky bezpečnostních sborů.

Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, pozměňující návrhy na prodloužení účinnosti zdůvodňují senátoři nedostatkem času pro přípravu a realizaci činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Tomu odpovídá i posunutí termínů v § 69. Zároveň si senátoři stěžují na nedostatek času při projednávání vládních tisků, které jsou předávány do legislativního procesu bez časové rezervy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu zpravodajovi a v tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto tisku. Přistoupíme k bodu následujícímu. Tím je bod

89.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
/sněmovní tisk 315/3/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 315/4. Opět zde vítám paní senátorku, a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně, dobrý večer vážené kolegyně, vážení kolegové. Předkládaný návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, je věcně totožný s předchozím tzv. úsporným zákonem č. 347/2010 Sb., jehož účinnost Ústavní soud nálezem publikovaným pod č. 80/2011 Sb., ukončil dnem 31. prosince 2011. Poslanecká sněmovna již jednou s předkládaným návrhem zákona vyslovila svůj souhlas a já si dovoluji vás požádat o opětovnou podporu tohoto návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi a ptám se, zda se k usnesení Senátu chce vyjádřit zpravodaj výboru pro sociální politiku poslanec Miroslav Opálka. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP