(9.50 hodin)
(pokračuje Vondra)

Za druhé jsou tam - a to bylo jasně řečeno - opatření úsporná, která přinesou úspory v řádu desítek milionů korun. Já uvedu jenom jeden příklad, příspěvek na bydlení, příspěvek na přestěhování, který v podstatě je nadbytečný, protože náklady tohoto typu jsou vojákům kompenzovány plně od té doby, co existuje příspěvek na bydlení. A není pravda, že by jenom posiloval motivaci a zpřísňoval věci. Jsou tam i věci ve formě určitého cukru, protože kupříkladu praxe ukazuje, že musíme mít zákonem ukotveno, abychom mohli poskytovat třeba vojákům v zahraničních misích přístup na internet.

Čili samozřejmě k tomu, co říkal pan poslanec Seďa, si uvědomuji, že armádu čekají velké výzvy a že tento zákon samozřejmě nemůže dát plnou odpověď na tyto výzvy. A souvisí to samozřejmě s tím, jaký pak bude rozpočet na léta 2013, 2014. Je evidentní, pokud bude takový, jaký je ve výhledu, že se Ministerstvo obrany i Armáda České republiky musejí podívat na úkoly, které mají jak v rámci závazků v Alianci, tak v rámci úkolů domácích, protože je evidentní, že s částkou nějakých 35 mld. korun není možné plnit stejný rozsah úkolů jako s částkou 56 mld. Ale to tato malá novela samozřejmě nemá ambici - ani nemůže mít - řešit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Ptám se ještě pana zpravodaje, zda si přeje vystoupit. Není tomu tak. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost a já se vás ptám, zda někdo navrhuje ještě nějaký další výbor, který by se tiskem měl zabývat. Není tomu tak, nikdo nic nenavrhuje, a proto přistoupíme k hlasování o návrhu, který jsem přednesla.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo podporuje návrh přikázat tento tisk výboru pro obranu a bezpečnost. Kdo je proti?

V hlasování číslo 29 z přihlášených 171 poslanců pro 140, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost, a končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu.

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných
sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 474/ - prvé čtení

Z pověření vlády návrh uvede pan předseda vlády Petr Nečas. Prosím, aby se ujal slova.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, předkládám návrh zákona, kterým se mění zákon o veřejných sbírkách a o změně některých předpisů, který vláda České republiky schválila svým usnesením ze dne 31. srpna letošního roku.

Konstatuji, že veřejné sbírky představují rozvíjející se potenciál ojedinělého finančního zdroje, který je pro vícezdrojové financování rozličných veřejně prospěšných činností nenahraditelný. Sami občané svými dary do veřejných sbírek vyjadřují svoji podporu různým veřejně prospěšným aktivitám a svoji vůli účastnit se na jejich řešení. Cílem předkládané novely je umožnit rozvoj tohoto finančního zdroje, a to bez zbytečných administrativních bariér, ale zároveň ponechat státní regulaci v míře, která je s ohledem na ochranu dárců nutná a je z hlediska provozovatelů veřejných sbírek výhodná, aby institut veřejných sbírek nebyl zneužíván a veřejnost neztratila k tomuto fenoménu důvěru. Ochota veřejnosti přispívat je důležitá právě teď, kdy podpora veřejně prospěšných aktivit a služeb z veřejných rozpočtů meziročně klesá.

Návrh tedy v zásadě vyvažuje dva okruhy požadavků aplikační praxe. Na jedné straně přináší vstřícnější postoj veřejné správy k právnickým osobám, které veřejné sbírky konají, na druhé straně zpřesňuje nezbytnou míru státní regulace tím, že například zavádí možnost efektivní kontroly veřejných sbírek tam, kde dosud chyběla. Například v prodeji předmětů a vstupenek.

Návrh novely nově zavádí možnost konat veřejnou sbírku na dobu neurčitou. Odstraňuje tak neodůvodněná administrativní omezení a zbytečné finanční náklady pořadatelů kontinuálních sbírek s jejich ukončováním a obnovováním každé tři roky. Dále se zavádí možnost konat sbírku i jiným způsobem, než je taxativně uvedeno v aktuálně platném zákoně, přičemž pořádání takové sbírky je podrobeno vyšší míře správního posouzení krajských úřadů.

Je navrhována řada zjednodušení při nakládání s pokladničkami, což je poměrně častý způsob, jak jsou veřejné sbírky konány. Na druhé straně se zavádí evidence vstupenek a sbírkových předmětů, pokud je sbírka konána tímto způsobem. Tím se nově zavádí povinnost evidovat a reportovat údaje nutné k účinné kontrole nakládání s takto získanými prostředky. Zpřesňuje se správní trestání, a to v souladu se zásadami správního trestání.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane premiére. Prosím, aby se nyní slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, kterou je paní poslankyně Jaroslava Schejbalová.

 

Poslankyně Jaroslava Schejbalová: Dobrý den, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abych se ujala své zpravodajské zprávy.

Cílem novely zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, je získání právního předpisu, který umožní na jedné straně rozvoj veřejných sbírek jako zcela ojedinělého finančního zdroje pro aktivity, a to bez výjimečných administrativních bariér, a na straně druhé efektivní kontrolu jejich konání a využití jejich výtěžku tak, aby veřejnost neztratila k veřejným sbírkám důvěru. Je to mimořádně důležité zejména v současné době, kdy podpora veřejně prospěšných aktivit a služeb z veřejných rozpočtů meziročně klesá, a to počínaje rokem 2008.

Účelem veřejných sbírek konaných převážně neziskovými organizacemi a kraji je zajištění různorodých služeb pro zdravotně postižené, pro znevýhodněné děti, na rozvoj nebo udržení některé sociální služby, na pomoc chudým a vyloučeným osobám, na ochranu životního prostředí, na zajištění provozu různých zařízení, na hospice, stacionáře, ale také pro útulky pro opuštěná zvířata. Je třeba zdůraznit, že veřejné sbírky nejsou konány pro některé cílové skupiny, o které neziskové organizace pečují. Jde například o léčbu narkomanů, o sociálně vyloučené Romy, o pomoc bezdomovcům, na provoz zařízení pro nemocné AIDS. Neziskové organizace jsou si dobře vědomy, že tyto skupiny nebudí lidský soucit a veřejná sbírka s tímto účelem by neoslovila dostatečný počet přispěvatelů. Proto tyto aktivity musí - často výhradně - podporovat především státní rozpočet.

Dovolte mi, abych vám jenom připomněla nejznámější z veřejných sbírek, nejznámější z nich. Například sbírka Pomozte dětem, kterou realizuje již více než deset let Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Českou televizí. Poté Tříkrálová sbírka Charity České republiky. Sbírky Člověka v tísni, o. p. s., či ADRA, o. p. s., na živelní pohromy v České republice nebo v zahraničí. Také nesmíme zapomenout na sbírku Paraple nebo sbírku Bariéry Nadace Charty 77.

V letech 2001 až 2010 bylo v České republice uspořádáno 3673 veřejných sbírek. Z toho u 1121 byly pořadateli obce, 447 sbírek pořádaly neziskové nestátní organizace a 893 sbírek bylo pořádáno jinými organizacemi. Celkem byla vybrána 1 600 296 000 korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP