(16.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Paní poslankyně si přeje položit doplňující otázku? Nepřeje. Děkuji.

Přistoupíme k následující interpelaci, kdy pan poslanec Jiří Paroubek interpeluje ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila ve věci osobní odpovědnosti za nakládání se svěřenými prostředky. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, v úvodu poděkuji za vaši odpověď na mou minulou interpelaci, v níž jste přiznal schůzky se známým plzeňským lobbistou za přítomnosti nového nejvyššího státního zástupce pana Zemana. V odpovědi to vysvětlujete tím, že jste musel získat politickou podporu pro jmenování pana Zemana. Pak ovšem nechápu, proč jste pana Zemana nepozval rovnou na výkonnou radu ODS, popřípadě na jednání orgánů ostatních vládních stran. Je to poněkud podivný politický postup.

Ale chci hovořit o něčem jiném. Má aktuální interpelace se také týká Plzně. Podle mých informací jste ještě jako děkan plzeňské právnické fakulty dal bez výběrového řízení zakázku na vedení správního řízení se studenty advokátní kanceláři, v níž je společníkem váš dlouholetý spolupracovník, nyní opět váš náměstek pan František Korbel. Ten sice pozastavil v této kanceláři činnost, neboť vykonával funkci náměstka ministra životního prostředí, avšak v médiích se tehdy i dnes vyjadřuje, že toto řízení vede.

Moje otázky jsou následující. 1. Probíhalo v této věci výběrové řízení? 2. Považujete za normální, aby náměstek ministra vykonával ještě jako vedlejšák náročnou práci v podobě vedení správního řízení se studenty, kdy podle mých informací si pan náměstek Korbel měsíčně fakturoval přibližně 170 tisíc korun? 3. Vykonává dnes již váš náměstek Korbel pro fakultu stále tuto činnost?

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu poslanci. Na tuto interpelaci odpoví ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážená paní předsedající, dámy a pánové, toto je spíše dotaz na dobu, kdy jsem byl děkanem právnické fakulty, ale přesto, abych byl korektní, na dotaz odpovím, byť se přímo Ministerstva spravedlnosti netýká.

Nejprve ovšem jeden drobný dovětek. Pan budoucí nejvyšší státní zástupce v době, kdy měl být, se potkal také se zástupci ostatních koaličních stran, takže prosím, neměl být v uvozovkách pouze na výkonné radě ODS, to je pouze poznámka pod čarou, a tam samozřejmě také nebyl.

A teď k samotnému tématu plzeňské právnické fakulty. Já chci konstatovat, pane poslanče, že vaše informace, které máte, jsou podle mého názoru mylné. Já vám teď neumím uvést detailní nuance, nicméně co je podstatné, je to, že pan Korbel měl smluvní vztah a byl úkolován nikoliv fakultou jako takovou, nicméně univerzitou, to znamená, že pokud pan Korbel vykonával nějakou činnost pro univerzitu, která nesouvisela s jeho pedagogickou činností, kdy pracoval pro fakultu jako učitel, pak tuto činnost mu nezadával děkan, ani já jako minulý děkan, ani současný děkan, ale zadával mu ji rektor. To znamená dohoda o činnosti doktora Korbela coby advokáta pro Západočeskou univerzitu nebyla dohodou, kterou bych realizoval já, ale realizoval ji ve své době docent Průša, který se rozhodl pro doktora Korbela. Zda tehdy provedl výběrové řízení nebo jakou formou to činil, na to vám opravdu neumím odpovědět, nicméně v rámci našich dobrých vztahů se pokusím tuto informaci pro vás získat, byť nevím, zda se mi to podaří.

Odměňování doktora Korbela, respektive výši odměny, jsem nestanovoval já coby děkan, nestanovuje ji ani současný děkan, ale stanovoval ji vždy rektorát. Neumím vám odpovědět, zda přímo pan rektor osobně, respektive dnes paní rektorka, nebo nějaký jiný odpovědný pracovník.

Konstatuji tedy, že na výběru doktora Korbela, respektive jeho advokátní kanceláře, z pohledu právního jsem neměl žádný vliv, byť samozřejmě nebudu zapírat, že výběr doktora Korbela jsem považoval za správný, protože je uznávaným specialistou na správní právo, přednáší nejen v Plzni, ale i na jiných významných institucích, je držitelem titulu Ph.D. v oblasti správního práva z brněnské právnické fakulty, a tedy pokud se bývalý rektor docent Průša rozhodl vybrat si doktora Korbela, pak tak podle mého názoru učinil správně. Nicméně opět konstatuji, že to nebylo v mé režii. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec Paroubek chce položit ještě doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, já si nemyslím, že je to věc v rámci našich dobrých vztahů, i když bych měl zájem o tyto dobré vztahy, to určitě, ale myslím si, že když se z ministra stane děkan a pak se znovu z děkana stane ministr a je současně ten člověk reprezentantem politické strany, tak by si veřejnost zasloužila, aby byla plně informována o všech dějích, které kolem něj jsou, a zejména o těch věcech, které jsou aspoň z mého hlediska trošku podezřelé. Takže proto si myslím, že to není jenom odpověď v rámci dobrých vztahů. Prosím o písemnou odpověď, jasnou v této věci, a zatím budu vycházet z toho, že výběr pana Korbela je věcí náhody.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: A ještě reakce pana ministra spravedlnosti.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Mě to velmi mrzí, pane poslanče. Já jsem neřekl, že to je věcí náhody. Já jsem řekl, že to bylo rozhodnutí hlavy univerzity, nikoliv rozhodnutí hlavy fakulty. Já byl na fakultě pouze děkanem, nikoliv rektorem. Ten výběr učinil docent Průša. Já se pokusím získat bližší informace, nicméně konstatuji, že jimi nedisponuji, proto také ta věta o dobrých vztazích. Pokusím se získat informace, které sám nemám, jak přesně ten výběr právníka pro univerzitu, nikoliv pro fakultu, probíhal, a odpovím vám na to.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Následující interpelace se týká pana ministra Ivana Fuksy a má ji podávat paní poslankyně Dana Filipi, která ovšem jak tuto interpelaci pod č. 12, tak také interpelaci pod č. 29 bere zpět.

Přistoupíme tedy k interpelaci č. 13. Pan poslanec Vladimír Koníček interpeluje ministra kultury Jiřího Bessera. Prosím, pana poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane ministře, dne 30. května tohoto roku jste vydal příkaz ministra č. 24/2011, kterým se upravuje závazný postup při zadávání veřejných zakázek Ministerstvem kultury a přímo řízenými organizacemi. K tomuto vašemu příkazu vydal ředitel odboru vnitřní správy a investic metodický pokyn č. 1. Podle tohoto pokynu jsou povinny přímo řízené organizace zaslat na odbor do 30. června seznam plánovaných výdajů, a to bez ohledu na zdroj financování a výši plánovaného výdaje. Odbor tedy žádá položkový soupis veškerých výdajů od drobných nákupů, počínaje nákupem kancelářských potřeb, květin a podobně přes nákupy služeb až po pořízení stavebních prací. To jsem si nevymyslel, to je citace z metodického pokynu.

Domníváte se, vážený pane ministře, že opravdu podrobný položkový seznam o plánovaném nákupu tužky či květiny v řádu jednotek či desítek korun přispěje k transparentnosti, efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti při vynakládání veřejných prostředků, jak žádáte ve svém příkazu ministra?

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Odpoví ministr kultury Jiří Besser. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Jiří Besser Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, já velice děkuji panu poslanci za otázku, protože mám aspoň na půdě Poslanecké sněmovny možnost objasnit, co se může v úřadu státní instituce, v tomto případě Ministerstva kultury, přihodit.

V současné době ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu byly ministerstvu vytýkány nedostatečné kontrolní a auditní systémy. Musím říci, že tyto nálezy byly opakované za několik posledních let v době působení několika mých předchůdců a že příkaz č. 24 z 30. května byl okamžitou reakcí na právě probíhající kontrolu NKÚ a rozpracovává nastavení kontrolních mechanismů nejen v rámci ministerstva, ale i směrem k příspěvkovým organizacím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP