(15.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, a proto končím obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu. Prosím, pane poslanče. Pan poslanec Petrů má slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Takže pro pořádek se hlásím k tomu pozměňovacímu návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Hlásí se prosím někdo ještě další do podrobné rozpravy? Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu a končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministru a děkuji paní zpravodajce.

 

Přejdeme k bodu

21.
Návrh poslance Pavola Lukši na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně
některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 258/ - druhé čtení

Prosím, aby návrh uvedl navrhovatel poslanec Pavol Lukša. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavol Lukša: Dobrý den, vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovoluji si vám krátce uvést sněmovní tisk 258 ve druhém čtení. Jedná se o návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 St., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem navrhované právní úpravy je změna způsobu ustanovování ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu tak, aby na místo vlády rozhodoval ministr zemědělství o jmenování, popřípadě i odvolání ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu. Obdobná úprava se pak navrhuje i v případě schvalování statutu Státního zemědělského intervenčního fondu nebo jeho změn. Tento návrh je podrobně uveden v rámci prvního čtení zde v této Sněmovně a poté projednán v zemědělském výboru, kterému byl přikázán. Tímto bych vás chtěl požádat o propuštění do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se prosím někdo do obecné rozpravy?

Aha pardon, pardon, teď jsem úplně přeskočila, takže zpátky, omlouvám se. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru, usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 258/2 a prosím, aby se slova ujal pan zpravodaj poslanec Jiří Papež, a omlouvám se, že jsem ho takhle málem vynechala. Prosím.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás ve své krátké zpravodajské zprávě seznámil s tím, že zemědělský výbor projednal předložený sněmovní tisk na své 14. schůzi 26. května a po rozpravě přijal toto usnesení: Zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh poslance Pavola Lukši na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 258, schválit. Tolik usnesení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji zpravodaji a nyní tedy otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se prosím někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu. Hlásí se prosím někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí a já můžu skončit i podrobnou rozpravu a končím tímto i druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji oběma pánům.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb.,
o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 275/ - druhé čtení

Prosím, aby předložený návrh uvedl ministr pro místní rozvoj pan Kamil Jankovský. (V sále je velký hluk.)

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Děkuji, vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů. Podstatnými body -

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Promiňte, pane ministře, dámy a pánové, já vás poprosím o klid v jednacím sále.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Podstatnými body návrhu této novely, která vlastně řeší problém trestných činů duševně nemocných dětí mladších 15 let, tak podstatným bodem této novely je, že je možné uložit dítěti mladšímu 15 let, které se dopustí tzv. činu jinak trestného, ochranné léčení, a to i ve formě ústavní, kterou lze podle posudku léčení přeměnit na ambulantní, a naopak. Tuto novelu projednal ústavněprávní výboru Poslanecké sněmovny a navrhl schválit návrh novely zákona o soudnictví ve věcech mládeže a doporučil pouze legislativně technické změny navržené legislativním odborem Poslanecké sněmovny. Navrhujeme tyto legislativně technické změny akceptovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru, usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 275/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru poslankyně Jana Kaslová. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Kaslová: Ano, dobrý den, vážené dámy a vážení pánové. Jak už pan ministr i paní předsedající řekli, ústavněprávní výbor projednal tento návrh dne 25. května 2011 a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 275/1. Žádám o propuštění do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se prosím někdo do obecné rozpravy? Nehlásí, končím tedy obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou, do které také nemám žádnou písemnou přihlášku. Ani do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu a končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce.

 

Můžeme začít projednávat bod

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 280/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede předseda vlády Petr Nečas. Prosím, pane premiére, můžete se ujmout slova.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, první čtení tohoto vládního návrhu zákona proběhlo 23. března letošního roku a návrh byl přikázán k dalšímu projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Tento výbor vládní návrh projednal a vydal k němu dne 27. dubna letošního roku usnesení, které obsahuje malé množství drobných pozměňovacích návrhů. Chtěl bych touto cestou poděkovat výboru pro obranu a bezpečnost za konstruktivní přístup a musím konstatovat, že s předloženými pozměňovacími návrhy plně souhlasím. S podstatou navrhované novely jsem vás seznámil v prvním čtení, a proto není důvod to teď opakovat.

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, žádám vás o propuštění tohoto vládního návrhu do třetího čtení. (Stálý hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane premiére. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu a bezpečnost, usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 280/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Zdeněk Boháč. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji, paní předsedající, za slovo. Tak jak -

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, prosím, vydržte ještě posledních pár pikosekund, než projednáme tento sněmovní tisk.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Vidím - děkuji za uklidnění - i ty pikosekundy - to bude problém. Ale já tedy zopakuji to, co řekl pan premiér. Tento návrh zákona byl projednán dne 6. dubna 2011 na 12. schůzi výboru pro obranu a bezpečnost, který doporučuje Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 280, ve znění pozměňovacích návrhů, které vám byly rozdány do lavice.

Děkuji za pozornost či nepozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP