(12.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Pardon! Pokračuje jednání Sněmovny, dámy a pánové! (Hluk v sále neutichá.) Ještě jednou žádám všechny kolegy! Pokračuje jednání Sněmovny, jsme ve třetích čteních, je zahájen další bod. Prosím, věnujme mu svou pozornost.

Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 107/2.

Otvírám nejprve rozpravu. Ptám se, zda se ve třetím čtení do této rozpravy někdo hlásí. Nehlásí se nikdo. Rozpravu končím. A přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a také se k nim před hlasováním vyjádřil.

 

Poslanec Cyril Zapletal: Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Bylo tady předloženo celkem 9 pozměňovacích návrhů, včetně návrhu hospodářského výboru. Já jsem minulý týden předložil pozměňovací návrh, který byl vůči bodu 4 v usnesení hospodářského výboru, protože na upozornění legislativy jsme to vlastně rozložili do patřičných míst v patřičném zákoně.

Takže já bych vás seznámil s procedurou, kde tedy - za prvé - bychom hlasovali o bodech B1 až B3. To je ten můj pozměňovací návrh, který jste dostali minulý týden na stůl. Potom bychom - za druhé - hlasovali o usnesení hospodářského výboru. Potom bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích C1, C2. To jsou pozměňováky pana poslance Laudáta.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dohromady prosím?

 

Poslanec Cyril Zapletal: Můžeme dohromady, ano. Potom bych navrhoval tak, jak mi bylo sděleno legislativním odborem Parlamentu - abychom opravili ještě v tisku 107 v bodě 10 § 25f odst. 7, kde se slova "Komisi Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropskou komisí". Je to opravdu formální úprava. Dále se pak bude používat v zákoně jenom slovo "Komise".

A pak bychom hlasovali o celém znění zákona.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak myslím, pane zpravodaji, že jsme se dostali do podobné situace jako před chvílí, protože přestože se jedná o velmi drobnou gramatickou úpravu, měla zaznít v rozpravě. Pana ministra požádám, aby nás vrátil do rozpravy.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, já vám přeji dobrý den.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak. A teď pan zpravodaj Cyril Zapletal přednese onu gramatickou, legislativně technickou opravu.

 

Poslanec Cyril Zapletal: Děkuji tedy za pomoc. Znovu tedy přečtu tu opravu k bodu 10. V § 25f odst. 7 se slova "Komisi Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropskou komisí (dále jen Komise)".

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Rozpravu tedy opět končím. Procedura nám byla přednesena. Jednalo by se celkem o pět hlasování. Zeptám se, zda má někdo nějaký protinávrh k přednesené proceduře.

 

Nemá-li, zahajuji hlasování číslo 166. Táži se, kdo souhlasí, abychom se touto procedurou řídili. Kdo je proti návrhu procedury?

Hlasování číslo 166, přítomno 164, pro 133, proti 3. Proceduru jsme si schválili.

 

Já tedy požádám pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé návrhy a spolu s panem ministrem nám oznámili svá stanoviska. Prosím.

 

Poslanec Cyril Zapletal: Děkuji za slovo. Za prvé tedy budeme hlasovat o mých pozměňovacích návrzích, které jsem předložil v druhém čtení, a to o bodech B1 až B3. Mé stanovisko je souhlasné. (Ministr doporučuje.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 167. Kdo souhlasí s návrhy B1 až B3? Kdo je proti?

Hlasování číslo 167, přítomno 162, pro 136, proti nikdo. Tyto návrhy byly přijaty. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Cyril Zapletal: Teď bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích hospodářského výboru. Mé stanovisko je kladné. (Ministr doporučuje.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 168. Ptám se, kdo je pro návrh dle usnesení výboru hospodářského. Kdo je proti?

Hlasování číslo 168, přítomno 161, pro 136, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Cyril Zapletal: Teď bych dal hlasovat o pozměňovacích návrzích C1 a C2 pana poslance Laudáta. Moje stanovisko je negativní. (Ministr: Záporné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 169. Ptám se, kdo souhlasí s návrhy C1, C2. Kdo je proti těmto návrhům?

Hlasování číslo 169, přítomno 161, pro 30, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Cyril Zapletal: Děkuji, paní předsedkyně. Teď bychom hlasovali o mé technicko-legislativní opravě, tak jak jsem ji přečetl: Komise Evropských společenství se mění na Evropskou komisi.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 170. Táži se, kdo je pro tuto legislativně technickou úpravu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 170, přítomno 160, pro 137, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Cyril Zapletal: Děkuji, paní předsedkyně. A teď bych poprosil hlasovat o zákonu jako celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. O všech návrzích bylo hlasováno. Legislativa souhlasí. (Souhlasí.) Ano. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 107, ve znění schválených pozměňovacích návrhů." Zeptám se ještě na stanoviska. (Zpravodaj i ministr doporučují.)

Zahajuji hlasování číslo 171. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 171, přítomno 161, pro 138, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím končím projednávání bodu číslo 82, sněmovního tisku 107. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

74.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb.,
devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 195/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zasedl ministr financí Miroslav Kalousek. Zpravodajem rozpočtového výboru je pan poslanec Alfréd Michalík. Pozměňovací návrh byl rozdán jako sněmovní tisk 195/3.

Otevírám rozpravu a oznamuji, že do ní nemám žádnou přihlášku ve třetím čtení. Hlásí se, prosím, někdo do rozpravy ve třetím čtení? Upozorňuji zejména, že teď je prostor pro legislativně technické či gramatické úpravy. Má-li je někdo, nechť se přihlásí. Není tomu tak. Rozpravu končím. (V sále je rušno.)

Přikročíme k hlasování o pozměňovacím návrhu. Pan zpravodaj nám, prosím, přednese návrh procedury.

Dámy a pánové, klid prosím! Hlasujeme ve třetím čtení. Žádám všechny, aby zasedli do svých lavic!

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, máme před sebou třetí čtení tisku 195, devizový zákon, tisk, který tady ve Sněmovně už je velmi dlouho a který byl projednán ve třech výborech. Z výboru zemědělského a výboru pro evropské záležitosti nevznikly žádné pozměňovací návrhy.

Rozpočtový výbor si dovolil vám navrhnout pouze jednu změnu, a to změnu účinnosti v článku 2, který by zněl: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení." To je jediný pozměňovací návrh. Jinak doporučuji schválit v tom znění, v jakém byl předložen.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Myslím, že tuto proceduru nebudeme muset podrobit hlasování. Znamená to, že nejprve budeme hlasovat o jediném návrhu, tedy o návrhu výboru rozpočtového, který je obsažen v usnesení tohoto výboru číslo 8. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP