(10.40 hodin)
(pokračuje Urban)

Poté bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích obsažených v usnesení výboru pro životní prostředí, tedy o bodech B.1. až B.9., B.9. ve variantě I a II.

Poté by bylo hlasování o návrhu pana poslance Rádla pod písmenem C, tedy C.1. až C.9.

Dále bychom hlasovali o návrzích pana poslance Františka Laudáta, tedy o návrhu D.1., poté o návrhu pana poslance Václava Mencla pod písmenem E.1. a E.2.

Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Plachého F.1.

Poté bychom hlasovali o návrhu poslance Urbana, variantně G.1., dále G.2. je nehlasovatelný, G.3. až G.6.

Poté bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pana poslance Krátkého, pokud budou přijaty legislativně technické úpravy, tedy o návrhu H.3., H.5., H.6., H.7., H.8. a H.9. Návrhy H.1, H.2., H.4. a H.10. jsou podle závěrů legislativního odboru nehlasovatelné, neboť se vztahují k vládnímu návrhu zákona a nelze je legislativně technicky upravit.

Dále bychom hlasovali o návrzích pana poslance Jana Babora - resp. nehlasovali, protože jsou nehlasovatelné a vztahují se rovněž k vládnímu návrhu zákona, nelze je legislativně technicky upravit. Nicméně avizuji, že jeden z návrhů pana poslance Babora je totožný s návrhem pana poslance Šidla, tedy bude o něm hlasováno v bodě K.10.

Poté bychom hlasovali o návrzích pana poslance Petra Skokana, o návrzích pod písmenem J, J.1. až J.7.

Dále bychom hlasovali o návrzích pana poslance Šidla pod písmeny K.1. až K.9. a K.12. - K.10. bychom tedy hlasovali zvlášť, ten je totožný s návrhem pana poslance Babora. A poté bychom hlasovali o K.11.

Na závěr bychom hlasovali o komplexním pozměňovacím návrhu hospodářského výboru. Pokud bude přijat, budeme hlasovat o návrhu zákona ve znění přijatého komplexního pozměňovacího návrhu včetně přijatých pozměňovacích návrhů k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu.

Já bych si dovolil ještě přečíst všechny legislativně technické návrhy, abychom o nich hlasovali. (Krátká porada mimo mikrofon.) Promiňte, malá porada s legislativou.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane zpravodaji, chcete teď načítat nějaké svoje drobné legislativní návrhy, jestli jsem vám správně rozuměla? Vy jste teď řekl postup...

 

Poslanec Milan Urban: Ne, to nejsou moje legislativně technické návrhy, ale to jsou legislativně technické návrhy legislativy parlamentu.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane zpravodaji, tohle to mělo zaznít v rozpravě. Já jenom poprosím, jestli by pan ministr nemohl znovu otevřít rozpravu, aby se udělal formálně správně tento krok. Prosím, pane ministře, stačí, když nám třeba řeknete, že nám přejete hezký den (s úsměvem).

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Vážená paní místopředsedkyně, určitě, všem přeji hezký den. Nicméně já bych stejně pana zpravodaje chtěl vyzvat, aby se ještě více věnoval hlasováním o bodech pod písmenem J, kde bych doporučoval, abychom je ještě restrukturalizovali, např. na hlasování zvlášť o bodu J.1., pak J.2. až J.5., pak zvlášť J.6. a pak zvlášť J.7.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Já návrh pana ministra považuji za návrh k proceduře, tedy hlasovat individuálně o návrzích. Myslím, že to lze akceptovat. Tedy až budeme hlasovat o proceduře, prosím, abychom hlasovali již v té podobě, že písmeno J se bude hlasovat individuálně.

Nyní se vám všem omlouvám, nezbývá mi nic jiného, než abych přečetl legislativně technické připomínky, kterých je poměrně dost, tak to se mnou musíte nějak vydržet.

A. Legislativně technické připomínky k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 232)

I. K Čl. I

Doplňuje se výčet novel zákona o zákon č. 309/2002 Sb.

Odůvodnění: Jedná se o standardní výčet všech novel zákona č. 458/2000 Sb.

II. K Čl. I bodu 53:

V bodu 53 se slovo "která" nahrazuje slovem "které".

Odůvodnění: Jazyková úprava textu.

III. K Čl. I bodu 59:

V bodu 59 se slova "se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno x, které" nahrazují slovy "odst. 10 písm. x)".

IV. K Čl. I bodu 62:

V bodu 62 se slova "bodě" nahrazují slovy "na konci bodu".

V. K Čl. I bodu 87:

V bodu 87 se slovo "odstavce" nahrazuje slovem "odst.".

Odůvodnění: úprava návrhu v souladu s legislativními pravidly vlády.

VI. K Čl. I bodu 100:

V § 58k odst. 4 se slovo "mu" nahrazuje slovem "jim".

Odůvodnění: jazyková úprava textu.

VII. K Čl. I bodu 100:

V § 58n odst. 2 se za slova "podmínky nezávislosti" vkládá dvojtečka.

Odůvodnění: Jazyková úprava textu.

VIII. K Čl. I bodu 100:

V § 58n odst. 3 se slova "písm. d) a e)" nahrazují slovy "písm. b), c) nebo e)".

Odůvodnění: Byla provedena analogická oprava v ustanovení § 24a odst. 3 - nutně musí být provedena oprava v ustanovení § 58n odst. 3.

IX. K Čl. I bodu 101:

V bodu 101 se slova "písm. j) se na konci bodu 6 doplňuje slovo ‚nebo‘ a doplňují se" nahrazují slovy "se na konci písmene j) doplňují".

Odůvodnění: Úprava návrhu v souladu s legislativními pravidly vlády.

X. K Čl. I bodu 109:

V bodu 109 se za slova "odstavec 4 vkládá" vkládá slovo "nový".

Odůvodnění: Úprava návrhu v souladu s legislativními pravidly vlády.

XI. K Čl. I bodu 114:

V bodu 114 se za slova "odst. 8 písm. k) se" vkládá slovo "za".

Odůvodnění: Úprava návrhu v souladu s legislativními pravidly vlády.

XII. K Čl. I bodu 126:

V § 67a odst. 4 písm. e) se slovo "řádnému" nahrazuje slovem "řádného"; a slovo "rozvoji" se nahrazuje slovem "rozvoje".

Odůvodnění: Jazyková úprava textu. Žadatel musí prokázat, že dočasným omezením nedojde k ohrožení nebo omezení řádného fungování a rozvoje vnitřního trhu s plynem, tedy nedojde k ohrožení nebo omezení koho čeho - 2. pád.***
Přihlásit/registrovat se do ISP