(9.40 hodin)
(pokračuje Kocourek)

Návrh vede ke vzájemné konkurenci subjektů vyrábějících, dovážejících a dodávajících výrobky spojené se spotřebou energie, ze kterého plyne efekt z hlediska sníženého dopadu určených výrobků se spotřebou energie na životní prostředí. A v důsledku prosazování energeticky úsporných výrobků bude mít toto vliv na ochranu tuzemských primárních energetických zdrojů.

Předkládaný návrh novely zákona o hospodaření energií a novely energetického zákona je předpisem implementačním, a proto z důvodu co nejrychlejšího naplnění závazku České republiky vůči Evropské unii jsme si dovolili požádat o vyslovení souhlasu s tímto návrhem již v prvém čtení. Přispějeme tak totiž k odstranění nedostatků, které jsou předmětem řízení o porušení smlouvy o fungování Evropské unie proti České republice.

Tolik na úvod. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane ministře. Pouze upozorňuji ještě vás a Poslaneckou sněmovnu, že bylo předloženo veto 53 poslanců sociální demokracie.

Prosím, aby se slova nyní ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Milan Urban. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, pan ministr velmi podrobně popsal věcný obsah tohoto zákona. Jedná se skutečně o ryzí implementaci evropské směrnice, kupodivu tentokrát ve prospěch spotřebitelů, ve prospěch životního prostředí a řekněme podnikatelského konkurenčního prostředí v České republice.

Doporučuji, aby tento zákon prošel do druhého čtení, a myslím si, že můžeme navrhnout zkrácení lhůt na projednávání ve výborech na 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Do té v tuto chvíli nemám řádnou písemnou přihlášku, takže se tážu, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče. Pan poslanec Šidlo má slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, paní předsedající. Členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi jenom pár slov. Myslím si, že pan ministr průmyslu a obchodu zde přednesl to, co je uvedeno v důvodové zprávě k této novele zákona. Myslím si, že to bylo obsažné, ale já tady chci uchopit ještě jednu věc, která zde nebyla zmíněna, a ona souvisí s následujícím bodem, který budeme projednávat. Protože v novele energetického zákona Státní energetická inspekce ztrácí celou řadu pravomocí právě tím, že se transformují do podmínek a do úkolů pro Energetický regulační úřad z hlediska posilování jeho pozic v rámci Evropské unie anebo parametrů Evropské unie podle jejich směrnic. Tady dochází k tomu, že právě přechází celá řada odpovědnosti nejen v ekodesingu, ale i z hlediska kontroly jednotlivých tabulek a štítků, které budou udávány na spotřebiče, právě na tuto instituci. A já v tom vidím i to pozitivní, že v podstatě Státní energetická inspekce, byť to není úplně to nejodbornější, co by měla dělat z hlediska energetického odvětví, ale získává tady určitý prostor, který je garantován právě touto novelou, k tomu, aby mohla ustát svoje pozice. A teď to beru i tak, že i v podstatě personální na jednotlivých pracovištích. Myslím, že to je jeden z dalších pozitivních jevů, který se promítá do této novely zákona 406/2006 Sb.

Chtěl bych tady ještě zdůraznit, že i pro naše občany a spotřebitele bude velmi užitečné to, že v podstatě by měli, pokud Evropská unie v rámci aplikace své vlastní normy dodrží podmínky ve všech státech, tak by skutečně mohlo dojít k objektivizaci podmínek pro konkurenční prostředí z hlediska nejen výroby, ale i distribuce a prodeje jednotlivých výrobků v těchto energetických odvětvích. Myslím si, že to je pozitivní, a mohu garantovat, že klub KSČM tuto novelu bude podporovat v průběhu jejího projednávání.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan zpravodaj Urban, prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo. Já jsem o tom již hovořil. Navrhuji, aby byly zkráceny lhůty na projednávání ve výboru na 30 dní.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Ptám, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak, končím obecnou rozpravu. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má, prosím, někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Nechám tedy hlasovat o předloženém návrhu organizačního výboru, který spočívá v přikázání hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 129 z přihlášených 170 pro 151, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru.

 

Dále zde zazněl návrh pana zpravodaje na zkrácení lhůty k projednávání o 30 dnů. Také o tomto návrhu nechám nyní hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 130 z přihlášených 170 pro 143, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Já končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi a děkuji panu zpravodajovi.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

78.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 232/ - třetí čtení

Vidím, že chce vystoupit pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi jménem poslaneckého klubu sociální demokracie požádat s ohledem na množství pozměňovacích návrhů před hlasováním o tomto zákoně, nejlépe teď hned, o přestávku na klub sociální demokracie v délce 30 minut. Zároveň prosím členy klubu, aby se dostavili na jednání klubu do Státních aktů teď hned, bude-li vyhlášena pauza. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Já vám samozřejmě, pane poslanče, vyhovím a vyhlašuji pauzu do 10.20 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.47 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP