(9.10 hodin)
(pokračuje Klasnová)

Další návrh zde zazněl od pana poslance Gazdíka, prosí o pevné zařazení projednávání bodu 74, bodu 75, bodu 76, bodu 77, bodu 80, bodu 83 a bodu 84, bodu 112 dnes za již pevně zařazený bod č. 82. Nechám tedy hlasovat i o tomto návrhu na změnu pořadu schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 124 z přihlášených 152 pro 89, proti 16. Tento návrh byl přijat.

 

Dnešním posledním návrhem na změnu pořadu schůze byl návrh pana poslance Mencla, který si dovolil požádat o pevné zařazení bodu 81, jedná se o novelu zákona o ovzduší, sněmovní tisk 278, třetí čtení, a to dnes na 12.30 z důvodu nepřítomnosti ministra Chalupy mezi 10. a 12. hodinou.

Také o tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 125 z přihlášených 152 pro 111, proti 12. Tento návrh byl přijat.

 

Dále bych ještě ráda přečetla omluvu pana poslance Václava Votavy, a to z dnešního jednání od 11.30 hodin z pracovních důvodů.

 

Nyní můžeme pokračovat v naší schůzi. Začneme bodem číslo 102, kterým je

102.
Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2011
(Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2010)
/sněmovní tisk 264/

Zprávu předkládá guvernér České národní banky, který je v tomto případě oprávněn zúčastnit se schůze Sněmovny a musí mu být uděleno slovo.

Dovolte mi, abych mezi námi přivítala guvernéra České národní banky Miroslava Singera. Dobrý den.

Podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, je Česká národní banka povinna podávat Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně k projednání zprávu o měnovém vývoji. Prosím proto guvernéra České národní banky pana Miroslava Singera, aby tuto zprávu uvedl.

Prosím, pane guvernére.

 

Guvernér ČNB Miroslav Singer Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, poslanci, vážení přítomní, děkuji vám za možnost vystoupit k Roční zprávě o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2010. (Řečník hovoří k jinému než otevřenému bodu.)

Stejně jako v předchozích letech je předkládána zpráva podle zákona ve stejné struktuře, ve stejném formátu, pouze byl upraven formální vzhled z hlediska sjednocení grafického layoutu.

Vlastní zpráva o výsledku hospodaření vychází z roční účetní uzávěrky přezkoušené auditorskou firmu Ernst & Young Audit, která k účetní uzávěrce za rok 2010 vydala zprávu obsahující výrok bez výhrady. Auditorská společnost také potvrdila soulad mezi účetní závěrkou a roční zprávou o výsledku hospodaření.

Na rozdíl od předchozích dvou let hospodářský výsledek České národní banky za rok 2010 skončil ztrátou ve výši 9,734 miliardy korun při nákladech 63,1 miliardy a výnosech 53,4 miliardy. Za uplynulých 18 let historie ČNB jsme 9krát uzavřeli hospodaření se ziskem a 9krát se ztrátou. Ztráta je způsobena principiálně kurzovými rozdíly. Ty zatížily hospodaření v objemu 17,056 miliardy, neboli je způsobena ztrátami na rezervách, kterou inkasujeme v okamžiku, kdy koruna posiluje.

Provádění měnové politiky zatížilo hospodaření České národní banky v objemu 3,4 miliardy. Zpráva devizových rezerv naopak přinesla čisté výnosy ve výši 12,5 miliardy.

Jdu rychle dál. Z klientských operací jsme získali půl miliardy korun. Pokud jde o ostatní operace, nedošlo na nich k ničemu závažnému.

Specifickou oblastí je emise a správa peněz. Celkové náklady na emisi a správu peněz dosáhly 414 milionů korun, v roce 2009 to bylo 538 milionů korun. Naopak výnosy činily 139 milionů korun, v roce 2009 to bylo 272 milionů korun.

Hospodaření v oblasti provozní, což je ta část, která je podstatně ovlivnitelnější, skončilo záporným saldem nákladů a výnosů ve výši 1,9 miliardy, v meziročním srovnání tedy nedošlo k významné změně. Je to dáno tím, že celková výše provozních nákladů se prakticky nezměnila. K částečnému poklesu ve správních činností i v provozu objektů a zařízení, došlo naopak k mírnému navýšení nákladů na zaměstnance, což ale není dáno tím, že by narostly mzdové prostředky, ty byly zmrazeny, ale my jsme změnili účtování, to znamená, že do nákladů na zaměstnance jsme zahrnuli též zaměstnanecké benefity, které jsme v předchozích dobách hradili ze sociálního fondu.

Pokud jde o bilanci České národní banky, které se věnuje další část zprávy, tak celková bilanční suma má hodnotu 824 miliard, což představuje zvýšení o 3,7. Výdaje na pořízení majetku představovaly v roce 2010 částku 178 milionů korun, to jest 58 % víc. Je to dáno tím, že jsme kupovali nové stroje na kontrolu bankovek.

Nepůjdu dál do detailů, počkám na vaše případné dotazy. Chtěl bych jenom dodat, že z důvodu uzavření hospodaření za rok 2010 ztráty ve výši 9,7 miliardy korun nebylo možné provést žádnou dotaci vlastním fondům či snížit kumulovanou ztrátu z předchozích let.

Dovolím si s tím skončit a počkat na vaše dotazy na tento poměrně obsáhlý materiál. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Zprávu projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 264/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Já vzhledem k tomu, že oba dva první zařazené body se týkají odpovědnosti a zpráv předkládaných pravidelně Českou národní bankou, bych považoval za formálně správné a i časově úsporné, abychom sloučili rozpravu o bodu, k němuž právě vystoupil pan guvernér, a k bodu následujícímu, označenému jako 103, hospodaření České národní banky. Tím sloučíme rozpravu o pravidelné zprávě o inflaci a hospodaření a já jsem jako zpravodaj samozřejmě připraven předkládat jednotlivé návrhy na usnesení v souladu s usnesením rozpočtového výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Zazněl zde návrh na sloučenou rozpravu, o kterém nechám hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 126 z přihlášených 159 pro 135, proti 1. Tento návrh byl přijat. Byl tedy přijat návrh na sloučení diskuse.

 

Přerušuji tedy bod číslo 102. Zahajuji projednávání bodu číslo 103, kterým je

103.
Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2010
/sněmovní tisk 298/

(Předsedající se po přečtení názvu bodu odmlčela a nevyzvala nikoho k řečništi).

 

Guvernér ČNB Miroslav Singer Já si teď dovolím - omlouvám se za ten zmatek, špatně jsem slyšel, co mám začít.

Tak ještě k zprávě o inflaci, k první zprávě o inflaci za rok 2011.

Nejprve k minulé inflaci a faktorům, které ji ovlivnily. Inflace měřená meziročním růstem spotřebitelských cen se ve čtvrtém kvartálu zvýšila a v prosinci dostala mírně nad inflační cíl ČNB 2 % a skončila na 2,3 %, což je v tolerančním intervalu neboli dostatečně blízko cíle na to, aby to nevyvolalo potřebu nějak v detailu vysvětlovat, co se vlastně stalo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP