(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A teď pan poslanec Jiří Paroubek bude interpelovat pana ministra Miloše Hegera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, 16. prosince minulého roku jsem vás interpeloval ve věci podezřelých zakázek v resortu Ministerstva zdravotnictví, které byly proplaceny doktoru Vychodilovi Otakarovi, bývalému poslanci Občanské demokratické strany, z objednávky hlavního hygienika Michaela Víta. Opakovaně jsem vás žádal o poskytnutí kompletního písemného výstupu činnosti doktora Vychodila, kterému byly z veřejných prostředků poskytnuty více než 4 miliony korun na tzv. analytickou činnost v oblasti ochrany veřejného zdraví. Výstupy činnosti doktora Vychodila jste mi slíbil poskytnout jak na půdě Poslanecké sněmovny, tak v odpovědích na mé dopisy. Bohužel musím konstatovat, že jsem je do dnešního dne neobdržel.

Táži se vás tedy za prvé, proč nebyl čas více než tří měsíců dostatečný k tomu, abych od vás obdržel písemné či v elektronické podobě výstupy analýz placené ze státního rozpočtu. Za druhé, kdy budu mít možnost se s těmito výstupy seznámit já a odborná veřejnost. A doplňující otázka: Nemyslíte si, že průtahy zaslání dokumentů způsobují další pochybnosti o kvalitě a rozsahu plnění a regulérnosti výběrového řízení?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. A teď prosím pana ministra Leoše Hegera - pět minut prostoru.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče Paroubku, ve věci vaší interpelace číslo 15 Zveřejnění výsledků podezřelých zakázek hlavního hygienika musím říci, že se jednak omlouvám za nedostatek v komunikaci v dopisu ze 14. ledna letošního roku, kterým jsem odpovídal na vaši interpelaci, kde nebyly připojeny přílohy číslo 2, což jsou faktury 1 až 13, a příloha číslo 3, ve které je pracovní náplň doktorky Karly Říhové a doktora Vychodila. Tento nedostatek se stal při kompletování spisu vaší odpovědi a obě přílohy vám budou zaslány. Dále vám budou zaslány výstupy činnosti doktora Vychodila, které byly vypracovány jak pro Ministerstvo zdravotnictví, tak pro Zdravotní ústav v Ostravě. Případnou konzultaci k daným odborným materiálům vám poskytne osobně pan hlavní hygienik doktor Vít, budete-li to požadovat.

Chtěl jsem jenom připomenout, že celková částka, kterou Ministerstvo zdravotnictví doktoru Vychodilovi vyplatilo, není podle mých údajů uváděných 4,5 milionu korun, ale 2 miliony 71 tisíc 192 korun bez DPH. Přitom poptávkové řízení řádně proběhlo před uzavřením smlouvy číslo 369/07 ze dne 28. 8. 2007. K poptávkovému řízení na smlouvu o poskytování služeb v oblasti strategického poradenství je veden spis. Součástí spisu je oslovení tří subjektů, což byl doktor Vychodil, inženýr Lanč a ten Invest, s. r. o., z Prahy. Rozhodujícím výběrovým kritériem byla cena a doktor Vychodil vyhrál v tomto řízení nejnižší cenou, která se lišila o cca 300 tisíc oproti dalšímu zájemci. Následně byla ve spolupráci s oddělením právním vypracována smlouva, kterou podepisoval pan tehdejší první náměstek Marek Šnajdr, ta smlouva byla na období jednoho roku, od září 2007 do srpna 2008. Ostatní zakázky byly výrazně nižšího plnění, a byl proto oslovován pouze jeden uchazeč a jeho ceny byly na trhu obvyklé. To se jednalo tedy o rok před rokem 2007. Do roku 2007 nebyl na ministerstvu vnitřní předpis, který by reguloval zadávání veřejných zakázek, a to zadávání se řídilo obecným zněním zákona o veřejných zakázkách.

Dodal bych k tomu, že aby to bylo naprosto jasné a transparentní, vydal jsem letos v lednu příkaz ministra číslo 2/2011 Zásady při zadávání veřejných zakázek podle zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který jasně definuje práva a povinnosti jednotlivých vedoucích pozic na Ministerstvu zdravotnictví v rámci výběrových řízení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Poprosím pana poslance Paroubka, aby ještě doplnil svou interpelaci.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, budu se určitě těšit jak na kopii faktur, tak zejména na výstupy činnosti toho pána.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžeme tedy ukončit tuto interpelaci. Tou další je interpelace paní poslankyně Milady Halíkové, která bude interpelovat nepřítomného ministra Kamila Jankovského - Státní fond rozvoje bydlení.

 

Poslankyně Milada Halíková: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný ministře, je mi velice líto, že k prioritám této vlády, ale bohužel žádné polistopadové vlády nepatřila a nepatří politika bydlení.

Jedním z mála nástrojů bytové politiky je Státní fond rozvoje bydlení. V Poslanecké sněmovně zazněl ze strany opozičních poslanců opakovaně návrh na posílení prostředků do tohoto fondu, ale nestalo se. Zejména programy Panel a nyní Nový panel, ale i další programy financované z tohoto fondu jsou vážně ohroženy. Vy sám, pane ministře, jste opakovaně, mimo jiné i na programové konferenci Věcí veřejných, hovořil o tom, že budete usilovat o obnovení zejména programu Nový panel, kterým Státní fond rozvoje bydlení poskytoval dotace na úroky z úvěrů na modernizaci a rekonstrukci domů panelových i nepanelových. V době, kdy panuje značná nejistota i v programu Zelená úsporám, se pro stavebníky i pro stavební firmy stává toto vaše prohlášení a zejména řešení této problematiky velice důležité.

Proto mi dovolte na dané téma několik dotazů. Za prvé, zda jste už učinil kroky k obnovení programu Nový panel a jaké, dále, kdy vidíte jeho reálné obnovení. Dále se chci zeptat, zda v tomto případě je již jasné, že podmínky programu budou stejné jako v minulém období, nebo zda se budou měnit a jak. A v neposlední řadě se chci, pane ministře, zeptat, co vás vedlo k personálním změnám ve vedení Státního fondu rozvoje bydlení, když jsme já ani mí kolegové nezaznamenali, že by v jeho fungování doposud docházelo snad k nějakým nesrovnalostem nebo že by k němu byly výhrady. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP