(16.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Pan poslanec Lubomír Zaorálek mě informoval, že nemíní uplatnit svoji interpelaci, kterou máme pod pořadovým číslem 16, a proto budeme pokračovat interpelací, kterou podává pan poslanec Václav Votava na ministra Kamila Jankovského. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, dne 23. září 2010 na 5. schůzi Poslanecké sněmovny jsem vznesl interpelaci, na kterou se nedostalo od vás odpovědi, protože jste byl omluven a nebyl jste přítomen. Předmětem této interpelace byla problematika podpory vymezených regionů se soustředěnou podporou státu s uvedením dotazu týkajícího se možnosti dalšího pokračování podpory těchto regionů ze strany Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů a představy této podpory pro rok 2011 a roky následující, včetně uvedení vyčleněných prostředků. Vy jste mi tehdy napsal velice pozitivní dopis, který jsem oceňoval, že v současné době připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj nový návrh státního programu Podpora regionálního rozvoje pro roky 2011 až 2014, který bude zaměřen na požadovanou podporu pro hospodářsky slabé a strukturálně postižené regiony, že v rozpočtu bude vyčleněna částka 417 mil. Kč. Napsal jste také, že předpokládáte, že i přes úsporná opatření, která jsou promítnuta v návrhu státního rozpočtu na rok 2011, bude vytvořen v rozpočtové kapitole Ministerstva pro místní rozvoj prostor i pro nezbytné řešení právě potřeb hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů.

Podle mých informací zatím tento program otevřen nebyl a samozřejmě nejsou ani alokovány do tohoto programu prostředky. Chci se vás tedy, vážený pane ministře, zeptat na to, jak to vypadá, zdali tento program bude otevřen, jak jste mi napsal tehdy v odpovědi na moji interpelaci, a zdali prostředky, které jste uváděl, v tomto programu budou. Myslím si, že je to program velice potřebný a že řada obcí ze slabých regionů právě na tyto prostředky čeká a dokáže je smysluplně využít.

Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Odpoví pan ministr Kamil Jankovský.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Já se pokusím odpovědět. Co se týče programu Podpora regionálního rozvoje pro období 2010 až 2014, jak jsme ho připravovali, tak na rok 2011 byly připraveny dva podprogramy. Jeden podprogram je Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů a druhý je Podpora obnovy a rozvoje venkova, který je určen pro obce do 300 tisíc obyvatel maximálně. V těchto podprogramech je alokováno dohromady 367 mil. Kč. My v tuto chvíli připravujeme střednědobý výhled na dva až tři roky a chtěli bychom samozřejmě dosáhnout toho, aby prostředků tam bylo o něco více, protože si uvědomujeme, že prostředků je skutečně málo.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Přeje si pan poslanec Votava položit doplňující otázku? Ano.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za odpověď. Pochopil jsem z toho, pane ministře, že tento program otevřen svým způsobem bude. Budou tam alokovány prostředky o něco nižší, ale budete se snažit, aby se ty prostředky zvýšily.

Já bych chtěl požádat, pokud tedy budete ten program otevírat, jsem rád, že zřejmě budete, aby nebyl omezován částkou 5 mil. Kč jako to bylo dříve, ale alespoň částkou 10 mil. Kč pro jednotlivou akci, jednotlivý případ. Myslím si, je to částka tak akorát pro obce, pokud mají řešit některé své investiční záležitosti.

Jinak samozřejmě děkuji za odpověď a budu s napětím čekat na to, až bude program otevřen. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan ministr si přeje vystoupit. Není to povinnost, pane ministře.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Já se na tu maximální částku podívám, jaká tam může být.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: S další interpelací vystoupí pan poslanec Jan Látka. Obrací se na ministra vnitra Radka Johna. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený nepřítomný pane ministře, sbory dobrovolných hasičů nemají dostatek financí na svoji činnost, přestože jsou zařazeny do integrovaného záchranného systému a bez jejich spolupráce by nebylo možno dosáhnout celoplošného pokrytí území České republiky a zabezpečit účinnou pomoc do určitého časového limitu s určitým množstvím sil a prostředků. V současné době, kdy nelze předpokládat, že by bylo možno zvýšit dotace ze státního rozpočtu, se nabízí řešení, ke kterému přistoupili třeba na Slovensku. Přijali novelu zákona o pojišťovnách, která tuto problematiku částečně řeší. Je to zákon číslo 8/2008 Sb. Slovenské republiky o pojišťovnách, § 33. Pojišťovna je povinna odvést 8 % z přijatého pojistného z povinného ručení za předcházející rok na zvláštní účet Ministerstva vnitra. Tyto prostředky pak Ministerstvo vnitra po projednání s Ministerstvem financí rozdělí hasičským jednotkám na úhradu nákladů spojených s obstaráním materiálně technického vybavení, údržbu a provoz, koordinačním střediskům integrovaného záchranného systému a operačním střediskům tísňového volání na obstarání technického vybavení. Pro pojišťovny pak jistě může být výhodou, že lépe vybavení hasiči zabrání větším škodám, a sníží se tudíž náklady pro pojišťovny.

Pokuste se, prosím, pane ministře, prosadit tuto záležitost ve vládě. Při záchraně životů se totiž zásahy hasičům u dopravních nehod neproplácejí, pouze likvidace havárie a úklidové práce. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Další interpelací je interpelace pana poslance Jiřího Paroubka. Obrací se na ministra Jaromíra Drábka.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, v České republice se stále zvyšuje míra nezaměstnanosti. Teď už je těsně pod hranicí 10 %. Zatím si nikdo moc nepřiznal problém přistěhovalců z třetích zemí, kteří se do České republiky dostávají ve vícečlenných skupinách, za pomoci různých organizátorů a pracovních agentur. Je také zřejmé, že tyto agentury vykonávají svou činnost na hranici legality, a to by mělo být ze strany orgánů činných v trestním řízení potíráno. Část těchto lidí, myslím těch přistěhovalců, zde potom žije ilegálně, tedy bez povolení k pobytu, a jsou také zaměstnáváni ilegálně. Těmto přistěhovalcům jsou zajišťována pracovní místa na úkor občanů, české ekonomiky, atd.

Hlavním problémem je ztráta financí, které by směřovaly do státního rozpočtu jako jeho příjem. Cizinci tu pracují, vydělávají si peníze, které - minimálně zčásti - následně posílají svým rodinám domů, a našim občanům pak nezbývá často nežli pobírat podporu v nezaměstnanosti. Tyto peníze by pak mohly putovat k potřebným, kde nyní chybí, do zemědělství, na příspěvky státní sociální podpory, které byly vládou omezeny či zrušeny, do zdravotnictví či přímo na platy lékařů. Díky tomu se zvyšuje míra nezaměstnanosti. Jsou již velmi markantní sociokulturní diference mezi obyvatelstvem, bohatí - chudí. Co je horší, nižší příjmová, ale také střední třída našich občanů začíná pociťovat určitý druh chudoby.

Nevšiml jsem si, že by se tímto problémem v současnosti někdo zabýval. Setkávám se denně s mnoha lidmi, kteří mají své rodiny, děti, ale co nemají - uplatnění na trhu práce. Jsou to vyučení lidé, někteří mají i maturitu, jedná se o kategorie dělníků, manuálních pracovníků, prodavaček, uklízečů.

Moje otázky jsou:

1. Hodlá se současná vláda tímto problémem české ekonomiky zabývat?

2. Zpřísní orgány státní správy kontroly zaměstnavatelů, podnikatelů, firem apod.?

3. Uvědomuje si vláda vůbec, že tu tento problém existuje?

4. Co bude dělat stát s dluhy v nemocnicích za ošetření cizinců bez zdravotního pojištění?

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP