(12.10 hodin)

 

Poslankyně Anna Putnová: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na své 6. schůzi dne 24. listopadu 2010 doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení, které stanoví výši odměn pro členy kontrolní rady Grantové agentury ČR, čili doporučuje Poslanecké sněmovně, aby podle § 36 odst. 6 zákona 130/2002 Sb., o podpoře a výzkumu a vývoji, udělila souhlas s předloženým návrhem. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Ptám se, kdo se do této všeobecné rozpravy hlásí. Pan kolega Koníček, prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedkyně, pokusil bych se navrhnout přerušení projednávání tohoto bodu, protože v minulém bodu nebyla schválena zpráva a vyplácet odměny za něco, co nebylo schváleno, doporučoval bych přerušení projednávání tohoto bodu do doby schválení zprávy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je zde procedurální návrh, který zní na přerušení projednávání tohoto bodu do doby, než bude schválena zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury ČR. Dostala jsem žádost o odhlášení, čili vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

  

O tomto procedurálním návrhu na přerušení tohoto bodu rozhodneme následujícím hlasováním. Nese číslo 166.

Zahajuji toto hlasování a táži se, kdo je pro procedurální návrh na přerušení tohoto bodu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 166, přítomno 120, pro 48, proti 58, návrh přijat nebyl.

 

Budeme tedy pokračovat ve všeobecné rozpravě. Prosím, kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo. Pardon, pan kolega Koníček. Promiňte.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedkyně, mám dotaz na pana premiéra. Každoročně se takovéto stanovení výše odměny členům kontrolní rady Grantové agentury projednávalo před koncem roku, protože na to byly vyčleněny prostředky ve státním rozpočtu na rok 2010. Ptám se, z jaké položky bude tato odměna vyplacena, jestli na to je ve státním rozpočtu na rok 2011 pamatováno, a do té doby, když pan premiér odpoví, v pořádku. Pokud nebude Sněmovně předložena odpověď, dávám znovu návrh na přerušení do doby, než bude vyjasněno, z čeho se to bude platit.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další přihláška do obecné rozpravy, prosím, existuje? Pan předseda vlády má slovo.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, abych nedával lacinou záminku k blokování tohoto podle mého názoru spíše technického bodu, tak pouze konstatuji, že prostředky na vědu, výzkum a inovace byly v letošním rozpočtovém roce proti loňskému rozpočtovému roku navýšeny o půl miliardy korun, že svůj rozpočet má samozřejmě jak grantová, tak technologická agentura a s těmito prostředky, které zajišťují odměny, je v rozpočtu počítáno.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu předsedovi vlády. Pan kolega Ohlídal se hlásí do všeobecné rozpravy.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, musím vám odporovat, tato záležitost není technického charakteru. Přece porušení zákona nemůže být otázka technického charakteru. Myslím si, že nemáme o čem hlasovat. Opravdu tento bod by měl být stažen. Stažen ne, ale přerušen. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám a ptám se na další přihlášku do všeobecné rozpravy. Není žádná taková přihláška, proto všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Zeptám se, zda do podrobné rozpravy má někdo nějaký návrh k vystoupení. Hlásí se někdo? Nehlásí se nikdo. Končím tedy podrobnou rozpravu, s tím že návrh usnesení máme v písemné podobě předložen. Zeptám se na případné závěrečné slovo paní zpravodajky. Nemá žádné.

  

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, které nám bylo předloženo písemně, a to je návrh: doporučuje Poslanecké sněmovně, aby Poslanecká sněmovna stanovila dle § 36 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, výši odměn členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky takto: Ing. Jiří Fanc 120 000, doc. dr. Věra Kalvodová 80 000, prof. dr. Ivan Míšek 340 000 korun.

O tomto návrhu usnesení rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 167, které zahajuji, a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 167, přítomno 121, pro 54, proti 49, návrh byl zamítnut.

 

Prosím, bude kontrola hlasování? Hlásí se pan kolega Gazdík. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Dovoluji si zpochybnit hlasování. Hlasoval jsem pro ano, měl jsem ne. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 168, je to hlasování o námitce. Kdo souhlasí s touto námitkou, prosím? Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 168, přítomno 120, pro 72, proti 24, námitka byla přijata.

  

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu usnesení.

Zahajuji hlasování číslo 168. Táži se, kdo je pro návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 169, přítomno 123, pro 68, proti 47. Tento návrh přijat byl.

 

Konstatuji tedy, že návrh usnesení byl schválen. Končím tím projednávání bodu 82.

 

Můžeme se věnovat bodu číslo

107.
Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2011

Podle § 78 odst. 2 našeho jednacího řádu předkládá organizační výbor Poslanecké sněmovně ke schválení návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro každý kalendářní rok. Návrh jste všichni obdrželi, prosím, aby ho odůvodnila členka organizačního výboru paní poslankyně Hana Orgoníková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, dámy a pánové, organizační výbor na své 16. schůzi dne 2. února letošního roku projednal návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2011 a přijal usnesení, které vám bylo rozdáno. Organizační výbor Poslanecké sněmovny - za prvé navrhuje - Poslanecké sněmovně schválit pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2011 ve znění schválených pravidel hospodaření pro rok 2010 s výší příspěvku měsíčně: pevná částka na kluby 24 500 korun, variabilní částka na každého člena 3 550 korun. Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2011 tvoří nedílnou součást tohoto usnesení.
Přihlásit/registrovat se do ISP