(17.20 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji, paní předsedkyně. Dotaz zněl, co byla poslední kapka, proč 4000 lidí se rozhodly takovýmto způsobem rebelovat. Ty okruhy byly tři. Peníze do platů, vzdělávání mladých lékařů a reforma vzdělávání obecně. My jsme vyřešili ideově a zčásti už i reálně ve vyhlášce a další kroky jsou připravené. Na začátek kvartálu dalšího roku jsme vyřešili prakticky ty nejhlavnější problémy vzdělávání. Reformu zdravotnictví jsem představil v hlavních pilířích na České lékařské komoře a tam sklidila víceméně souhlas. Zbývají opravdu jenom ta platová stanoviska a jsou taková, že je není možno řešit. Po dvaceti letech zanedbávání a téměř paralelního růstu průměrné mzdy ve státě a rozdílu, kolik berou lékaři, nelze tento stav zázračně skokově vyřešit bez přijetí velkého množství peněz, které teď nejsou. Do zdravotnictví prostě nejde dát větší množství peněz ze státního rozpočtu, zvlášť když tady je hrozba toho, co jste sám zmínil, prostřednictvím paní předsedající pane poslanče Paroubku, že se škrtá ve veřejné sféře a sahá se na platy lidem.

Zakončil bych tím, že se nesahá na platy zdravotníkům. My jsme v nemocnicích zaručili úhradovou vyhlášku, která není radostná a prorůstová jako v minulých letech, je mírně restriktivní, ale velmi mírně restriktivní a měla by platy udržet, a zajistili jsme po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí, aby se platová tabulka ve zdravotnictví vůbec nezměnila.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Já vám musím poděkovat, pane ministře, čas uplynul pro tuto interpelaci.

Prosím nyní paní poslankyni Kateřinu Konečnou, která se obrací též na ministra zdravotnictví Leoše Hegera ve věci SÚKL. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Vážení páni ministři, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Pane ministře, vy už jste tady dneska jednou zmínil problematiku krátké novely, problematiku SÚKLu. Dovolte mi, protože jste ve své funkci poměrně krátce, abych vám připomněla celou historii.

Ve všech médiích je s nepříjemnou periodicitou opakovaně odkazováno na to, že Státní ústav pro kontrolu léčiv neplní povinnost danou zákonem 48, konkrétně povinnost definovanou v § 39i odst. 2 a 39l, tedy povinnost provést nejméně jedenkrát ročně revizi systému úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. Že je mediální kritika ústavu oprávněná, potvrzují i informace prezentované na samotných stránkách SÚKLu, podle kterých do poloviny roku 2009 provedl nebo alespoň zahájil revizi pouze u necelé třetiny kódů léčivých přípravků. Sám SÚKL dne 8. 6. 2009 zveřejnil informaci, že do konce září 2009 bude zahájena revize všech 111 lékových skupin. Tento slib byl a je pouze bezobsažnou proklamací. Ani po třech letech účinnosti zákona není splněna tato povinnost SÚKLu. Ano, mohli jsme v roce 2009 omlouvat SÚKL, že se nově svěřenou agendu v roce 2008 teprve učil, mohli jsme v roce 2009 přijmout a uvěřit slibu, že budou zrevidovány úhrady všech léků. I s vědomím tohoto slibu bylo přijato přechodné ustanovení Janotova balíčku o přechodném snížení cen a úhrad o 7 %.Na konci roku 2010 je zrevidována úhrada sotva poloviny všech léčiv za tři roky po účinnosti zákona. Ani jedenkrát SÚKL nesplnil svou povinnost.

Zcela jistě není možné vinit za tříletou liknavost SÚKLu vás jako současného ministra zdravotnictví, ale je plně ve vaší pravomoci přijmout taková opatření, aby správní úřad podřízený ministerstvu zdravotnictví plnil povinnosti dané zákonem a aby se na sliby ředitele tohoto ústavu, kterého jmenujete a odvoláváte jako ministr zdravotnictví, dalo spolehnout.

Vážený pane ministře, ptám se vás tedy, jak zabezpečíte, aby SÚKL splnil svoji povinnost podle zákona, a jaké přijmete opatření?

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl dotaz paní poslankyně Konečné. Pana ministra Leoše Hegera prosím o odpověď na tento dotaz.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážená paní poslankyně, já si dovolím být stručnější než v předchozích interpelacích, díky tomu, že jsem již odpovídal zčásti na problematiku cenotvorby léčiv.

Takže na otázku, jaká přijímáme opatření, je odpovědí v nejbližší době malý balíček, nebo malá novela zákona č. 48 s celou řadou bodů, které by měly řízení zefektivnit.

Musím vám dát plně za pravdu, situaci, kterou jste popisovala na SÚKLu, jste popsala správně. SÚKL ta řízení, která běží pod hlavičkou správního řízení, nestíhá. Já k tomu musím přiznat, že nestíhá ani odvolací řízení Ministerstvo zdravotnictví. Z toho plynou žaloby správní, které už tady byly také dnes zmiňované. A všechno toto by mělo být urychleno, aby se všechna řízení, všechny revize, které visí asi objemově finančně v polovině všech případů, skončily do příštího roku a do té doby se ten mechanismus změnil.

Pokud jde o SÚKL, tam jediné, co lze zcela objektivně vyčíst současnému panu řediteli, je, že přijal pozici ředitele SÚKLu s vědomím, že takovéto řízení, které je administrativně velmi obtížné, že za něj vezme zodpovědnost. V době, kdy řízení vzniklo, si to pravděpodobně nikdo z autorů ani realizátorů nepředstavoval, že to bude takto obtížné, jak se v praxi ukázalo, a bohužel za ty tři roky, kdy zněla obrovská kritika celého procesu, se nepodařilo změnit pravidla legislativně tak, aby byla jednodušší. Jsem přesvědčen, že se nejedná přinejmenším v posledních dvou letech o liknavost SÚKLu a liknavost úředníků, kteří ta řízení vykonávají, ale že se jedná o administrativně velmi špatně nastavený složitý mechanismus, který je neplnitelný, a proto jsme přistoupili k tomu řešení změnou legislativy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Paní poslankyně Konečná má ještě možnost vznést doplňující otázku.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, já už jenom velmi krátce zareaguji. Pane ministře, já jsem byla jednou z těch, která tady v roce 2008 připravovala tu novelu tak, aby právě odpovídala těm standardům, protože nám tehdejší ministr zdravotnictví a pan ředitel SÚKLu tvrdili, že díky tomu dojde k vyrovnané cenotvorbě léčiv, že léčiva budou snížena a že je to věc, kterou jsou schopni zvládnout. Pochopím, že se nakonec ukáže, že něco nejsou schopni zvládnout, pak bych ale ocenila, kdyby někdo přišel s nějakou další novelou, případně kdyby přišel s tím, že potřebuje navýšit počet lidí na to, aby to byli schopni obsahově zvládnout, protože je toho opravdu hodně. Nicméně toto se za poslední tři roky opravdu nestalo a nyní my jenom hasíme to, co tady poměrně dlouho doutnalo.

Proto jsem se ptala na to, jaké zcela konkrétní kroky v této věci učiníte, protože si myslím, že došlo k pochybení, nicméně ne vašemu, došlo k pochybení minimálně ze strany ředitelství SÚKLu a vedení SÚKLu, že o těchto věcech neinformovala a že nebyla schopna přiznat, že to prostě nestihnou.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl doplňující dotaz. Hodlá reagovat pan ministr? Pokud ano, samozřejmě má prostor na dvě minuty. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Myslím si, že dotaz nebyl, že to nebyli schopni přiznat, to je pravděpodobně pravda, že to tady nikdo neřekl. Dnes to přiznávají, i když to není na půdě Sněmovny. Spolupracují s námi na tom, aby se legislativa upravila. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Nyní požádám o slovo pana poslance Antonína Seďu, který se také obrací na ministra zdravotnictví Leoše Hegera, a to ve věci prevence rakoviny. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane ministře, podle onkologických odborníků má do roku 2030 trojnásobně stoupnout výskyt nádorových onemocnění. V České republice během života každý třetí občan onemocní rakovinou a každý čtvrtý na ni zemře. Proto je důležitá prevence, která dává šanci nemocným na dobré léčení či úplné vyléčení. Například rakovina prsu za posledních 30 let vzrostla o 120 %, a to nejvíc ze všech druhů onkologických onemocnění.

Od února tohoto roku mají ženy od 45 let neomezenou možnost pravidelného mamografického vyšetření ve dvouletém cyklu. Za toto preventivní vyšetření logicky neplatí, protože prevence šetří obrovské výdaje na léčení zhoubných nemocí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP