(17.00 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr má nyní prostor pro odpověď na tento doplňující dotaz.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Ano, já musím souhlasit, že celý ten mechanismus úhrady, tvorby a cenotvorby není v pořádku. Má to svoji historii, která pochází z doby, kdy byla snaha pod velkým tlakem udělat v předminulé vládě transpozici a celý ten systém změnit. Stalo se to způsobem, který byl v dobré vůli, ale dopadl z hlediska technického poměrně špatně.

Já bych tu dobrou vůli demonstroval alespoň v tom, že stížnosti, které nyní jsou, jsou nejen od uživatelů, poskytovatelů péče, od České lékařské komory, nakonec i od pracovníků na Ministerstvu zdravotnictví, ale stížnosti na to jsou i od lékových firem, které s tím mají velké problémy technické, a nakonec tlak od nich se právě reflektuje do žalob, které to provázejí. Žaloby jsou víceméně postaveny na technickém řetězci, který s tím souvisí.

Zčásti ta malá a definitivně i ta velká novela by to měla odstranit. My doufáme, že malou novelou prokážeme dobrou vůli vůči těm firmám, tak aby viděly, že v tom chceme pokračovat, a část žalob že bude stažena. To samozřejmě nemohu zaručit, ale i tato úvaha hrála roli v tom, jak se ta novela připravovala.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Můžeme se věnovat další interpelaci. Byla vylosována na 17. pořadí. Paní kolegyně Marta Semelová interpeluje pana ministra Jaromíra Drábka ve věci zpoplatnění posledního ročníku mateřské školy. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážený pane ministře, jak bylo zveřejněno v médiích, navrhujete zpoplatnit poslední ročník mateřské školy, a to se zdůvodněním, že tento poplatek mohou rodiče hradit z rodičovského příspěvku. Jako člen této vlády asi nevíte, s jakým příjmem musí většina mladých rodin s malými dětmi vyjít a co všechno z toho musí zaplatit. Oblečení, ze kterého během pár týdnů děti vyrostou, pro ty nejmenší pak pleny, kojenecká strava. Pro ty starší platba za pobyte dítěte v mateřské škole dosahuje v některých regionech až tisíc korun měsíčně, plus stravné a další poplatky, např. za zájmové kroužky. Navíc od ledna dojde díky vládní koalici k dalšímu zdražení, a to při současném krácení a rušení různých sociálních dávek a příspěvků. Váš návrh tak významně zatíží rodinné rozpočty, jež jsou pro většinu mladých rodin s dětmi už dnes značně napjaté.

Mateřská škola sehrává významnou roli pro rozvoj dítěte v předškolním věku, kdy se tvoří základní předpoklady pro další výchovu a vzdělávání. Pomáhá rovněž srovnávat rozdíly mezi dětmi vyrůstajícími v různých sociálních podmínkách. Chci se proto zeptat, zda si tyto všechny souvislosti uvědomujete a jestli opravdu počítáte s realizací zmíněného návrhu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni a prosím pana ministra o odpověď. Slovo má pan ministr Jaromír Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená paní poslankyně, kolegyně a kolegové, bezplatné vzdělávání v mateřských školách se týká dětí, které v daném roce dovršily šest let věku, a také dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. To znamená, jen pro úplnost, že dětem, kterým je povolen odklad povinné školní docházky, je poskytováno předškolní vzdělávání bezúplatně dva roky.

Původní záměr, aby do mateřských škol docházely ve větší míře děti se sociálním znevýhodněním, se bohužel nenaplnil. Počet dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky se v mateřských školách nezvýšil. Toto opatření však mělo za následek navýšení výdajů zřizovatelů, tedy především obcí. Obce musí finanční prostředky, které mateřské školy nevyberou od těchto dětí, školám dotovat. Případným zrušením bezplatnosti posledního roku mateřské školy by mělo dojít k posílení rozpočtu obcí, které tyto prostředky mohou věnovat na rozšíření míst v mateřských školách. Je tomu totiž v současné době tak, že je evidováno přibližně 30 tisíc neuspokojených žádostí o přijetí do mateřské školy. Přitom do mateřských škol v loňském školním roce docházelo celkem 314 tisíc dětí, tedy ten počet neuspokojených žádostí je poměrně vysoký.

K tomu jen podotýkám důležitou okolnost, že možnost částečně nebo zcela osvobodit zákonné zástupce dítěte od povinnosti hradit úplatu za předškolní vzdělávání se předpokládá i nadále ponechat řediteli mateřské školy, obdobně jako je tomu v současné době v případě dětí mladších šesti let. To znamená, že v žádném případě stát nechce rušit možnost, aby byla zohledněna sociální situace rodiny a aby v konkrétním případě, kdy si to sociální situace rodiny vyžaduje, mohlo být od vybírání poplatku za umístění dítěte v mateřské škole ustoupeno.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane ministře. Paní poslankyně hodlá ještě vznést doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslankyně Marta Semelová: Já si uvědomuji, vážený pane ministře, ty záležitosti, které jste říkal o tom, že je možno ustoupit od poplatku. Nicméně za prvé bych chtěla říci, a to vy určitě víte velice dobře, že více než dvě třetiny rodin nedosahuje ani průměrné mzdy, a jsou to kolikrát rodiny s malými dětmi, jimž o pár korun právě uniknou ty možnosti, ať už na příplatek nebo to, o čem jste hovořil, to znamená ustoupení od poplatků. To je jedna věc.

Pokud argumentujete tím, že toho využívali v případě odkladu i rodiče dětí vlastně na dva roky, tak já si myslím, že zájmem by bylo, aby se nejenom nepřesouvaly povinnosti za platbu na obce, ale především ne na rodiče, a zájmem by mělo být, aby všechny děti mohly do mateřské školy chodit bezplatně po celé tři roky.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr Jaromír Drábek bude ještě reagovat. Prosím.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Paní poslankyně, já té argumentaci naprosto rozumím. Nicméně si myslím, že ta zvolená hranice se ukázala skutečně jako neúčinná a že rozdělovat děti na pětileté a šestileté a těm šestiletým to nechat povinně hradit obce - v tom si myslím, že je ten základní špatný princip, že stát nařizuje, aby obce povinně hradily některým dětem docházku do mateřské školy. A tady vzhledem k tomu, že naprostá většina mateřských škol je zřizována právě obcemi, tak si myslím, že obce by měly být ty, které by měly rozhodovat o tom, které děti mají platit, nebo jejichž rodiče mají platit poplatek za docházku do mateřské školy a které právě ze sociálních důvodů poplatek platit nemají.

Můj názor je, a ten názor je velmi pevný, že právě ze sociálního ohledu by nemělo být odpuštění poplatku za návštěvu mateřské školy plošné, ale mělo by být směrováno právě na ty rodiny, které to odpuštění potřebují.

K tomu jenom dodám, že toto je návrh, který Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo, nicméně ta úprava je obsažena ve školském zákoně, tedy kompetenčně to spadá do záležitostí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Já to tady jenom říkám z toho důvodu, aby nebylo pochyb o tom, že to není věc, kterou bych chtěl rozhodovat, nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je to jenom podnět Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k řešení situace, která je podle mého názoru sociálně nesprávná, protože nesměřuje pomoc k těm, kteří ji skutečně potřebují, ale směřuje ji plošně. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Jsme u interpelace osmnácté. Pan poslanec Jiří Paroubek se v ní obrací na pana ministra zdravotnictví Leoše Hegera ve věci Děkujeme, odcházíme. Prosím, pane kolego. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP