(15.50 hodin)
(pokračuje Heger)

Strategické poradenství v oblasti ochrany veřejného zdraví začalo v roce 2005 smlouvou, kterou podepsal za Ministerstvo zdravotnictví hlavní hygienik dr. Vít, v roce 2007 byla podepsána nová smlouva na základě výběrového řízení. Tato smlouva byla podepsána statutárním zástupcem Ministerstva zdravotnictví a ukončena v polovině roku 2008. Řada podnětů, které v této oblasti dr. Vychodil přinesl, byla již v minulosti aplikována v rámci jednotlivých transformačních kroků v oblasti zdravotních ústavů a hygienické služby.

Ještě bych k tomu dodal, a to je jenom pro všeobecnou informaci: Hlavní hygienik je ve zvláštním postavení. On je napůl náměstek ministra zdravotnictví a napůl je jmenován vládou jakožto hlavní hygienik jako státní orgán.

K vlastnímu šetření sděluji, že pokračuje a na věci, které jste žádal a které, jak doufám, budou ve stenozáznamu, já jsem si je nestihl všechny zapsat, vám dáme písemnou odpověď. Samozřejmě mi záleží na tom, aby to bylo vyšetřeno řádně, ať bude výsledek jakýkoliv, a podle toho pak udělám definitivní závěr. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Ještě vystoupí pan poslanec Paroubek.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, já vítám váš přístup. Myslím, že je věcný a správný. Je potřeba, aby o této záležitosti byla veřejnost informována, protože málo platné, jakékoliv skandály tohoto typu, pokud řekněme věcně skutečně jsou naplněny ty věci tak, jak bylo uvedeno v tom článku v časopise, by byly vážné, zejména v situaci, se kterou se teď vláda potýká, toho monumentálního skandálu, který se vyvinul na Ministerstvu životního prostředí.

Ještě jednou vám děkuji za věcný přístup a samozřejmě celou věc budu dále sledovat.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nechce pan ministr ještě reagovat? Nechce.

Můžeme přistoupit k další interpelaci. Je to interpelace pana poslance Hulinského na ministra obrany Alexandra Vondru. Prosím, aby se připravil pan poslanec Viktor Paggio.

 

Poslanec Petr Hulinský: Vážený pane ministře, chtěl bych vás požádat o dvě odpovědi. Za prvé, jestli jako ministr obrany jste informován o praxi zadávání dodávek, služeb nebo stavebních prací resortem, kdy se velmi často používá § 18 odst. 1 písm. j) zákona o veřejných zakázkách, což vede k tomu, že se dodávky a služby zadávají státním podnikům v mnoha případech za ceny, jež by mohly být podstatně vyšší, než kdyby byla otevřena výběrová řízení.

Druhá otázka, na kterou bych v této interpelaci rád znal odpověď, je, jestli je vám známo, že k 1. listopadu 2010 byl sloučen Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín a Vojenský opravárenský podnik 026 Šternberk a že u nově vzniklého opravárenského podniku 026 Šternberk neměli zaměstnanci v Novém Jičíně ještě k 6. 12. podepsané nové pracovní smlouvy a byli a jsou ve velké nejistotě.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní vystoupí pan ministr obrany.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Paní předsedající, vážený pane poslanče, obě skutečnosti, ptáte-li se na můj názor, zda jsou mi známy, mi známy jsou.

K té první věci, pokud jde o zadávání veřejných zakázek na státní podniky založené resortem Ministerstva obrany, zda vím o jejich existenci a proč je využíván onen § 18 písm. j) zákona č. 137/2006 Sb., tedy zákona o veřejných zakázkách. Jak jistě víte, resort Ministerstva obrany je dlouhodobě zakladatelem tří strategických státních podniků. Původně to byly čtyři, ale dva byly sloučeny do jednoho. K tomu se dostanu ve druhé odpovědi. Oblast pozemní techniky zabezpečuje Vojenský opravárenský podnik 026, který je ve Šternberku na Moravě, oblast Letecké podniky, tradičně LOM Praha, státní podnik, a pak správu a hospodaření v lesích na území vojenských objektů mají na starosti Vojenské lesy a statky České republiky. Předmětem jsou samozřejmě přednostní dodávky výrobků a služeb, které jsou z podstatné části určeny pro resort Ministerstva obrany.

Výhoda pro zakladatele spočívá u těchto podniků jednak v přímé kontrole jakosti v celém průběhu výrobního procesu, jednak v kontrole nákladové a cenové stránky těchto dodávek. Státní podniky jsou díky své komplexní vybavenosti odborníky v oblasti výzkumu, vývoje a zkušebnictví a stejně tak i výroby a zejména opravárenství, jakož i technickým vybavením připraveny pružně reagovat na požadavky Ministerstva obrany. Z těchto důvodů jsou zejména k opravám vojenské techniky využívány a je jim tedy umožněno zadávání veřejných zakázek s využitím obecné výjimky z působnosti onoho zákona č. 137.

Předmět veřejné zakázky vždy vychází ze zakládací listiny a statutu příslušného státního podniku, v němž má zadavatel, který je zároveň jeho zakladatelem, výlučná majetková práva a kontrolní pravomoci v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 77/1997 Sb., tedy zákona o státním podniku.

Státní podnik vystupuje v rámci uspokojování potřeb státu též jako veřejný zadavatel, kterému je uložena povinnost zabezpečovat tyto potřeby účelně a hospodárně. Za období posledních dvou let bylo prostřednictvím těchto státních podniků realizováno 30 % veřejných zakázek zadaných sekcí vyzbrojování. Příjmy získané ze zakázek realizovaných státními podniky slouží samozřejmě ke zhodnocování majetku České republiky.

Nyní odpověď na druhou otázku, která se týká fúze dvou VOP, jednak VOP 026 Šternberk, jednak VOP 025 Nový Jičín. K této fúzi dvou vojenských opravárenských podniků došlo k 1. listopadu t. r. Přechod práv a povinností pracovněprávních vztahů řeší zákoník práce v příslušném § 338 a následujících. V našem případě šlo o přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, a to na základě usnesení vlády o sloučení obou podniků a následně usnesení Krajského soudu v Ostravě. V daném případě, tj. převod práv a povinností, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů na VOP 026, čili do Šternberka, aniž by bylo třeba končit jeden pracovní poměr a navazovat nový. O této skutečnosti byli všichni zaměstnanci ve druhém podniku, čili v Novém Jičíně, ve smyslu ustanovení § 279 odst. 1 písm. c) zákoníku práce informováni, že dochází ke sloučení těchto podniků, a informace obsahovala rovněž údaje o tom, že veškerá práva a povinnosti ze všech smluvních vztahů, včetně pracovněprávních, přecházejí automaticky na VOP Šternberk jakožto na nástupnickou organizaci. Tuto informaci dostal každý zaměstnanec.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Promiňte, pane ministře. Já vás potřebuji upozornit na čas.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Ano, končím. Přijetí této informace každý zaměstnanec stvrdil svým podpisem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nevím, jestli chce pan poslanec Hulinský ještě reagovat. Nechce.

V tuto chvíli můžeme přejít k další ústní interpelaci. Jedná se o interpelaci poslance Viktora Paggia na ministra vnitra Radka Johna. Prosím, aby se připravil pan poslanec Ivan Ohlídal. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP