(9.20 hodin)

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi v souvislosti s projednáváním druhého čtení návrhu státního rozpočtu, abych také zmínil některé širší souvislosti, které pak mají samozřejmě konkrétní dopad na konkrétní položky návrhu státního rozpočtu.

Jak jistě víte, po ustavení této vlády dvě ze tří klíčových ratingových agentur, Standard and Poor's a agentura Fitch, okamžitě zlepšily ratingový výhled do České republiky na výhled pozitivní. To se samozřejmě velice pozitivně odrazilo i na finančních trzích. Tady bych chtěl připomenout velkou poptávku po českých desetiletých eurobondech, které se velmi dobře a velmi kvalitně prodávaly na finančních trzích. Česká republika získala velkou míru důvěryhodnosti. Včera prezentovaná tabulka, kterou zveřejnil Financial Times, ukazuje z 19 členských zemí Evropské unie Českou republiku jako šestou nejdůvěryhodnější v rámci posuzování na finančních trzích. To má samozřejmě svůj nesmírně pozitivní vliv i na úrokovou míru českých státních dluhopisů. Tady bych chtěl připomenout, že ta momentální je zhruba 62 setin procenta nad úrovní těch nejkvalitnějších, což jsou dluhopisy vydávané Spolkovou republikou Německo. Mimochodem výrazně nižší než například téměř šestiprocentní úroveň, za kterou se prodávají portugalské dluhopisy, irské dluhopisy, nebo téměř jedenáctiprocentní úroveň, za kterou se prodávají řecké dluhopisy. Tato 3,62 procenta je velmi kvalitní výsledek.

Budeme-li pokračovat v této zodpovědné rozpočtové politice, tak to má pozitivní dopady v tom, že se mimo jiné zlevňuje obsluha českého státního dluhu. Proto je v tuto chvíli možné i snížit v důsledku těchto pozitivních kroků a rozpočtové odpovědnosti, kterou provádíme, i částku, která je určena na dluhovou službu, a můžeme tuto částku ve výši 1 mld. korun přesunout na podporu vysokého školství, kde, jak jistě víte, došlo k velmi výraznému škrtu. Já jsem přesvědčen, že pokud budeme pokračovat touto cestou, a tady máme první pozitivní výsledek naší cesty, to znamená zodpovědná politika vlády a většiny v této Poslanecké sněmovně se odráží v naší pozici na finančních trzích a umožňuje zlevňovat správu českého státního dluhu, můžeme tyto ušetřené prostředky přesouvat tam, kde mají největší multiplikační efekt. A já jsem přesvědčen, že právě tou oblastí, která má největší multiplikační efekt z hlediska budování dlouhodobé konkurenceschopnosti této země, je podpora výzkumu, vývoje inovací a školství, tedy vzdělávacího systému.

Proto si právě v návaznosti na tento krok dovolím dát pozměňovací návrh, ve kterém v kapitole 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy navrhuji zvýšit výdaje ve specifickém ukazateli věda a vysoké školy, v tom vysoké školy o 1 mld. korun, a zároveň v kapitole 396 Státní dluh snížit výdaje ve specifickém ukazateli obsluha státního dluhu o 1 mld. korun. Je to krok, který je pozitivní pro konkurenceschopnost této země a tuto 1 mld. si právě díky tomu, že provádíme zodpovědnou politiku, můžeme dovolit. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu předsedovi vlády. A nyní má slovo pan poslanec Miroslav Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji paní předsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych navázal na pana premiéra, protože ta vytvořená vata bude větší. Dovolil jsem si připravit také pozměňovací návrh, a to v té první oblasti na posílení neinvestičních transferů pro sociální služby.

My už třetí rok rozpočtujeme ve státním rozpočtu částku, která nebude stačit na pokrytí sociálních služeb, a já si dovolím tedy v alternativě první o 1 mld., pokud tedy neuspěje, tak v alternativě druhé o 0,7 mld. navýšit tuto částku, a to na úkor snížení státního rozpočtu v kapitole státní dluh.

Jedná se o státní dotace poskytované prostřednictvím krajů na podporu sociálních služeb dle § 104 zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tyto prostředky jsou každoročně, jak jsem již zmínil, navyšovány prostřednictvím rozpočtových opatření. I když je financování sociálních služeb vícezdrojové a podílí se na nich jak kraje tak obce, tak klienti i různí sponzoři, lze s jistotou předpokládat, že nemalé snížení rozpočtované částky pod skutečnost roku 2009 i očekávanou skutečnost z tohoto roku přinese v této sféře snížení péče i omezování činnosti řady poskytovatelů. Možná někteří i zaniknou. Aby k tomu nedocházelo, předkládám tento první pozměňovací návrh.

Druhý pozměňovací návrh se týká programu grantové podpory sloužící k podpoře projektů nestátních neziskových organizací, které vyvíjejí svou činnost v oblasti péče o zdravotně postižené a chronicky nemocné občany a podporu pro projekty Českého červeného kříže, a to zákona č. 126/1992 Sb. Za roky 2008 až 2010 byl tento grantový program redukován o 42,9 mil. korun, což představuje snížení o 37,3 %. Má-li však být poslání Českého červeného kříže, ale i dalších organizací v této oblasti úspěšně realizováno, je nepodkročitelná podpora jejich činnosti 70 mil. korun ročně.

Z tohoto důvodu jsem si dovolil předložit návrh na navýšení položky program grantové podpory Ministerstva zdravotnictví o 32 mil. korun na úkor obsluhy státního dluhu. Věřím, že tato podpora z vaší strany bude zvážena a že ve třetím čtení budete pro tyto návrhy hlasovat. V druhém případě jde samozřejmě o částku z pohledu cifer, které tady jednotliví ministři předkládají, nepodstatnou, ale myslím si, že v této oblasti velmi důležitou. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Opálkovi. Druhou přihlášenou do podrobné rozpravy je paní poslankyně Vlasta Bohdalová, po ní pan kolega Votava. Celkem mám v tuto chvíli 11 přihlášených do podrobné rozpravy. Čili na řadě je ta druhá. Paní kolegyně Bohdalová má slovo.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych i já se připojila k přednesení pozměňovacího návrhu k tisku 102, návrhu státního rozpočtu. Výbor pro vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu přijal dvě usnesení. Jedno se týkalo ohledně navýšení prostředků na vysoké školy a druhé usnesení, které bych tady chtěla načíst, je usnesení, které se týká finančních prostředků, které budou v příštím roce uvolněny na platy učitelů. Protože pan ministr školství vybojoval 2,1 mld. na platy učitelů, vysokoškolsky vzdělaných pedagogů, tak je snaha, aby se tyto peníze přímo dostaly k těmto lidem. Ovšem nám se zdá, nejenom členům školského výboru, ale i odborné veřejnosti, s kterou jsem diskutovala, že nově vzniklý zákonný ukazatel, který rozděluje platy pedagogů na platy nepedagogů, se dost dobře v praxi nedá realizovat. Dá se dobře realizovat na školách, které mají 300 žáků a více, ale na malých školách nebo školských zařízeních se těžko dají tyto peníze rozpočítávat. Proto mi dovolte, abych načetla pozměňovací návrh, který vám buď byl, nebo ještě bude rozdán. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP