(22.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Dále navrhujeme snížit slevu na poplatníka o 100 korun za měsíc, tedy o 1200 korun za rok, a to s omezenou účinností pro zdaňovací období roku 2011. Jak už bylo mnohokrát diskutováno, hlavním cílem této úpravy je zajistit zdroje pro rozpočtovanou položku likvidace následků povodní zhruba ve výši 4 mld. korun.

Poměrně širokým blokem úprav spíše technického charakteru, který si při tom dovolujeme předložit, je slučitelnost s právem Evropské unie v oblasti penzijního pojištění, nezbytnou provázanost s jinými právními předpisy, zejména daňovým řádem, který je platný a nabude účinnosti k 1. 1. 2011, a to zejména v oblasti vybírání daně ze závislé činnosti a funkčních požitků plátců.

Dále vláda už jako reflexi na situaci, která vyplynula z rizika nárazového zdražení elektřiny v souvislosti s obnovitelnými zdroji, zejména fotovoltaickými elektrárnami, navrhuje v této předloze zrušit osvobození příjmů z provozu všech ekologických zdrojů, a to tak, že poslední osvobozené zdaňovací období je rok 2010, to znamená počínaje zdaňovacím obdobím roku 2011 končí takzvané daňové prázdniny, přičemž současně navrhujeme prodloužit odepisování technologií u solárních zařízení. Tady si dovolím připomenout, že zhruba 75 % hodnoty nainstalované fotovoltaické elektrárny tvoří technologie a ty jsou dnes ve druhé či třetí odpisové skupině, jsou tedy odepisovány buď pět, nebo deset let. Navrhujeme je přiřadit do čtvrté odpisové skupiny, to znamená odepisovat je dvacet let, čímž se nepochybně zvýší základ daně pro provoz těchto zařízení a sníží se ona příliš dramatická investiční atraktivita tohoto byznysu. Všechna tato opatření přinesou přínos v roce 2011 zhruba 6 mld. korun a k tomu si připočtěme ještě další 3,7 až 4 mld. korun v roce 2012.

Rád bych krátce zmínil jedno opatření, které nepřinese žádný přínos, a to je opatření, které navrhuje zrušit slevu na dani ve výši poloviny sazby daně u právnických osob, které zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením. Tam přesouváme z několika důvodů tuto podporu z daňové oblasti do dotační, to znamená oněch zhruba 200 mil. korun, o které se jakoby zvýší příjmová část rozpočtu, o oněch 200 mil. korun více utratíme na té výdajové straně, a z hlavních důvodů řeknu alespoň dva. Za prvé, bývá to velmi silně zneužíváno. Za druhé tam, kde to zneužíváno není, je to poměrně nespravedlivé vůči subjektům, které nejsou v zisku. Nejsou-li v zisku, nejsou podpořeny slevou na dani, zatímco převedeme-li tento systém do dotačního mechanismu, budou moci být právnické osoby, které zaměstnávají 50 % a více osob se zdravotním postižením, podpořeny rovnou měrou bez ohledu na to, zda v daném zdaňovacím období zisku dosáhly, či nikoliv.

V souvislosti s touto novelou je potřeba změnit i související návrhy novel, a to návrh změny zákona o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, návrh změny zákona o státní sociální podpoře, návrh změny zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.

Dovolte, abych závěrem svého vystoupení poděkoval poslancům rozpočtového výboru za pečlivé projednání této novely a avizoval, že oba dva pozměňovací návrhy, které rozpočtový výbor přijal a předložil Poslanecké sněmovně, mají moji podporu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také. Rozpočtový výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán, jej projednal a přijal usnesení, které nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 158/1. Já nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Jiří Paroubek a seznámil nás s výsledkem projednávání tohoto návrhu zákona ve výboru.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, usnesení, které přijal rozpočtový výbor na své dnešní schůzi, máte před sebou. Proto z něj budu citovat jenom první část. Myslím, že druhou, která obsahuje připomínky, které rozpočtový výbor schválil, že je lepší, když si to v klidu přečtete. Myslím, že je možné pak to ještě komentovat v diskusi, pokud to bude nutné.

Po úvodním slově náměstka ministra financí Minčiče, zpravodajské zprávě mé a po rozpravě rozpočtový výbor:

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon a tak dále o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, tisk 158, přikázaný podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny

a) projednala v obecné rozpravě - to tady zdůrazňuji,

b) projednala všechny jeho části v rozpravě podrobné,

c) projednala jej do pátku 5. listopadu do 16 hodin;

2. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, v tisku 158, schválila s těmito připomínkami.

Na připomínky se prosím podívejte. Já jsem na dnešní schůzi rozpočtového výboru uplatnil věci, které považuji za řekněme kontroverzní. Jsem rád, že o některých věcech pan ministr hovořil. Jsem rád také, že i pan náměstek na schůzi rozpočtového výboru něco snad objasnil, ale možná bych se na něco přece jenom zeptal.

To, že se jedná o závažnou novelu zákona o dani z příjmu, to si asi všichni uvědomujeme, i ty poměrně velké sumy, které to má řekněme ušetřit. Já bych spíš řekl seškrtat ve státním rozpočtu. Návrh byl projednán v rozpočtovém výboru až dnes, takže pochopitelně projednání proběhlo spíše krátce, a rozhodně kdyby to bylo několikanásobně, tak bychom asi měli na to více času, mohli bychom se věnovat více detailům.

Novela obsahuje tedy celou řadu návrhů, které jsou pro stranu, kterou tady zastupuji, nepřijatelné a jsou buď v přímém rozporu s jejím programem, anebo s filozofií jejího programu. Samozřejmě je těžko přijatelné pro nás, ale většina rozhodla vyslovit souhlas prakticky v jednom dni s takto závažným návrhem zákona.

Chtěl bych říci, že návrh zákona vlastně obsahuje 132, nebo vlastně dnes 133 změn, přičemž většina těchto změn je spíše technicistní povahy, zpřesňující povahy, nebo jak myslím správně pan ministr to formuloval, obsahuje postupy, které by měly omezit celkem nepochopitelná privilegia, která jsou obsažena v současném zákoně o dani z příjmu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP