(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl návrh. Zahajuji všeobecnou rozpravu k tomuto návrhu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Klučka se hlásí do rozpravy. (Hluk v sále se zvyšuje.)

 

Poslanec Václav Klučka: Dámy a pánové, já nebudu hovořit dlouho, nebojte. Ani jsem neoslovil pana předsedajícího, takže tímto to dodatečně činím.

Prošlo hlasování na zkrácení lhůty na 30 dnů. Do 30 dnů bylo dáno veto dvou poslaneckých klubů. Víte, v čem je problém? To je docela vážná věc, ten zákon o veřejných zakázkách. A mě jenom mrzí, ale skutečně mrzí, a není v tom nic politického, že takovýto návrh podává pouze jedna koaliční strana, nenajdu tam podpisy druhé, třetí koaliční strany, aby byla jednota v pochopení důležitosti tohoto zákona. Nechtějte v tomto případě po opozici, abychom hlasovali pro.

Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Opálka se hlásí o slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vážená vládo, já bych vyzval předsedajícího, ať se poradí s legislativou, protože nevím, jestli je toto hlasovatelný návrh. Tady už jednou na tento zákon bylo veto uplatněno a vlastně se jakoby na to veto překládá znovu novým návrhem. Nejsem si zcela jistý, jestli je to možné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, já jsem to už konzultoval, takže si myslím, že to už mám za sebou. Stále probíhá obecná rozprava. Ptám se, kdo ještě chce vystoupit s nějakým návrhem. (Výkřiky ze sálu: A co zpravodaj?) To je vlastně pravda, jako první vystoupil poslanec Klučka. Požádám pana poslance Klučku, protože vystoupil jako první, takže by bylo docela vhodné, kdyby zaujal místo zpravodaje vedle navrhovatele.

Protože se nikdo nehlásí do obecné rozpravy, tak obecnou rozpravu ukončím.

Mám tady ovšem v prezidiálce také rozpravu podrobnou, zřejmě tedy v ní mohou zaznít ještě nějaké jiné návrhy, takže přistoupíme k rozpravě podrobné. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy k tomuto návrhu na zkrácení lhůty. Prosím, pan poslanec Polčák.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní a pánové, vzhledem k tomu, že pan kolega poslanec Klučka navrhl, aby opozice hlasovala proti, tak já bych se cítil povinen odůvodnit, jak dnes tuto záležitost programového tisku 45 projednal náš výbor.

My opravdu řešíme zákon, který je špatný, špatně dopadá na stávající situaci. Řešíme to ve stavu de facto legislativní nouze, i když legislativní nouze vyhlášena nebyla. Pokud ten návrh zákona neprojde tak, jak je navrhováno, na této schůzi Sněmovny, je skutečností, že zadavatelé veřejných zakázek budou postaveni před velmi složitou a vlastně zcela až neřešitelnou situaci. Problém je ten - jestli se mám vyjádřit v rámci podrobné rozpravy -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se vám omlouvám. Já tedy jsem tolerantní, zvláště proto, že vím, že tady nejste dlouho, ale to je skutečně téma pro obecnou rozpravu. Podrobná rozprava má jiný účel. Pokud jste měl v úmyslu provést obhajobu, měl jste prostor v obecné rozpravě předtím.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Já se teď dostávám k jednotlivým písmenům toho tisku, takže teď bych chtěl hovořit o těch písmenech.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To ale opravdu není účelem podrobné rozpravy.

 

Poslanec Stanislav Polčák: V tom případě tedy - pardon, já se omlouvám - žádám opozici o podporu tohoto návrhu, to znamená, aby byla lhůta zkrácena.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, já jsem tolerantní. Ptám se, jestli má někdo nějaký návrh do podrobné rozpravy. Zdá se, že spíše ne tedy, takže podrobnou rozpravu ukončím a budeme gongovat a zároveň vás všechny odhlásím, protože tu mám žádost vás odhlásit, tak vás všechny odhlašuji.

 

Máme tady návrh, který vám přečtu a o kterém budeme hlasovat. Byl tady přednesen návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 45 ve výborech Poslanecké sněmovny na 12 dní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 27, přihlášeno 154, pro hlasovalo 96, proti 23. Návrh byl přijat. Můžeme ukončit projednávání bodu číslo 4.

 

Dalším bodem je bod

5.
Návrh poslanců Petra Nečase, Karla Schwarzenberga, Radka Johna,
Miroslavy Němcové, Miroslava Kalouska, Kristýny Kočí, Petra Tluchoře,
Petra Gazdíka a Víta Bárty na vydání ústavního zákona, kterým se mění
ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 11/ - prvé čtení

Prosím, aby předseda vlády poslanec Petr Nečas předložil tento návrh.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám jménem skupiny poslanců Občanské demokratické strany, strany TOP 09 a strany Věci veřejné předložil a odůvodnil návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve věci omezení imunity.

Předkládaný návrh novely ústavy reaguje na dlouhodobě pociťovaný nedostatek platné ústavní úpravy, kterým je neúměrný rozsah imunity poslanců a senátorů, věc, která je velmi negativně vnímána širší veřejností v České republice a je z tohoto pohledu i faktorem, který do značné míry snižuje důvěryhodnost politiky, Parlamentu i politického demokratického systému jako takového v očích veřejnosti.

Imunita, tak jak byla ustavena, má chránit poslance a senátory zákonodárného sboru, nebo příslušníky zákonodárného sboru, především v konfliktech s mocí výkonnou. Má bránit tomu, aby svévolnými zásahy moci výkonné nemohla být ovlivňována činnost zákonodárného sboru, resp. jeho jednotlivých členů.

Podle platné ústavy, přijaté na podzim roku 1992, je skutečně z hlediska mezinárodního srovnání a z hlediska komparace s jinými ústavními systémy tento rozsah imunity v ústavním pořádku České republiky velmi nadprůměrný a z tohoto pohledu pocit české veřejnosti ve vztahu k tomuto institutu je naprosto oprávněný. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP