(14.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Dámy a pánové, můžeme tedy přistoupit k prvnímu bodu naší schůze. Tímto bodem je

1.
Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry

Ústava České republiky předepisuje vládě předstoupit do 30 dnů po jejím jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádat o vyslovení důvěry. Programové prohlášení vlády České republiky vám bylo rozdáno v pátek 6. srpna t. r. prostřednictvím poslaneckých klubů.

Nyní poprosím předsedu vlády pana Petra Nečase, aby se ujal slova.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové. Na základě mandátu od občanů České republiky vyjádřeného ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na konci letošního května předstupuje před tento zákonodárný sbor koaliční vláda se svým programovým prohlášením. Toto programové prohlášení obsahuje vizi a úkoly vlády, která si je vědoma své odpovědnosti provést hluboké strukturální reformy veřejných systémů, převést úspěšně zemi přes turbulence globální ekonomiky, jejíž jsme nedílnou součástí, a také zachovat a posilovat demokratické hodnoty českého státu a chránit svobody a individuální práva našich občanů.

Vláda je přesvědčena, že nástroje, které ke splnění těchto cílů hodlá použít, jsou přiměřené a správné a že povedou k dalšímu rozvoji země. Věřím, že většina z vás se s těmito návrhy ztotožní a podpoří vládu rozpočtové odpovědnosti, vládu práva a boje proti korupci a dáte jí mandát k zahájení prací na těchto úkolech.

Naše země není v jednoduché situaci, dámy a pánové. Globální krize ukázala zranitelnost každé ekonomiky, odhalila mnohé chyby, které politické reprezentace udělaly v dobách zdánlivě trvale udržitelného růstu a jistot. Jasně dala najevo, že žití na dluh není trvale možné nejenom v rodině, ale i na úrovni celých států. Cena, kterou za tuto lehkomyslnost jsou občané celé řady zemí nuceni platit již dnes, je skutečně vysoká.

Česká republika se v mnoha ohledech nachází na rozcestí. Buď, obrazně řečeno, zatáhneme za pomyslnou záchrannou brzdu a zastavíme prohlubování negativních tendencí, zejména zadlužování státu, dlouhodobou nefunkčnost klíčových veřejných systémů, jako je důchodový systém a zdravotnictví, začneme odstraňovat rakovinu společnosti, tedy korupci, a zvýšíme konkurenceschopnost naší ekonomiky, nebo se postupně, ať se nám to líbí nebo ne, propadneme mezi země, o kterých se ví, že nejsou samy schopny řešit své problémy a jimž hrozí bolestivá nápravná opatření, která již nemají plně ve svých rukou, a jsou v mnoha ohledech pod diktátem zahraničních finančních institucí.

Naše vláda nechce jít touto cestou, chce jít tou první, zodpovědnou cestou. Nebudeme schovávat hlavu do písku před problémy, které ještě mnozí nevidí nebo nechtějí vidět, protože dnes ještě nejsou tak akutní a zítra ať si je řeší někdo jiný. Proto se nesmíříme s deficitním hospodařením státu, byť slyšíme hlasy bagatelizující tento fakt s poukazem na daleko vyšší zadlužení s námi srovnatelných zemí. Důsledky takového přístupu dnes sledujeme doslova v přímém přenosu u celé řady z těchto zemí.

Půjdeme usilovně za reformou penzijního systému, byť se mnozí ukolébávají myšlenkou, že současný stav ještě pár let vydrží. My nechceme, aby naše děti nám jednou vyčítaly naši nezodpovědnost vůči budoucím generacím.

Podpoříme podnikavost a iniciativu, protože víme, že jen podnikatelský sektor je tvůrcem bohatství společnosti, samozřejmě v úzké spolupráci se svými zaměstnanci, a že to není stát, který vytváří bohatství společnosti, jak nabubřele pořád ještě dnes tvrdí část politiků.

Naše země je součástí nadnárodních politických struktur, zejména Evropské unie a Severoatlantické aliance. Vláda si je vědoma, že toto ukotvení je zásadní pro Českou republiku z hlediska dlouhodobé bezpečnosti, stability a mezinárodního postavení. Vláda bude tyto závazky dále rozvíjet a bude aktivně participovat na projektech, které zvyšují bezpečnost, předvídatelnost a stabilitu mezinárodního společenství, a tím také i pozitivní dopady na naši zemi. Vláda svou politiku bude uskutečňovat v dlouhodobém zájmu občanů této země, ale i generací, které teprve přijdou po nás. Chceme spolupracovat na tomto úkolu se všemi, kteří sledují stejný zájem. Jsme připraveni k dialogu, ale nevyhýbáme se odpovědnosti.

Vláda si ve svém programovém prohlášení vytyčila celou řadu důležitých úkolů, z nichž každý má svůj význam a nezastupitelné místo. Přesto je zapotřebí zdůraznit klíčové projekty, které jsou osou a smyslem existence vlády rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci.

Za hlavní úkoly vlády považujeme tato opatření:

1. Reformovat veřejné finance s cílem zastavit rostoucí veřejný dluh a nastavit parametry rozpočtové politiky tak, abychom v roce 2016 dosáhli vyrovnaných veřejných rozpočtů.

2. Provést takovou reformu důchodového systému, aby byl dlouhodobě udržitelný a schopen reagovat na měnící se demografickou strukturu české společnosti.

3. Přijmout sadu reformních opatření vedoucích k modernizaci a vyšší efektivnosti zdravotnického systému.

4. Realizovat reformu terciárního vzdělávání.

5. Přijmout opatření vedoucí k zásadně vyšší míře transparentnosti v oblasti veřejného sektoru a opatření snižujících prostor pro korupci ve veřejném sektoru.

Náš koaliční kabinet je především vládou rozpočtové odpovědnosti. To proto, že za svůj hlavní úkol pokládáme zastavení zhoubného neřízeného zadlužování naší země. V dnešním světě plném odstrašujících příkladů snad už i těm nejpomalejším došlo, že je pošetilé předstírat, že lze donekonečna žít po starém, že žádných zákroků není zapotřebí, že to znamená klamat občany, a to není náš styl. Nechtěli jsme překládat břemeno vlastní rozhazovačnosti na bedra našich dětí. Věděli jsme, že archaicky pojaté pojetí státu jako především toho, kdo pečuje a rozdává z veřejných rozpočtů, a moderní a efektivní stát jsou dva různé státy, které velmi často nemají ani společné hranice. Nikdy jsme neskrývali, že zkrocení deficitu bude vyžadovat celou řadu nepříjemných a nepopulárních opatření. Slíbili jsme veřejnosti, že v případě sestavení vlády nebudeme žít nad poměry, zkrátka, že budeme šetřit, a voliči, jak se ukázalo, byli převážně stejného názoru a tímto úkolem nás pověřili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP