(12.30 hodin)
(pokračuje Kasal)

Zdá se, že všichni, kteří chtějí hlasovat, jsou přítomni, takže zahajuji hlasování, které má pořadové číslo 19. Kdo je pro senátní verzi, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 188 poslanců, pro bylo 8, proti 57, takže tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí takovéhoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 poslance.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o České národní bance ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 800/3."

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 20. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 187 poslanců, pro bylo 168, nikdo proti, takže tento návrh byl přijat a mohu ukončit projednávání tohoto bodu v Poslanecké sněmovně.

 

Děkuji panu senátorovi. Věřím, že z výsledku není smutný a že ho bere sportovně.

 

Přistoupíme k projednání dalšího bodu, což je

6.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 833/4/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 833/5. Vítám mezi námi pana senátora Václava Vlčka a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu za omluveného ministra Rostislava Vondrušku k pozměňovacím návrhům vyjádřil pan ministr Martin Pecina.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, vláda předložila vládní návrh novely zákona o veřejných zakázkách. Jde o návrh, který Sněmovna projednala ve třetím čtení dne 19. 3. 2010 a který byl vrácen Senátem s následujícími pozměňovacími návrhy:

1. Odstraňuje povinnost zadavatelů uveřejňovat veškeré informace vztahující se k výběrovému řízení způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tato povinnost byla do návrhu novely zákona o zadávání veřejných zakázek přidána pozměňovacím návrhem poslance Lišky. Tento pozměňovací návrh je nerealizovatelný, neboť zákon nezná pojem výběrové řízení. Není tedy zřejmé, k jakým řízením se ustanovení vztahuje. Při doslovném výkladu by zadavatel nebyl povinen zveřejňovat žádné skutečnosti na základě tohoto ustanovení.

2. Ukládá povinné čtení nabídkové ceny po otevření obálek s nabídkami. V současné době je uveřejnění této skutečnosti ponecháno na vůli zadavatele. Tímto způsobem se tedy zvyšuje transparentnost zadávacího řízení.

3. Upravuje pozměňovací návrh poslance Krupky ohledně používání datových schránek. Dochází zejména k legislativně technické změně tohoto pozměňovacího návrhu. Písemnosti, u nichž to povaha umožňuje, se budou doručovat prostřednictvím datové schránky.

4. Prodlužuje oproti stávajícímu návrhu lhůty pro odeslání dodatečných informací zadavateli dodavatelům. Takto prodloužené lhůty poskytují zadavatelům dostatek času pro kvalitní zpracování.

Novela kromě přínosu pro prostředí veřejných zakázek rovněž plní funkci transpoziční, neboť harmonizuje právní řád ČR s evropskou směrnicí 2009/33/ES, o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Dovoluji si tedy požádat Parlament o schválení novely ve znění pozměňovacího návrhu Senátu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Nyní se táži, zdali se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu postupně chtějí vyjádřit zpravodajové: výboru pro veřejnou správu - pan poslanec Šmíd? Nechce. Pan poslanec Libor Ježek coby zástupce kontrolního výboru? Také ne. Takže otevírám rozpravu a jako první v rozpravě vystoupí pan senátor Václav Vlček.

 

Senátor Václav Vlček: Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, předpokládám, že máte k dispozici písemnou zprávu a usnesení Senátu č. 485 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dovolil bych si jen zkráceně citovat z úvodní části. Chtěl jsem vás ještě seznámit a rozvést obsah pozměňovacích návrhů, ale myslím si, že to za mě zcela vyčerpávajícím způsobem provedl pan ministr.

V Senátu se tiskem zabýval výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Schválil návrh zákona s deseti pozměňovacími návrhy. Senát pak projednával návrh zákona na své 18. schůzi dne 23. dubna 2010. V podrobné rozpravě byly mimo pozměňovacích návrhů výboru podány ještě dva pozměňovací návrhy senátorem Eybertem. V závěrečném hlasování se ze 48 přítomných vyslovilo pro vrácení návrhu zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů 44 senátorů, proti nebyl nikdo. Se schválenými pozměňovacími návrhy vyslovil zástupce předkladatele souhlas.

A myslím si, že pokud obsah pozměňovacích návrhů dostatečným způsobem objasnil pan ministr, že je tam ještě jedna změna, a to účinnost. Jen bych připojil, že vzhledem k tomu, že byl návrh zákona vrácen do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy, a s ohledem na potřebnou legisvakanci této závažné normy, se kterou pracuje tolik různorodých subjektů, byla Senátem navržena nová účinnosti zákona, a to tak, že původní účinnost je prodloužena o tři měsíce s tím, že se navrhuje zachovat původně navrhovanou účinnost, tj. 15. června, pro použití atestovaných elektronických nástrojů podle zákona č. 417/2009 Sb., kde lhůta končí 30. 6. 2009.

To by bylo z mé strany vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane senátore, a jako další v rozpravě vystoupí pan poslanec Ondřej Liška. Další přihlášky nemám.

 

Poslanec Ondřej Liška: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych se chtěl vyjádřit k návrhu Senátu, který se týká i pozměňovacího návrhu, který byl schválen a který jsem předkládal za zelené já. Vzhledem k tomu, že se skutečně jedná o termín, který by mohl zapříčinit to, že by se instituce, které mají na základě tohoto pozměňovacího návrhu mít povinnost zveřejňovat tyto informace o veřejných zakázkách na internetu, mohly z tohoto vyvléci, tak je samozřejmě nesmysl, abych na takovém návrhu trval. A vzhledem k tomu, že Senát doplňuje tuto původní novelu o to, aby se nabídkové ceny po otevření obálek s nabídkami četly hned, tím pádem se tam opět snižuje nějaký potenciál pro korupci a manipulaci s veřejnými zakázkami, tak mi přijde přijatelné, abychom podpořili tento senátní návrh.

Snad jenom mi dovolte říci, že mě trošku zaráží to, že pokud tam byla pochybnost o tom, že můj původní návrh, který obsahuje pojem výběrové řízení, není dokonalý, potom si myslím, že Senát měl využít té možnosti a nahradit jej tím, že tam tato dvě slova měl nahradit slovy "veřejné zakázky", a bylo by to vyřešeno. Tím pádem bychom mohli i ve finální verzi mít nové ustanovení, které by všechny instituce, které rozdávají, které přidělují veřejné zakázky a nechávají je soutěžit, aby tuto povinnost měly. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP