(12.20 hodin)
(pokračuje Kasal)

Zahajuji hlasování, které má pořadové číslo 18. Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 191 přihlášených pro 138, proti 8, takže jsme návrh usnesení schválili.

 

Mohu ukončit projednávání tohoto návrhu zákona v Poslanecké sněmovně. Pan poslanec Chytka chce vystoupit? Ne, tedy jméno smáznu.

Poděkuji panu senátorovi Kuberovi. Ještě mu dám slovo.

 

Senátor Jaroslav Kubera: Já také děkuji ještě jednou a opravdu přeji vám všem bez ohledu na politickou příslušnost hodně zdraví a všechno dobré. Mějte se hezky. (Ojedinělý potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, nyní přistoupíme k projednávání bodu

5.
Návrh zákona o České národní bance
/sněmovní tisk 800/3/ - vrácený Senátem

Je to sněmovní tisk 800/3, také vrácený Senátem. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 800/4. Vítám mezi námi pana senátora Jiřího Stříteského.

Prosím, aby se za navrhovatele, tedy vládu, k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil pan ministr Martin Pecina, který zastupuje pana ministra Eduarda Janotu v této věci.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona o České národní bance. Účelem nového zákona je stanovit pravidla pro činnost České národní banky pro období po vstupu České republiky do eurozóny. Česká národní banka nadále nebude vytvářet měnovou politiku České republiky, neboť podle práva Evropské unie je tato politika věcí Evropské centrální banky, na níž se bude podílet.

Návrh nového zákona je předkládán nyní, jelikož Evropská komise i Evropská centrální banka v minulosti v konvergenčních zprávách kritizovaly neslučitelnost některých ustanovení stávajícího zákona o České národní bance s komunitárním právem. Účinnost návrhu zákona se navrhuje odložit ke dni zavedení eura v České republice.

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jejichž obsahem je zachování povinnosti České národní banky předložit zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem i Senátu a ne jen Poslanecké sněmovně. Ministerstvo financí s tímto pozměňovacím návrhem souhlasí.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za podporu a předpokládám, že vládní návrh zákona bude schválen. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Martinu Pecinovi a ptám se, zdali se chce pan poslanec Michal Doktor coby zpravodaj rozpočtového výboru k pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit. Není tomu tak.

Otevírám tedy rozpravu. Jako první vystoupí v rozpravě pan senátor Stříteský. Má slovo.

 

Senátor Jiří Stříteský: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, přicházím vás požádat, abyste nějakým způsobem podpořili senátní návrh, pozměňovací návrh zákona o České národní bance, protože jak jsme byli ujištěni Ministerstvem financí, tak i dneska generálním guvernérem České národní banky, naprosto opomenutím se stalo, že z dohledu nad bankovním trhem byl vypuštěn - nebo, lépe řečeno, zapomnělo se na Senát jako součást Parlamentu České republiky.

Náš pozměňovací návrh tedy je, jak zde již řekl přede mnou pan ministr Pecina, zachovat právní stav, který je uzákoněn § 45 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb. Obrátit se prostě s dohledem nad Českou národní bankou k Parlamentu České republiky a doplnit tam v podstatě jenom slovíčka "Poslanecké sněmovně a Senátu".

Já vám všem děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane senátore. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Hlásí se pan poslanec Michal Doktor, ne coby zpravodaj, ale coby poslanec prostý.

 

Poslanec Michal Doktor: Považoval jsem za správné oddělit od sebe poslání zpravodaje Poslanecké sněmovny a svůj osobní postoj k této věci. Já zcela rozumím ambici a přání kolegyň a kolegů senátorů, aby i Senát byl tím místem, kam bude Česká národní banka předkládat svá pravidelná hodnocení. Rozhodně je Senát vzhledem ke zkušenosti našich kolegů a kolegyň způsobilý k tomu, aby náležitým způsobem potrápil zástupce České národní banky a zkoumal předložené dokumenty.

Na druhou stranu dávám ke zvážení, milé kolegyně a kolegové, praxi, s níž tato Poslanecká sněmovna přistupuje k těmto pravidelným zprávám. Protože jsem po Martinu Kocourkovi zpravodajem těchto dokumentů a zpravidla jsem tím, kdo vám předkládá zprávu o projednávání těchto věcí, těch pravidelných hodnocení České národní banky na půdě rozpočtového výboru a zde v Poslanecké sněmovně, myslím, že je mou povinností vám připomenout ony smutné okolnosti, které velmi často vedou k tomu, že předmětné dokumenty projednáváme s jednoletým, dvouletým, ale někdy také tříletým zpožděním. Považoval bych za velmi, ale velmi neutěšené a řekl bych i za projev určitého netaktu, kdyby podobný rytmus, podobná zvyklost se měla přelít z dolní komory do horní komory Parlamentu České republiky. Prosím proto o zvážení, zda není lépe setrvat na usnesení a rozhodnutí Poslanecké sněmovny ve smyslu jeho rozhodnutí a nepřijímat tedy nabídku senátorů, aby se i Senát stal místem, kam budou zástupci České národní banky docházet s pravidelnými reporty.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Michalu Doktorovi. Hlásí se pan poslanec Braný, takže má možnost vystoupit.

 

Poslanec Petr Braný: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, já kupodivu asi pro některé budu souhlasit s předřečníkem kolegou Doktorem, že bychom měli podpořit původní variantu, která vzešla ze Sněmovny. Jestli si vzpomínáte, vraceli jsme ji i do druhého čtení, aby se udělaly další úpravy. A teď přichází určité dílčí... Já tam ani nemám ten důvod a obavy, že by někdo to projednávání brzdil, ale spíše si říkám: Schvalme to, co tady bylo dost pracně prodiskutováno a i poznamenáno znovuvrácením do druhého čtení. A věci, například tento návrh ze Senátu, bude ještě čas řešit, protože toto je jeden ze zákonů, kdy na několik let dopředu přijímáme opatření, které bude platit, až vstoupíme do eurozóny.

Rozumím tomu, že národní banka a další instituce se chtějí připravit, ale ještě, a nejen pro důvod Senátu, bude čas. Tady se asi nemýlím, když řeknu, že ještě těch změn těchto zákon dozná mnoho, protože doba, kdy vstoupíme do eurozóny, je velmi nejistá, a čas nám ještě přinese různá další poznání, která tam budeme muset zapracovat.

Jinak klub KSČM - samozřejmě, já jsem sděloval ty výhrady, které tam byly. Něco se podařilo v průběhu projednávání upravit, ale my jsme nakonec rozhodnuti podpořit tento návrh zákona v té podobě, jak zde byla prodiskutována velmi obšírně v Poslanecké sněmovně. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Branému. Nikdo další se nehlásí, takže rozpravu končím. (Gongování.) Přistoupíme k hlasování. Pokud není zájem ze strany navrhovatele nebo zpravodajů o závěrečné slovo, budeme hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Připomínám, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o České národní bance, podle sněmovního tisku 800/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 800/4." ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP