(11.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Nyní tedy pan kolega Lubomír Zaorálek má slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Přes paní místopředsedkyni bych také chtěl zareagovat na vystoupení pana poslance Bursíka a požádat ho, aby ve svém poměrně impozantním vystoupení už nepokračoval. Důvod, proč ho o to chci požádat, je velice konkrétní. Chtěl bych mu připomenout, že na začátku této schůze bývalá členka jeho poslaneckého klubu tady přednášela návrh, abychom mimořádně do Sněmovny založili žádost, ve které bychom vyzvali současnou vládu, aby ještě v těch dnech, které zbývají do konce tohoto volebního období, navštívila Moravskoslezský kraj pro situaci, která tam je, co se týče úrovně ovzduší.

Já bych tady nechtěl opakovat to, co by vzkázali bývalému ministrovi Bursíkovi komunální politici a politici toho kraje, co si myslí o tom, že ještě nedávno byl čas, kdy tady nehřímal jako opoziční politik, což je tedy role, kterou si tady velice rychle, jak jsem viděl, osvojil, ale kdy byl místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí, ale do kraje, který v současné době má téma životního prostředí jako hlavní, poměrně často přijížděl a sliboval a o něčem mluvil, možná stejně poutavě a působivě jako dnes, ale ti politici dnes říkají, co z toho všeho bylo.

Vy tady dnes pěkně mluvíte o nádorových onemocněních a onemocněních dýchacích cest. Kdybyste dnes zajel do Moravskoslezského kraje, obávám se, že byste se dost dobře nemohl ani postavit těm lidem před oči, protože jaká je bilance konkrétního působení? Pane poslanče, přes paní místopředsedkyni Němcovou bych vás požádal, abyste ukončil dnes to svoje velkolepé řečnické cvičení, protože to je podle mne nevkusné vzhledem k tomu, co jste udělal tam, kde skutečně ty nádory a dýchací cesty trpí. A vy jste měl velkou příležitost jako málokdo druhý jako ministr s tím něco dělat.

Takže já bych byl rád, kdybyste se tady dnes nepředváděl. Protože kdyby tady byl primátor Kainar, primátoři a starostové dalších měst, tak by vám řekli, že se to ani nesluší! (Potlesk poslanců sociální demokracie.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Nyní se zeptám, zda se ještě někdo hlásí do otevřené rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím.

Článek 50 odst. 2 Ústavy České republiky stanoví, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon přijat nebyl.

Nyní poprosím, aby bylo nastaveno kvorum na 101. Již se tak stalo. Přivolám naše kolegy do jednacího sálu, aby se mohli zúčastnit hlasování, které za chvíli zahájím.

Zatím vám přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon číslo 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1021/3."

Ještě vás poprosím o chvíli trpělivosti, abychom mohli zahájil hlasování. (Předsedající chvíli čeká, až se usadí poslanci, přicházející do sálu.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 11 a táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení tak, jak jsem jej přednesla. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 11 skončilo, přítomno 192, pro 154, proti 16. Tento návrh jsme přijali. Konstatuji tedy, že usnesení přijato bylo a zákon bude vyhlášen.

 

Tím jsme se vyrovnali s bodem 1 našeho schváleného pořadu schůze. Můžeme přistoupit k dalšímu bodu.

 

Zahajuji projednávání bodu

2.
Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění
některé zákony v souvislosti s návrhem zákona
o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
/sněmovní tisk 939/6/ - vrácený prezidentem republiky

Stanovisko prezidenta republiky s odůvodněním jeho nesouhlasu s tímto zákonem vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 939/7.

Nejprve se zeptám zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Michaely Šojdrové, zda se chce vyjádřit ke stanovisku prezidenta republiky. Prosím tedy, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, předstupuji před vás již potřetí. Po schválení návrhu zákona Poslaneckou sněmovnou a Senátem se nyní nacházíme před hlasováním o zákonu vráceném prezidentem.

Dovolte mi jen velmi krátce připomenout, že se jedná o návrh předložený v říjnu 2009 a jeho cílem je zachovat výši peněžité pomoci v mateřství na úrovni roku 2009. Prezident republiky vrátil schválený návrh zákona se zdůvodněním, které není nové. Snížení peněžité pomoci v mateřství představuje podle pana prezidenta potřebné opatření, které jednorázově může pomoci ke snížení schodku státního rozpočtu a bylo přijato v kontextu řady dalších opatření.

Poslanecký návrh reaguje na přijetí - zdůrazním - nevyváženého kompromisu, nevyváženého vůči rodinám s dětmi. Snížení příspěvku v mateřství představuje až 20 % snížení příjmu pro matku dítěte do šesti měsíců.

Rozpočtu rodin s dětmi se negativně dotklo i další opatření, které platí od 1. ledna 2010, a to je například zvýšení daně z přidané hodnoty.

Vzhledem k ekonomické krizi je třeba přijímat opatření, která nebudou zvyšovat dluh do budoucna, to znamená, že nebudou také zvyšovat demografický dluh, měla by to tedy být opatření, která nebudou na úkor rodin s dětmi.

Doporučuji Poslanecké sněmovně, aby schválila návrh zákona a přehlasovala veto prezidenta.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Šojdrové. Zeptám se také zpravodaje výboru pro sociální politiku pana poslance Davida Kafky, zda se chce vyjádřit k vetu prezidenta. Nechce.

Otevírám rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku do této rozpravy. Táži se, kdo se hlásí jako první. Pan poslanec Opálka. Prosím, máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, vážená vládo, jen krátce dvě poznámky k tomu, co nám poskytl pan prezident jako své vyjádření. Ve druhém odstavci hovoří o tom, že v loňském roce schválily s jedinou výjimkou všechny politické strany zastoupené v Parlamentě snížení mateřské a zavedení karenční lhůty při ošetřovném. Já bych chtěl jenom pro veřejnost upřesnit, že tou jedinou výjimkou byl poslanecký klub KSČM. My jsme v podstatě s tímto nesouhlasili už při projednávání rozpočtu a následně při projednávání tzv. Janotova balíčku.

Ve třetím odstavci od konce tohoto textu pana prezidenta se uvádí v poslední větě, že je třeba poukázat na to, že návrh, který dnes projednáváme, byl přijat bez ohledu na to, jaké je aktuální posouzení společenských priorit. Já si myslím, že přesně o tom tento návrh je, protože přehodnocuje společenské priority, jejich důležitost, protože v dětech je základ budoucnosti tohoto národa, tohoto státu, a bez rodin tento princip není možno zajistit.

Takže prohlašuji, že i když v minulosti naše návrhy, které vedly k tomu, abychom se tímto nemuseli vůbec zabývat, nebyly přijaty, poslanecký klub KSČM je připraven tento návrh podpořit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Pan kolega Petr Pleva se hlásí také do rozpravy. Pardon, byla zde přihláška k faktické poznámce. Pan kolega Jičínský. Prosím tedy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP