(12.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Zahajuji bod 210 a prosím vás o úvodní slovo k našemu usnesení č. 379.

210.
Doplnění výročních finančních zpráv politických stran
a politických hnutí za roky 2005 až 2008

 

Poslanec Vladimír Koníček Kontrolnímu výboru byly předloženy také doplňky výročních finančních zpráv za předcházející roky. Kontrolní výbor opět provedl kontrolu těchto doplnění a navrhuje Poslanecké sněmovně, aby konstatovala, že výroční finanční zprávy předložené za rok 2005 u jedné politické strany, za rok 2006 u pěti politických stran, za rok 2007 u sedmi politických stran a za rok 2008 u sedmnácti politických stran jsou úplné, a dále aby konstatovala, že za rok 2006 u jedné, za rok 2007 u dvou, za rok 2008 u pěti politických stran jsou výroční finanční zprávy neúplné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. V hlasování pořadové číslo 131 rozhodneme o sloučené rozpravě k bodu 209 a 210.

Toto hlasování jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti sloučené rozpravě? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 131 z přítomných 108 pro 93, proti nikdo.


Zahajuji sloučenou rozpravu k bodu 209 a k bodu 210.

Konstatuji, že nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Také konstatuji, že nemám žádnou přihlášku v podrobné rozpravě. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikdo se nehlásí, i podrobnou rozpravu končím. Končím tedy i sloučenou rozpravu a vracíme se do bodu 209.

209.
Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv
politických stran a politických hnutí za rok 2009

Je tady předložen návrh na usnesení, který předložil pan kolega Koníček. Máte ho v tisku 378.

O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 132, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro schválení tohoto usnesení obsaženého v tisku 209. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 132 z přítomných 108 pro 98, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že usnesení bylo schváleno. Končím bod číslo 209.

 

Otevírám přerušený bod číslo 210.

210.
Doplnění výročních finančních zpráv politických stran
a politických hnutí za roky 2005 až 2008

Konstatuji, že vám bylo předloženo usnesení obsažené v tisku 379 kontrolního výboru a doporučení přijetí usnesení, obsažené v tomto tisku.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 133, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí tohoto navrženého usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 133 z přítomných 108 pro 101, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu předsedovi kontrolního výboru, končím bod číslo 210. Vypořádali jsme se s těmito dvěma body.

 

Zahájíme bod číslo 211, a to je Informace vlády před jednáním ministrů zahraničních věcí v Tallinu k otázce taktických nukleárních zbraní v Evropě. (Připomínky ze sálu.) Teď jsem tedy v situaci, že za dvě minuty máme to samé, co jsem řešil před chvílí, to znamená Návrh Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání. Tak minutu. Dobře, jestliže jsou dány důvody, které byly předtím, žádám vás o to, jestli je možné předřadit bod číslo 137 před bod 211.

Pan předseda volebního výboru.

 

Poslanec Petr Tluchoř Já sis tentokrát dovolím předstoupit jako předseda poslaneckého klubu ODS a požádám vás o přestávku na jednání klubu v délce jedné minuty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, já bych to býval vypořádal. Čili počkáme do 12.45 a zahájíme bod pevně zařazený na 12.45, to je bod 137. Prosím na tu chvíli do 12.45, jestli by se předsedové klubů za mnou dostavili, abych se poradil s místopředsedou vlády Janem Kohoutem a s vámi, jak naložíme s bodem 211. (Krátká pauza.) Děkuji.

 

Dohodli jsme se, a protože je 12.45, podle rozhodnutí Poslanecké sněmovny projednáme bod číslo 137. Je jím

137.
Návrh Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

K tomuto bodu vám bylo rozdáno dne 6. dubna usnesení organizačního výboru č. 494 ze dne 1. dubna tohoto roku. Prosím pana místopředsedu poslance Jana Kasala, aby z pověření organizačního výboru předložený návrh uvedl. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, tak jak jsem avizoval ráno, podvýbor organizačního výboru ukončil v tomto volebním období svou práci, předložil výsledky organizačnímu výboru, který potvrdil názor podvýboru a předkládá vám následující návrhy, a sice na propůjčení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka je jeden návrh, na udělení medaile Za hrdinství jsou dva návrhy a na udělení medaile Za zásluhy uvedené pod čísly 1 až 21 v materiálu, který mají poslanci k dispozici, je tedy 21 návrhů.

Vážený pane místopředsedo, dovolte mi, abych konstatoval, že jsme přistupovali k návrhu zodpovědně, že jsme zohlednili všechny aspekty a návrh, tak jak je předložen, odpovídá drtivě většinové vůli a názorům jak poslanců pracujících v podvýboru, tak i poslanců pracujících v organizačním výboru.

Chtěl bych říci, že došlo k jediné změně, a sice že byl na základě návrhu v organizačním výboru doplněn do původního návrhu návrh na prof. dr. Františka Dvořáka, který je, předpokládám, nejen veřejnosti, ale i poslancům dostatečně znám.

Čili to je mé úvodní slovo a prosím, abyste k této věci otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Otevírám všeobecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím pana poslance Karla Šplíchala, že se do rozpravy hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Vážené kolegyně, kolegové, je to asi moje chyba, že jsem nesledoval ty návrhy pozorněji, a tak mi nezbývá nic, než před vás dnes předstoupit a požádat vás o schválení mého návrhu. Mezi vyznamenané Za zásluhy bych chtěl zařadit člověka, kterého budete znát. Je to Jaroslav Jiřík, který loni v prosinci oslavil 70. narozeniny. Je to bývalý hokejista, ale je to především symbol, řekl bych, odporu proti okupaci v roce 1968, kdy reprezentoval Československo na mistrovství světa v hokeji a na olympijských hrách v Grenoblu. Patřil mezi ty, kteří si přelepili rudou hvězdu, a nesl za to určité následky, přesto ale dokázal hrát hokej dál a byl také první hokejista, který hrál v kanadsko-americké hokejové lize. Já ho navrhuji především z toho důvodu, že je to mimořádný člověk, který prokázal velkou osobní statečnost. Věřím, že mě pochopíte.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP