(12.20 hodin)
(pokračuje Klas)

Vážený pane místopředsedo, protože mě pohledem kolega, vaším prostřednictvím, Cyril Svoboda hypnotizuje, což jsem neprožil, tak to aspoň prožívám na předposlední schůzi Poslanecké sněmovny, abych dále nehovořil, mám připravené zhruba na hodinu statistické údaje, tak v rámci zdravého rozumu toho nechám. Ale zcela výjimečně, že se blížíme ke konci volebního období. (Smích, potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu kolegovi Janu Klasovi. Chci mu poděkovat, protože skutečně máme ve 12.30 zahájit projednávání některých bodů a je před námi ještě bod 211, nevím, jak se s tím procedurálně vypořádáme.

Končím obecnou rozpravu a budeme se zabývat rozpravou podrobnou. Do ní mám přihlášeného Cyrila Svobodu, Petra Zgarbu, Ondřeje Lišku - zatím. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, odkazuji na rozdaný text návrhu usnesení a navrhuji o něm hlasovat jako o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jako o celku, děkuji. Pan poslanec Petr Zgarba v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Zgarba: Děkuji za slovo. Chtěl bych navrhnout do usnesení dva body: bod 1 - uložit Lesům České republiky, aby zabezpečily důslednou evidenci vytěžené dřevní hmoty, a to jak z hlediska množství, tak i kvality; bod 2 - zajistit rozvoj činnost přímo řízených lesních závodů v rámci státního podniku Lesy České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Ondřej Liška v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Ondřej Liška: Děkuji. Dovolte mi načíst tři odstavce v návrhu usnesení k tendrům a hospodaření ve státním podniku Lesy České republiky:

Poslanecká sněmovna

1. doporučuje vládě uložit generálnímu řediteli Lesů České republiky, aby postupem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zrušil výběrové řízení k veřejným zakázkám provádění lesnických činností s prodejem dřeva při pni vyhlášené dne 5. 2. 2010 pod ev.č. 60041568;

2. doporučuje vládě uložit ministrovi zemědělství, aby v souladu s doporučením expertní skupiny ESKA 17 Národního lesnického programu II připravil a následně schválil takové trvalé řešení zakázek a obchodního modelu Lesů České republiky, které bude ekonomicky výhodné pro stát, zajistí rovný přístup malých a středních podniků k zakázkám a ke dřevu a zajistí péči o mimoprodukční funkce lesa, jako je rekreace, ochrana lesní půdy a zadržování vody;

3) žádá vládu, aby Poslanecké sněmovně předložila návrh zákona o lesích v majetku státu spravovaných státním podnikem Lesy České republiky, který zajistí trvalý a transparentní model hospodaření se státním majetkem, vymezí společenskou objednávku vůči státnímu podniku a zajistí zlepšení zdravotního stavu lesa přírodě bližšími formami hospodaření podle zadání Národního lesního programu č. II. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Petr Krill v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Krill: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych si dovolil doplnit návrhy, které tady padly, aby u účastníků bylo limitováno procento subdodávek číslem - navrhuji 60. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Kdo další v podrobné rozpravě? Nikdo. Podrobnou rozpravu končím. Žádám tedy pana poslance Ondřeje Lišku, abychom hlasovali nyní jednotlivé návrhy na usnesení, aby je sledoval spolu se mnou jako zpravodaj tohoto tisku. Začneme pravděpodobně tím prvním návrhem, který pan kolega Cyril Svoboda předložil - chce ho hlasovat en bloc. Já zazvoním. Požádám kolegy, kteří odešli ze sněmovny a mají zájem hlasovat o tomto návrhu usnesení, aby se dostavili do sněmovny. Odhlásím vás, požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami a začneme hlasovat o jednotlivých návrzích usnesení.

První rozhodnutí bude o návrhu pana poslance Cyrila Svobody. Odhlásil jsem právě proto, aby nikde nebylo dvojí přihlášení nebo pokus o dvojí přihlášení. (Poslanci Liškovi nefunguje karta, zkouší se přihlásit na různých místech.) Zkuste náhradní kartu, pane poslanče. Já vás odhlásím ještě jednou, požádám vás o novou registraci, aby pan kolega Liška, který je zpravodajem, mohl hlasovat. (Děje se, zkouší se karta.) Prosím (k poslanci Chytkovi).

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, než se to s náhradní kartou vyřeší, mohl bych požádat, aby usnesení pana Cyrila Svobody bylo hlasováno po jednotlivých bodech? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Liška má jakou kartu? (Poslanec Liška má svoji kartu.) Dobře, už to funguje. Pan kolega Cyril Svoboda chce jako celek, pan kolega Chytka žádá o jednotlivé hlasování. Pan Cyril Svoboda trvá na tom, že jako celek ho chce hlasovat. Mám to odhlasovat nebo ne - ptám se pana poslance Chytky? (odhlasovat) Dobře, nejdřív budeme hlasovat, že návrh pana poslance Cyrila Svobody budeme hlasovat ... (poslanec Cyril Svoboda souhlasí s hlasováním po bodech). Po bodech, dobře.

 

Bod č. 1. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 119. Ptám se, kdo je pro návrh pod bodem č. 1 u návrhu usnesení pana poslance Cyrila Svobody. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 119. Z přítomných 107 pro 90. Návrh byl přijat.

 

Návrh č. 2. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 120. Ptám se, kdo je pro druhý bod návrhu usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 120. Z přítomných 108 pro 97. Návrh byl přijat.

 

Třetí návrh - hlasování pořadové číslo 121, které jsem zahájil - ptám se, kdo je pro návrh pod bodem č. 3. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 121. Z přítomných 108, pro 81, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Čtvrtý návrh z návrhu Cyrila Svobody. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 122 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 122. Z přítomných 109 pro 83, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Budeme pokračovat v hlasování pořadové číslo 123 a bodu č. 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 123. Z přítomných 109 pro 101, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Šestý návrh z návrhu poslance Cyrila Svobody - hlasování pořadové číslo 124. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 124. Z přítomných 110 pro 85, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Dalším předkladatelem návrhu byl pan poslanec Petr Zgarba. Návrhy u sebe nemám, jestli je má pan zpravodaj, kdyby je zopakoval. Je něco v kolizi s tím, co bylo přijato? Není tomu tak. Můžeme k tomu hlasovat. Prosím předneste je, já je u sebe nemám jako řídící, takže bych je prosil přečíst. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP