(18.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Šebestovi. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Kateřinu Konečnou, aby odůvodnila usnesení výboru, které nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1014/1. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si vás seznámit s usnesením 258 zahraničního výboru ze 45. schůze, které vám bylo rozdáno. Když ho zestručním, tak zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení, že Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změn příloh Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků. Ostatní body jsou standardní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní zpravodajko. V tuto chvíli otevírám rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Není asi zájem o závěrečné slovo.

 

Takže přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem, a to v hlasování číslo 94, které jsem zahájil. Kdo souhlasí, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací této dohody? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 94. Z přítomných 109 pro 77, proti 1. Návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím bod číslo 64.

 

Budeme se zabývat bodem číslo

65.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh
Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
/sněmovní tisk 1024/ - druhé čtení

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip Já bych prosil o klid. (Hluk neutichá.) Jistě, máme času dost, můžeme projednávat tyto věci po devatenácté hodině. Jednací řád nám to umožňuje. Počkám, až se sněmovna uklidní, aby mohl ministr životního prostředí a zemědělství Jakub Šebesta za vládu odůvodnit předložený návrh. (Z lavic se ozývá: Ššššš!)

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi představit vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změn příloh Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, které byly přijaty na 4. zasedání konference smluvních stran 8. května 2009 v Ženevě. Změny spočívají v zařazení devíti látek do příloh úmluvy, čímž se rozšíří její působnost z 12 na 21 látek. Látky regulované úmluvou významně škodí zdraví i životnímu prostředí. Podléhají dálkovému přenosu, proto je k jejich kontrole nutná globální spolupráce.

Úmluva má z hlediska vnitrostátního práva charakter prezidentské smlouvy. (Z lavic se ozývá tišící ššššš.) Přijetí změn vyžaduje souhlas Parlamentu České republiky a ratifikaci prezidentem republiky.

Návrh projednal dne 18. 2. 2010 zahraniční výbor, který doporučil dát souhlas k ratifikaci. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Jakubu Šebestovi a zároveň žádám zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Františka Novosada, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1024/1. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, předkládám vám zahraniční usnesení ze 45. schůze ze dne 18. února 2010 k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, sněmovní tisk 1024. Po odůvodnění náměstkyně ministra životního prostředí Veroniky Šafránkové, zpravodajské zprávě poslance Novosada a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změn příloh Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Františku Novosadovi. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Pravděpodobně tedy není zájem o závěrečná slova, když neproběhla rozprava.

 

Přikročíme k hlasování o usnesení, které bylo přečteno a odůvodněno, a to o usnesení zahraničního výboru Poslanecké sněmovny.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 95, které jsem zahájil, a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, abychom doporučili k ratifikaci tuto dohodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 95. Z přítomných 108 pro 80, proti nikdo. Návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi Jakubu Šebestovi, děkuji panu zpravodaji Františku Novosadovi. Končím bod číslo 65.

 

Má ambice, abych zahájil ještě projednávání ústavního zákona číslo 1, bodu číslo 39, se nenaplnila, protože mám před sebou ještě několik sdělení.

Dovolte, abych vám oznámil, že podle rozhodnutí Poslanecké sněmovny, které bylo učiněno při projednávání na 77. schůzi Poslanecké sněmovny, je zítra jednání vedeno tímto způsobem: V 9 hodin ráno zahájíme přerušenou 77. schůzi, a to tak, že máme jeden bod projednaný, jeden bod rozjednaný a dva body před sebou. Pokud tyto dva a půl bodu projednáme dříve než v 11 hodin, bude pokračováno v 78. schůzi, a to tak, že budou odpovědi na písemné interpelace 78. schůze, které jsou tři na předsedu vlády a na ministry. Pokud neskončíme do 11 hodin, budeme tedy projednávat po 11. hodině, bylo by nutné zahájit 78. schůzi rozhodnutím o tom, jaké body budeme projednávat, protože není žádný pevně zařazený bod na čtvrteční dopoledne, to znamená mezi 11. a 13. hodinou. Pokud bychom skončili ve 13 hodin s těmi dva a půl body ze 77. schůze, po polední přestávce zahájíme ústními interpelacemi na předsedu vlády a na ministry.

Znamená to tedy, že zítra máte šanci do 11 hodin podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 by proběhlo losování ústních interpelací. Pokud by ovšem vylosované ústní interpelace byly ohroženy tím, že 77. schůze skončí až kolem 16. hodiny, neproběhnou ústní interpelace na předsedu vlády a zahájíme až vylosovanými interpelacemi na ministry.

To znamená, že zítřejší průběh jednacího dne je kombinace 77. a 78. schůze s tím, že podle rozhodnutí politického grémia a organizačního výboru po skončení ústních interpelací se dále v jednání pokračovat nebude, pokud zítra ráno nedojde k jinému rozhodnutí Poslanecké sněmovny, které nepředjímám.

To znamená, že zítřejší den je nějakým způsobem naplánován. A o pátku máme po rozhodnutí, které jsme učinili v 15.30, také jasno.

Děkuji vám, přeji hezký večer a těším se s vámi zítra na shledanou.

 

(Schůze přerušena v 19.00 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP