(14.50 hodin)

 

Poslanec Přemysl Rabas: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení pánové, vzhledem k tomu, že je před námi ještě řada třetích čtení, a také s ohledem na to, že pan premiér není přítomen tomuto vážnému tématu, bych doporučil přerušit tento bod a přeřadit ho na pátek jako druhý bod jednacího dne.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu na přerušení projednávání bodu 212 a odročení projednávání na pátek po ukončení projednávání již pevně zařazeného bodu 208. Takto zněl návrh. K tomuto návrhu se chce vyjádřit předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany pan poslanec Petr Tluchoř a má slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Já jen velmi krátce. Žádné třetí čtení už na programu není, pane předsedo, ale to nevadí. Já se chci hlavně ubránit tomu, aby ten bod byl zařazen jako druhý bod jednacího dne v pátek. Už ráno jsem tady navrhoval jako první bod jednacího dne zákon o dani z příjmu a všichni jsme si slíbili, že mu nebude nic předřazováno. Už je mu předřazeno NKÚ. Jestli mu předřadíme ještě informaci o tendrech a hospodaření Lesů České republiky, tak se bojím, že ten zákon neprojde. Čili jestli bych mohl poprosit, abyste to modifikoval přerušení do pátku jako třetí bod. Minimálně takto.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane poslanče Rabasi, vyhovujete žádosti svého kolegy?

 

Poslanec Přemysl Rabas: Ano, souhlasím s tím návrhem.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Takže po dvou pevně zařazených bodech. Přerušíme a odročíme projednávání bodu Tendry a hospodaření ve státním podniku Lesy České republiky do pátku tohoto týdne, a to po bodu 208, pevně zařazeném, a následně bodu, který zde uvedl pan poslanec Petr Tluchoř.

 

Pohybujeme se na hraně jednacího řádu, ale nebudou-li vzneseny námitky proti tomuto postupu, zahájím hlasování s pořadovým číslem 78 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 128 poslankyň a poslanců pro návrh 107, proti 8. Tento procedurální návrh byl přijat.

 

Přikročíme k projednávání bodu 43 schváleného pořadu jednání. Je jím

43.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních)
/sněmovní tisk 1015/ - druhé čtení

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr vnitra pan Martin Pecina. Vážený pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Dobrý den. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych skutečně velmi stručně připomněl obsah tohoto návrhu zákona, který se snaží reagovat na závažný společenský fenomén, kterým korupce v České republice nepochybně je a který je těsně provázán nebo stojí u kořene celé řady souvisejících společenských problémů, jako je organizovaný zločin, neefektivní nakládání či přímo rozkrádání veřejných prostředků nebo závažná hospodářská kriminalita.

Já bych v tomto okamžiku upustil od dlouhých úvodů, protože se domnívám, že ta zásadní obecná rozprava se povede při třetím čtení. V tomto okamžiku mi jenom dovolte připomenout, že návrh zákona o protikorupčních opatření představuje soubor novelizací tří zákonů, jejichž přijetí ovlivní významným způsobem legislativní podmínky pro potlačování korupce a související závažné kriminality. Jde o novelizace trestního řádu, trestního zákoníku a daňového řádu.

Obsahem novely je zavedení institutu korunního svědka, modifikace institutu spolupracující obviněného, úprava institutu protikorupčního agenta, oprava některých nežádoucích, v důsledku přijetí trestního zákoníku omezujících zásadním způsobem možnost použití odposlechu a agenta a vrácení úpravy podmínek přístupu vymezených útvarů policie k informacím z daňového řízení v novém daňovém řádu do podoby, která je platná dodnes.

Návrh zákona byl podrobně projednán ve výborech této Sněmovny a já bych chtěl deklarovat připravenost k jednání a diskusi nad všemi případnými pozměňovacími návrhy.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost, ústavněprávnímu výboru a rozpočtovému výboru. Usnesení ústavněprávního výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1015/1. Rozpočtový výbor předložil zprávu o projednání, která vám byla rozdána jako sněmovní tisk 1015/Z. Výbor pro bezpečnost usnesení dosud nepředložil. Prosím tedy, aby se slova ujal v pořadí zástupce výboru pro bezpečnost, poté vyzvu zpravodaje ústavněprávního výboru a zpravodaje výboru rozpočtového. Tedy paní poslankyně Rujbrová jako první nás informuje o projednávání tohoto tisku ve výboru pro bezpečnost. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Dobrý den, dámy a pánové. Výbor pro bezpečnost se opakovaně vládním návrhem zákona, kterým se mění trestní řád, trestní zákoník a daňový řád, zabýval na svých jednáních. Poslední jednání bylo přerušeno do ukončení projednávání věci ústavněprávním výborem s ohledem na to, že v rozpravě zazněly některé pochybnosti z hlediska souladu s dalšími normami, a znovu se výbor pro bezpečnost nesešel, takže jednání neuzavřel. S ohledem na závěry, ke kterým došly i další dva výbory, se domnívám, že projednávání tohoto tisku na dnešní schůzi, resp. v tomto termínu, krátce před volbami, je svým způsobem předčasné, byť rozumím tomu, že i tak jako u této předlohy i u dalších, které už z hlediska legislativních lhůt stěží mohou být doprojednány, jde spíše o prezentaci předkladatelů než o vlastní projednání předlohy. Tento zákon je atraktivní, protože ve svém názvu - a zdůrazňuji, především ve svém názvu, už méně ve svém obsahu - má název zákon o protikorupčních opatřeních.

Tolik tedy informace o jednání výboru pro bezpečnost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, vážená paní poslankyně. Nyní prosím zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Jeronýma Tejce, aby se ujal slova a informoval nás o jednání výboru. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, stanovisko a usnesení výboru všichni znáte. Výbor ústavněprávní přijal usnesení, kterým nedoporučuje projednávat tento tisk a tento návrh zákona do konce volebního období. Tolik tedy konstatování a usnesení ústavněprávního výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní požádám zástupce rozpočtového výboru. Zpravodajem tohoto výboru je pan poslanec Michal Doktor, který je řádně pro nemoc omluven z dnešního jednání. Táži se tedy předsedy rozpočtového výboru, zdali si nás přeje prostřednictvím svým nebo jiného člena rozpočtového výboru informovat o projednávání tohoto tisku právě ve výboru rozpočtovém. Jak jsem již uvedla, rozpočtový výbor předložil zprávu o projednání, která vám byla rozdána jako sněmovní tisk 1015/Z. Pane předsedo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, chtěl bych konstatovat, že ani rozpočtový výbor v této věci nepřijal usnesení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám velice děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím přihlášku pana poslance Dolejše. Pane poslanče Dolejši, ujměte se slova.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo, paní předsedající. Milá části vlády, milé kolegyně, kolegové, dovolte, abych se vyjádřil k předloženému materiálu. Především si troufnu říci, že i když má ambici být zásadním krokem, tak určitě si nenárokuje být komplexním a vyčerpávajícím. To za prvé. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP