(18.20 hodin)
(pokračuje Jakubková)

Tyto pozměňovací návrhy vám byly rozdány do lavic a já doufám, že přináší tolik diskutovaný a žádaný kompromis a najde se dostatek hlasů pro jejich přijetí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní poslankyně. Kdo dále se hlásí do podrobné rozpravy? Hlásí se pan poslanec Jiří Carbol, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Jiří Carbol: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, mám jeden pozměňovací návrh, který bohužel musím přečíst, protože nebyl zatím rozdán na lavice.

Zní takto: Část první. Změna zákona č. 347/2009 Sb. Článek 1. V článku 5 zákona č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307, ve znění pozdějších předpisů, se slova "článek 2 bodu 1 poslední věty, článek 2 bodu 2" zrušují a slova "1. ledna 2011" se nahrazují slovy "1. ledna 2016".

Článek 2. Přechodné ustanovení. Platnost kuponu prokazujícího úhradu časového poplatku na kalendářní rok 2015 nebo na jeden měsíc nebo na sedm dnů končí posledním dnem platnosti kuponu prokazujícího úhradu časového poplatku nejpozději dnem 1. února 2016.

Část druhá. Účinnost. Článek 3. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Carbolovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Suk.

 

Poslanec Lubomír Suk: Děkuji, pane předsedající. Pouze z formálních důvodů vznáším návrh na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Děkuji. Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, tak podrobnou rozpravu končím.

 

Máme k hlasování jediný návrh - návrh paní poslankyně Jakubkové na zkrácení lhůty pro projednání mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

O návrhu rozhodneme v hlasování, které má pořadové číslo 37. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 150 poslanců, pro bylo 48, proti 35. Takže tento návrh nebyl přijat.

 

Končím druhé čtení této předlohy s poděkováním paní navrhovatelce i panu zpravodaji.

 

Nyní se budeme věnovat dalšímu bodu, což je

13.
Návrh poslanců Miloše Melčáka, Michala Pohanky, Karla Sehoře
a Milana Šimonovského na vydání zákona, kterým se mění zákon
České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 580/ - druhé čtení

Prosím pana poslance Miloše Melčáka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo vlády, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, dovolte mi, abych velmi stručně uvedl tento návrh zákona, kterým se upravuje zákon o ochraně krajiny tak, aby byl v souladu se stavebním zákonem. Stavební zákon určuje, kdo je účastníkem stavebního řízení. Přesto v zákoně o ochraně krajiny dochází k nejasnostem a prostřednictvím § 70 se některé skupiny obyvatel, ač nejsou účastníky stavebního řízení, pokoušejí tento stavební zákon obejít.

Chtěl bych jenom ve stručnosti říci, že zásadní námitka, že tato úprava je v rozporu s Aarhuskou dohodou, padá, když si přečteme článek 6 odst. 4. Já si dovolím ho citovat: "Každá strana zajistí účast veřejnosti v počátečním stadiu rozhodování, když jsou ještě všechny možnosti výběru a alternativ otevřeny a kdy účast veřejnosti může být účinná."

V rámci projednávání ve výborech se nám podařilo zpřesnit a odstranit některé nedostatky původního předloženého návrhu. Bylo to projednáno ve výboru hospodářském a ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Myslím, že o tom nás zpraví zpravodajové.

Já se při této příležitosti pouze hlásím do podrobné rozpravy, abych požádal o zkrácení lhůty pro projednávání mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin a přednesl drobný pozměňovací návrh k textu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a hospodářskému výboru. Výbor pro životní prostředí přijal záznam z jednání. Usnesení ostatních výborů máme k dispozici jako tisky 580/2, respektive 3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro životní prostředí pan poslanec Robin Böhnisch.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, ve druhém čtení mi nezbývá, než konstatovat, že výbor pro životní prostředí se sice předloženou novelou zákona zabýval, a to na své 11. schůzi, nicméně nepřijal k tomuto návrhu žádné usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji pěkně za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, odkazuji se na sněmovní tisk 580/2, ve kterém je usnesení č. 156 výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, které se týká návrhu poslanců Miloše Melčáka, Michala Pohanky, Karla Sehoře a Milana Šimonovského na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Konstatuji, že tento výbor doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 580 projednat a schválit ve znění schváleného komplexního programu, který je obsahem tohoto sněmovního tisku. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zajíčkovi. Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Vlastimil Aubrecht, který je zpravodajem výboru hospodářského.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hospodářský výbor projednal předložený tisk 13. ledna letošního roku a bylo vám rozdáno jeho usnesení pod č. tisku 583. Hospodářský výbor přijal usnesení, že doporučuje Sněmovně schválit předložený návrh ve znění komplexního pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji vám, pane poslanče. Mohu otevřít obecnou rozpravu. Teď jsem na pochybách, ale myslím, že pan poslanec Böhnisch byl první. Jako druhý vystoupí pan poslanec Jiří Carbol. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP