(18.00 hodin)
(pokračuje Konečná)

Interpelace jsou jedním z nástrojů podle Ústavy, který má tato Poslanecká sněmovna. Je to nástroj, který nemá nikdo jiný, a myslím si, že ho všichni občas potřebujeme využít, že se na nás obracejí občané, abychom interpelovali naše ministry, a ve chvíli, kdy ministři nejsou ochotni se interpelací účastnit, jde to dost složitě. Proto přicházíme s tímto návrhem. Opakuji, že vím, že ho schvalujeme spíše pro budoucí Poslaneckou sněmovnu, že my jako současní poslanci už ho asi nebudeme mít šanci využít, ale bezpochyby si na nás vzpomenou, a to tak, že rádi. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, paní poslankyně, za vaše úvodní slovo. Prosím, zaujměte místo u stolku zpravodajů. Připomínám, že jsme předložený návrh v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru a že výbor usnesení dosud nepředložil, takže mi nezbývá, než opět požádat zřejmě pana předsedu ústavněprávního výboru, aby nás o jednání výboru informoval, neb není určen zpravodaj.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, lehce si dovoluji namítnout, že zpravodaj výboru je určen, je jím pan kolega Chytka, ale vzhledem k tomu, že ho nevidím, tak jsem připraven vás informovat o jednání výboru já.

Na rozdíl od předchozího tisku tento tisk byl v ústavněprávním výboru projednáván, dokonce opakovaně. Byly předloženy skupinou navrhovatelů po, řekněme, rozsáhlé kritice, byly předloženy pozměňovací návrhy, které měly směřovat k jeho vylepšení, k situaci, aby vůbec byl schůdný, protože se nám zdálo, že přinejmenším některé instituty, které jsou tam zakotveny, například to, že vláda svou nepřítomností může zablokovat jednání Poslanecké sněmovny, jsou proti zásadám a vůbec představě parlamentní demokracie.

Někdy v lednu tohoto roku při posledním projednávání jsem byl výborem pověřen oslovit předsedy poslaneckých klubů, zda se domnívají, že je rozumné, aby Poslanecká sněmovna ještě před koncem svého volebního období určovala nové Poslanecké sněmovně, jakým způsobem mají vypadat interpelace. Většinové vyjádření předsedů poslaneckých klubů, kteří mi odpověděli, bylo takové, že to nedoporučují, že nedoporučují, abychom těsně před koncem volebního období upravovali poměry interpelací pro volební období nové. Z tohoto hlediska doporučuji s tímto tiskem naložit stejně jako s tiskem předchozím, tedy ponechat lhůty mezi druhým a třetím čtením v platnosti a vycházet z toho, že se na něj již nikdy nedostane, protože asi není věcného důvodu ho zamítat, ale není myslím správná chvíle ho schvalovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bendovi. Já tedy se omlouvám panu poslanci Chytkovi, ale záznamy, které mě tady opravňují k tomu, abych řídil schůzi, nehovoří o panu poslanci Chytkovi. Zřejmě je to proto, že není usnesení výboru, tak k tomu došlo. Pan předseda výboru vás zastoupil, předpokládám, v souladu s vaším míněním zpravodajským, a já mohu otevřít obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se písemně nikdo nepřihlásil. Hlásí se z místa pan poslanec Zdeněk Jičínský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, já jsem na výboru patřil k těm, kteří nebyli pro to, aby Poslanecká sněmovna těsně před skončením svého volebního období přijala tuto změnu jednacího řádu, a na tomto stanovisku osobně trvám. Ale protože už tady příští období nebudu, tak přece jenom bych chtěl poslancům, kteří tady budou, a nepochybně ti, kteří dneska vedou poslanecké kluby, aspoň ve většině tady budou působit i v dalším volebním období, říct, že by zřejmě bylo dobře začátkem nového volebního období se komplexně jednacím řádem zabývat a přijmout určité úpravy, aby nedocházelo k takovým problémům, které komplikovaly práci této sněmovny.

Vím, že jednací řád není jaksi všemocný, že záleží na... Rozhodující je vůle parlamentních subjektů, poslaneckých klubů, jak v té nebo oné věci chtějí s určitými ustanoveními a instituty zacházet, ale přece jenom jistá sebereflexe by tu měla být. Možná že si někteří z vás vzpomínají, že, myslím, že to bylo období 1996 až 1998 nebo 1998 až 2002, to už teď přesně nevím, Poslanecká sněmovna zřídila komisi, která se zabývala jednacím řádem, a byť jaksi výsledky nebyly příliš, řekl bych, po mém soudu uspokojující, tak přece jenom jisté závěry z toho byly. A poslanecké kluby se nad tím, jak jednací řád je koncipován, jak jsou koncipována určitá jeho ustanovení, aspoň pořádně zamyslely.

Takže to je moje doporučení těm, kteří tu budou po volbách.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jičínskému. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Pan poslanec Chytka. Prosím.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážené dámy a pánové, za prvé bych se chtěl omluvit, že jsem zde nebyl, když se tento sněmovní tisk začal projednávat, ale šel jsem do kanceláře, abych si vzal všechny poznámky, které se ho týkají. On je tady ten sněmovní tisk již několik let, takže to zabralo nějakou chvíli. To za prvé.

Za druhé se ztotožňuji se zprávou, kterou podal předseda ústavněprávního výboru Marek Benda. Ta situace je opravdu taková, že jsme přerušili projednávání, vyzvali jsme všechny kluby, aby se k tomuto tisku vyjádřily, a tak se nestalo.

V souladu s tím, co zde řekl pan profesor Jičínský, proto dávám procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto tisku do konce volebního období.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. To lze ve smyslu jednacího řádu. V rámci obecné rozpravy se hlásí paní poslankyně Kateřina Konečná, takže prosím.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Já si jenom dovolím podotknout, že my jako předkladatelé máme připravené pozměňující návrhy, které by upravily právě ta velmi silná restriktivní opatření, o kterých mluvil kolega Benda, a celkově ten zákon upravily.

Na druhou stranu mi dovolte říci, vážené kolegyně a kolegové, já chápu, že nikdo z vás neví, kdo bude v té budoucí vládě a čí ministři budou sedět za mými zády, to znamená kterým ministrům de facto tato novela nebude vyhovovat. Ale jenom si uvědomte, že ta druhá půlka bude zaručeně v opozici. A jestliže tady ten sněmovní tisk leží tři roky, tak se vám může stát úplně stejně, vy, kteří budete v opozici, že budete žádat, aby tato novela byla přijata, protože vládní ministři nebudou chtít pracovat a plnit svou ústavní povinnost tím, že by se na interpelace dostavovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Konečné. Myslím, že můžeme přistoupit k hlasování o procedurálním návrhu pana poslance Chytky, který navrhuje, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do 3. června tohoto roku. Tak.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 36. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 150 poslanců, pro 77, proti 33. Takže tento návrh byl přijat a bod je přerušen do 3. června roku 2010.

 

Dále se budeme věnovat bodu číslo

11.
Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Pavla Kováčika, Vojtěcha Filipa,
Václava Exnera, Zuzky Bebarové-Rujbrové a dalších na vydání ústavního zákona
o referendu o přistoupení České republiky k Lisabonské smlouvě pozměňující
Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství
/sněmovní tisk 477/ - druhé čtení

Prosím pana poslanče Grospiče, aby nám tuto svěží novinku uvedl.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, v momentě, kdy byla předložena do národních parlamentů Lisabonská smlouva, která pozměňuje Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, skupina poslanců Komunistické strany Čech a Moravy, již zde teď zastupuji, předložila Poslanecké sněmovně návrh na vydání ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Lisabonské smlouvě pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství. Komunistická strana Čech a Moravy se domnívala, že o tak zásadní otázce, která vstupuje do postavení České republiky, do otázek suverenity České republiky, je třeba rozhodnout takovou měrou, jakou bylo rozhodnuto o vstupu České republiky do Evropské unie, tedy formou celostátního referenda. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP